Polskie rolnictwo – prognozy zmianAbstrakt

Polska charakteryzuje się znacznym potencjałem ziemi rolniczej, biorąc pod uwagę areał użytków rolnych oraz udział w produkcji rolnej UE. Struktura agrarna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i zróżnicowaniem regionalnym. Przeważają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 0–2 ESU. Najwięcej tych gospodarstw znajduje się w województwach śląskim, podkarpackim i małopolskim. Warunkiem zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa jest poprawa struktury agrarnej, zmniejszenie zatrudnienia oraz zwiększenie wydajności pracy. Tempo procesów koncentracji użytkowanej rolniczo ziemi będzie zależeć od sytuacji na rynku ziemi oraz oddziaływania czynników o charakterze społecznym i demograficznym. Strategia wspólnej polityki rolnej UE przewiduje wspieranie i rozwój gospodarstw rodzinnych, które spełniają warunki zrównoważonego rozwoju, zabezpieczają bioróżnorodność i aktywizację obszarów wiejskich.


Słowa kluczowe

rolnictwo; obszary wiejskie; zatrudnienie w rolnictwie; prognoza zmiany liczby i powierzchni gospodarstw

Adamowicz M. 2005. Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 60, 7–91.

Baum R., Wielicki W., 2007. Prognoza przeobrażenia w rolnictwie do 2030 r. Wieś i Rolnictwo, 1, 19–32.

Brodziński Z., 2002. Obszary problemowe w rolnictwie na przykładzie województwa warmińsko- -mazurskiego. Fragm. Agron. 1, 201–212.

Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005. Urząd Statystyczny, Olsztyn 2006.

Dawidowski J. B., 2009. Infrastruktura rolnicza i wiejska – szanse i zagrożenia. [W:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Puławy IUNG–BIP, 53–62.

Gołębiewska B., 2008. Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE. Rocz. Nauk. SERiA, 10(1), 91–96.

Gorzelak E., 2005. Rozwój polskiego rolnictwa przed i po 2004 r. Zag. Ekon. Rol., 2, 6–17.

GUS, 2005, 2006, 2007, 2008. Rocznik Statystyczny, Warszawa.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Sadowski A., 2006. Struktura obszarowa gospodarstw w Polsce oraz jej wpływ na produkcję rolniczą i środowisko. Fragm. Agron., 2, 39–57.

Jóźwiak W., 2004. Polskie gospodarstwa rolne w latach 1996–2006. Analiza i średnioterminowe prognozy. Wieś i Rolnictwo, 2, 199–208.

Jóźwiak W., 2007. Kondycja ekonomiczna i perspektywy rozwoju różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce. Studia i Raporty. – IUNG PIB, 7, 9–20.

Kaliszczak L., 2001. Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju. Zag. Doradz. Rol. 1, 70–81.

Kłodziński M., 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach UE. SGGW, Warszawa.

Krasowicz S., Kuś J., 2006. Regionalne zróżnicowanie produkcji roślinnej w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. Wieś Jutra, 6, 3–5.

Maśniak J., 2007. Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA, 10(1), 254–258.

Mierosławska A. 2008. Zmiany w strukturze agrarnej w trzy lata po akcesji Polski do UE w ujęciu regionalnym. Rocz. Nauk. SERiA, 10(3), 392–397.

MRiRW, 2005. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007–2013 (z elementami prognozy do roku 2020). Warszawa.

MRiRW, 2007. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013. Warszawa.

Myczko A., Wójcicki Z., Wierzbicki K. 2009. Znaczenie rozwoju infrastruktury rolniczej. [W:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego obszarów wiejskich. IUNG – PIB, Puławy, 39–52.

Orłowski W., 2000. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w długim okresie. IRWiR PAN, Warszawa.

Poczta W., 1998. Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego w aspekcie integracji z UE. [W:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji z UE. Wyd. AR Poznań, 59–80.

Woś A., 2004. Zmiany w strukturze agrarnej rolnictwa polskiego do 2020 r. Zag. Ekon. Rol., 1, 31–42.

Woś A., Zegar J. S., 2004. Rolnictwo społecznie zrównoważone – w poszukiwaniu nowego modelu dla Polski. Wieś i Rolnictwo, 3, 9–23.

Wrzaszcz W. 2008. Zdolność konkurencyjna gospodarstw zrównoważonych. Rocz. Nauk. SERiA. 10(3), 575–580.

Zegar J. S., 2000. Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną). IERiGŻ, Warszawa.

Zegar J. S., 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
Pobierz

Opublikowane : 2010-03-15


DZIENIA, S., & PUŻYŃSKI, S. (2010). Polskie rolnictwo – prognozy zmian. Agronomy Science, 65(1), 1-8. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/882

STANISŁAW DZIENIA 
Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin  Polska
STANISŁAW PUŻYŃSKI 
Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.