Badanie rozkładu temperatur w silosie betonowym podczas schładzania ziarna pszenicy urządzeniami GK-160 i KK-140

Izabela Kuna-Broniowska

Katedra Zastosowań Matematyki, Akademia Rolnicza w Lublinie

Zdzisław Talik

Triticarr Sp. z o.o. w Krasnymstawie


Abstrakt

W pracy przedstawiona jest analiza rozkładu temperatur podczas wychładzania ziarna pszenicy w dużych silosach żelbetowych. Za pomocą analizy składowych głównych określono moment krytyczny oraz minimalny okres wychładzania ziarna w komorach. Wyznaczono czas, w którym parametry początkowe ziarna przestajądominować podczas wychładzania, a praca urządzenia chłodzącego zaczyna przynosić efekty.

Słowa kluczowe:

sposoby przechowywania ziarna, parametry jakościowe ziarna, analiza składowych głównych, współczynnik korelacji

Hlebionek J., 1992. Chłodzenie zbóż – ważny czynnik ekonomicznego i jakościowego przechowywania plonów. Przegl. Zboż.-Młyn. 8 na podstawie tekstów Skriegana i wykładu z marca 1992. Wrocław. Z okazji I Wrocławskiego Sympozjum Zbożowego. Mały Rocznik Statystyczny 2000.

Morrison, D. F., 1990. Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa.

Roy S. N., 1957. Some Aspects of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons, Inc. New York.

Ryniecki A., 2000. Jak konserwować i przechowywać ziarno zbóż. Przegl. Zboż.-Młyn. 4.

Skriegan E., 1992. Kühlung von Körnerfrüchten – ein wesentlicher Faktor wirtschaftlicher und qualitätserhaltender Nacherntebehandlung – Die Mühle und Mischfuttertechnik 129, 25, 355–358 i 26, 368–370.

Yamamoto A., Mitsuda H., 1980. Characteristics of carbon dioxide gas adsorption by grain and its components. Controlled Atmosphere Storage of Grains, pod red. J. Shejbal, Elsevier Scientific Pub. Co., Amsterdam. 247–258, DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-41939-2.50028-0

Zawadzki K., 1994. Schładzanie zboża – pozytywny wpływ na jakość przechowywanego ziarna. Przegląd Zbożowo-Młynarski 8 (na podstawie „World Grain” 10, 1993).

Pobierz

Opublikowane
2002-12-31Izabela Kuna-Broniowska 
Katedra Zastosowań Matematyki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Zdzisław Talik 
Triticarr Sp. z o.o. w KrasnymstawieLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora