Transport żywności i transport płodów rolnych jako podstawowe działy gospodarki

Anna Rodzeń

Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin


Abstrakt

Celem pracy było scharakteryzowanie specyfiki drogowego transportu żywności i transportu płodów rolnych z uwzględnieniem obostrzeń, jakie musi spełniać środek transportowy w zależności od rodzaju przewożonego towaru. Na podstawie dostępnej literatury i statystyk Głównego Urzędu Statystycznego przeanalizowano istotne czynniki wpływające na transport żywności i transport płodów rolnych. Wykazano, że są to podstawowe działy gospodarki w Polsce, dlatego zasadne jest zwiększanie świadomości wymagań prawnych, doboru środka transportowego i standardów jakościowych, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Słowa kluczowe:

transport żywności, płody rolne, gospodarka, wymagania transportowe

Berner, B., Hantz, K., Chojnacki, J., Grieger, J. (2015). Środki transportowe do przewozu płodów rolnych. Autobusy, 6, 33.

Choroszy, K., Tereszkiewicz, K. (2014). Transport artykułów mięsnych w świetle przepisów prawa. Logistyka, 6, 2655.

Fleszar, J. (2009). Technologia prac transportowych. W: Technologia prac maszynowych w rolnictwie ekologicznym, Dulcet, E., Fleszar, J. (red.). Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 3.

GUS (2018). Transport – wyniki działalności w 2017 r. Transport – activity results in 2017. Warszawa–Szczecin.

Komsta, H. (2017). Transport żywności a środowisko. Postępy Tech. Przetw. Spoż., 1, 136−137.

Madeyski, M., Lissowska, E., Marzec, J. (1971). Wstęp do nauki o transporcie. SGPiS, Warszawa, 10.

Koźlak, A. (2008). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. WUG, Gdańsk, 11.

Krzewińska, A., Matysek, K. (2012). Wymagania stawiane środkom transportu żywności. Autobusy, 5, 240−246.

Kuboń, M. (2007). Wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Inż. Roln., 8(96), 141−148.

Kuziemska, B., Trębicka, J., Pieniak-Lendzion, K. (2016). Logistyka transportu w rolnictwie. Zesz. Nauk. Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlcach., ser. Adm. Zarz., 109, 161−162.

Lorenc, A. (2014). Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska – Rosja – wykorzystanie analizy AHP do wyboru trasy przejazdu. Dokonania Młod. Nauk., 4, 655–660.

Marczuk, A. (2002). Logistyczne zarządzanie transportem truskawek. Acta Sci. Pol. Technica Agraria, 1(2), 2002, s. 5–12.

Piepiórka, J., Diakun, J. (2009). Analiza programów mycia w systemie CIP w browarze. Inż. Roln., 2, 2009, 153.

Rokicki, T., Wicki, L. (2010). Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki. Wieś Jutra, 1(138), 41−42.

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Tarski, I. (1993). Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. PWE, Warszawa, 11.

Urbanyi-Popiołek, I. (2013). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 9.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. 2013 poz. 1414).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127).

Żurawek, L. (2014). Zarządzanie zapasami z zastosowaniem koncepcji Just in Time. Zesz. Naukowe Uniw. Przyr.-Humanist. Siedlcach. Adm. Zarz., 30, 315.
Pobierz

Opublikowane
2019-05-15Anna Rodzeń 
Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora