Porównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa kurcząt certyfikowanych JA 957 i ROSS 308

ANNA MILCZAREK

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

MARIA OSEK

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

MAGDALENA PACHNIK

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceAbstrakt

Doświadczenie przeprowadzono na dwóch grupach kurcząt – JA 957 i ROSS 308 – liczących po 100 osobników każda (50 kogutów i 50 kurek). Ptaki odchowywano w warunkach produkcyjnych przez 7 tygodni, z podziałem na 4 okresy żywieniowe. Kurczęta z obydwu grup otrzymywały mieszanki o takim samym składzie komponentowym, sporządzone wyłącznie z surowców pochodzenia roślinnego, wyjątek stanowił brak kokcydiostatyku w mieszankach dla kurcząt certyfikowanych JA 957.

Po zakończeniu odchowu wykazano, że kurczęta certyfikowane JA 957 w porównaniu z kurczętami linii ROSS 308 miały średnią masę ciała niższą o 263 g (P ≤ 0,01), ale cechowały się wyższą o 2,6 p.p. wydajnością rzeźną (P ≤ 0,01). Lepsze umięśnienie i mniejsze otłuszczenie tuszek stwierdzono u kurcząt ROSS 308 (P ≤ 0,01). Zawartość podstawowych składników odżywczych w obydwu ocenianych mięśniach nie zależała od grupy genetycznej kurcząt, z wyjątkiem istotnie (P ≤ 0,05) większej zawartości popiołu surowego w mięśniach nóg ptaków JA 957. Mięśnie piersiowe kurcząt certyfikowanych cechowały się istotnie lepszą (P ≤ 0,05) wodochłonnością, ciemniejszą barwą (P ≤ 0,01), o większym (P ≤ 0,01) jej wysyceniu czerwienią i mniejszym (P ≤ 0,01) żółcią.

Pod względem walorów smakowych wyżej oceniono obydwa mięśnie kurcząt JA 957 (P ≤ 0,05).

Słowa kluczowe:

kurczęta, wartość rzeźna, składniki podstawowe, właściwości fizyczne, walory smakowe

AOAC, 2005. Association of Official Analytical Chemists, Official Methods of Analysis.18th Edition by AOAC International, Revision II 2007, USA.

Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., 2009. Sensoryczne badania żywności. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków.

Berri C., Le Bihan-Duval E., Baèza E., Chartrin P., Picgirard L., Jehl N., Quentin M., Picard M., Duclos J., 2005. Further processing characteristics of breast and leg meat from fast-, medium- and slowgrowing commercial chickens. Anim. Res. 54 (2), 123–134.

Doktor, J., Połtowicz, K., 2009. Effect of transport to the slaughterhouse on stress indicators and meat quality of broiler chickens. Ann. Anim. Sci. 9, 307–317.

Fanatico A.C., Pillai P.B., Emmert J.L., Owens C.M., 2007. Meat quality of slow- and fastgrowing chicken genotypes fed low-nutrient or standard diets and raised indoors or with outdoor access. Poult. Sci. 86 (10), 2245–2255.

Fletcher D.L., 2002. Poultry meat quality. World’s Poultry Sci. J, 58 (6), 131–145.

Gornowicz E., Pietrzak M., 2008. Wpływ pochodzenia kurcząt brojlerów na cechy rzeźne i jakość mięśni piersiowych. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tł. 46 (1), 95–104.

Grabowski T., Kijowski J. (red.), 2004. Mięso i przetwory drobiowe. WNT, Warszawa.

Grau R., Hamm R., 1953. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung im Muskel. Naturwissenschaften. 40, 29.

Janocha A., Osek M., Milczarek A., 2004. Wpływ pochodzenia na wskaźniki produkcyjne i poubojowe kurcząt rzeźnych. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 73, 79–86.

Kokoszyński D., Bernacki Z., 2008. Comparison of slaughter yield and carcass tissue composition in broiler chickens of various origin. J. Cent. Eur. Agric. 9, 11–16.

Kokoszyński D., Bernacki Z., Korytkowska H., Krajewski K., Skrobiszewska L., 2013. Carcass composition and physicochemical and sensory properties of meat from broiler chickens of different origin. J. Cent. Eur. Agric. 14 (2), 303–315.

Marcinkowska-Lesiak M., Moczkowska M, Wyrwisz J., Stelmasiak A., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Damaziak K., Michalczuk M., 2013. Wpływ płci na wybrane cechy jakości mięśni mieszańców (CCZk). Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 574, 39–47.

Mehaffey J.M., Pradhan S.P., Meullenet J.F., Emmert J.L., Mckee S.R., Owens C.M., 2006. Meat quality evaluation of minimally aged broiler breast fi llets from fi ve commercial genetic strains. Poult. Sci. 85, 902–908.

Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Pietrzak D., Walas E., 2012. Effect of genetic stock on production results and growth rate of chicks. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Anim.

Sci. 51,81–88.

Michalczuk M., Łukasiewicz M., Wnuk A., Damaziak K., Niemiec J., 2013. Wpływ dostępu do wybiegów na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957. Rocz. Nauk. PTZ 9 (2), 23–31.

Mikulski D., Celej J., Jankowski J., Majewska T., Mikulska M., 2011. Growth performance, carcass traits and meat quality of flower-growing and fast-growing chickens raised with and without outdoor access. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 24 (10), 1407–1416.

Nowak M., Trziszka T., 2010. Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego. Żywn. Nauka Technol. Jakość 1 (68), 114–120.

Pietrzak D., Michalczuk M., Niemiec J., Mroczek J., Adamczak L., Łukasiewicz M., 2013.

Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących. Żywn.

Nauka Technol. Jakość 2 (87), 30 –38.

Pietrzak D., Mroczek J., Leśnik E., Świerczewska E., 2006. Porównanie jakości mięsa i tłuszczu kurcząt trzech linii hodowlanych żywionych paszą bez lub z dodatkiem antybiotykowego stymulatora wzrostu. Med. Wet. 62 (8), 917–921.

Pohja N.S., Ninivaara F.P., 1957. Bestimmung der Wasserbindung des Fleisches mittels der Konstantdrűck methods. Fleichwirtschaft. 9, 193–195.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Skomorucha, I., Muchacka, R., Sosnówka–Czaja, E., Herbut, E., 2009. Response of broiler chickens from three genetic groups to different stocking densities. Ann. Anim. Sci. 9, 175–184.

Ziołecki J., Doruchowski W., 1989. Metody oceny wartości rzeźnej drobiu. COBRD Poznań, 29.
Pobierz

Opublikowane
2015-12-02ANNA MILCZAREK 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
MARIA OSEK 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
MAGDALENA PACHNIK 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora