Occurrence of aphids on Cornus alba L.

Bożenna Jaśkiewicz

Agricultural University of Lublin


Abstract

The studies were conducted on Cornus alba L. in the years 1999–2001 in the green areas on two sites: with heavy traffic (site A) and no traffic (site B). C. alba was the host plant for two species of aphids: Anoecia corni (F.) and Aphis salicariae Koch. A. corni was dominating in the years of observations and it was most numerous in 2000, while A. salicariae in 1999. The weather had a significant effect on the aphid population. After a mild winter and warm spring aphids were more numerous. High temperatures (over 30°) and stormy rainfalls as well as autumn ground frosts limited their population. On the other hand, aphidophagous species did not limit the population of aphids in any considerable manner. A. corni lowered the ornamental values of C. alba shrubs, especially in autumn.

Keywords:

aphids, Anoecia corni (F.), Aphis salicariae Koch, shrubs of Cornus alba L., city green areas

Blackman R. L., Eastop V. F., 2000. Aphids on the World’ s Crops. An Identification and Information Guide. The Natural History Museum, London.
Bogatko W., 1984. Skład gatunkowy owadów występujacych w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, B, 9, 121–131.
Bugała W., 1991. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL, Warszawa.
Cano V. A. S., Funes P. G., Nieto-Nafria J. M. (red.), Dixon A. F. G., 1998. Interesting data on the aphid genus Anoecia (Aphididae: Anoeciinae) in the province of Valencia (Spain). [In:] Aphids in natural and managed ecosystems. Proceedings of the Fith International Symposium on Aphids, Leon, Spain, 15–19 September, 1997, 489–493.
Cichocka E., 1980. Mszyce roślin sadowniczych Polski. PWN, Warszawa.
Cichocka E., 1995. Przyczyny masowego wystąpienia mszyc w sadach w 1994 r. Sad Nowoczesny 3, 4–6.
Cichocka E., Goszczyński W., 1991. Mszyce zasiedlające drzewa przyuliczne w Warszawie. [W:] Mszyce ich bionomia, szkodliwość i wrogowie naturalni, E. Cichocka, W. Goszczyński red., PAN, Warszawa: 9–18.
Górny M., Grüm L., 1981. Metody stosowane w zoologii gleby. PWN, Warszawa.
Haine E., Eastop B. E., 1969. Sysematische Untersuchungen über den Instektenflug in West-Nordfung Süddentschland IIIa. Z. ang. Ent. 63, 25–31.
Jaśkiewicz B., 2000. Aphids colonising the shrubs of Juniperus communis L. and Rosa canina L. in urban conditions. Electr. J. Polish Agricult. Univers., Series Horticulture, Volume 3, Issue 2, http://www.ejpau.media.pl/series/volume3/issue2/horticulture/art-02.html.
Jaśkiewicz B., Łagowska B., Gantner M., 2001. Aphids Inhabiting Certain Ornamental shrubs in Urban Conditions. Annales UMCS, EEE., 9, 99–107.
Jurek M., 1980. Wpływ czynników siedliska na liczebność mszyc na jabłoniach. Ochrona Roślin 12, 13–16.
Karwańska J., Wojciechowski W., 1973. Uzupełnienia do znajomości mszyc (Homoptera, Aphidodea) Lubelszczyzny. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, vol. XXVIII, 301–326.
Klimaszewski S. M., Płachta J., 1977. Mszyce (Homoptera, Aphidoidea) okolic Kalisza Pomorskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Acta Biologica 3, Katowice, 175, 94–114.
Müller F. P., 1976. Mszyce – szkodniki roślin. Terenowy klucz do oznaczania. PWN.
Ripka G., Reider K., Szalay-Marzso L., 1998. New data to the knowledge of the aphid fauna (Homoptera: Aphidoidea) on ornamental trees and shrubs in Hungary. Acta Phytopathol. et Entomol. Hung. 33, 1–2, 153–171.
Šapošnikov G. Ch., 1964.Opriedieilitiel nasiekomych jevropejskoj ćasti SSSR (red. Biej Bijenko G. J.). Izd. Nauka. Moskwa-Leningrad, 486–619.
Schnaider Z., 1976. Atlas uszkodzeń drzew i krzewów powodownych przez owady i pajęczaki. PWN, Warszawa.
Szelęgiewicz H., 1968. Mszyce – Aphidoidea. Katalog fauny Polski. XXI, 4, 316, PWN, Warszawa.
Tomilova W. N., 1962. Entomofauna zielenych nasazdienij g. Irkutska. Entom. Obozr. 41, 1.
Trojan P., 1977. Ekologia ogólna. PWN, Warszawa.
Westigard P. H., Madsen H. F., 1964. Oviposition and eggs dispersion of the apple with observations on related mortality factors. I. Econ. Ent. 57, 4, 597–600.
Wilkaniec B., 1994. Afidofauna of selected tree species in the urban area of Poznań. Aphids and Other Homopterous Insects, 4, PAS, Skierniewice, 71–79.
Ziarkiewicz T., Kozłowska A., 1973. Materiały do poznania składu gatunkowego drapieżnych bzygowatych (Syrphidae, Diptera) występujących w koloniach mszyc na krzewach ozdobnych. Pol. Pismo Entomol. 43, 3, 621–626.

Published
2003-06-30Bożenna Jaśkiewicz 
Agricultural University of LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)