Ocena stopnia wykrwawienia poubojowego wybranych mięśni tuszy wieprzowej

KRZYSZTOF TERESZKIEWICZ

The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów

KAROLINA CHOROSZY

The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 RzeszówAbstrakt

Celem pracy była ocena stopnia wykrwawienia poubojowego wybranych mięśni tuszy wieprzowej. Materiał badawczy stanowiły próby pięciu mięśni pobranych z 100 tusz wieprzowych. Stopień wykrwawienia poubojowego badanych mięśni określono testem dyfuzji hemoglobiny w agarze oraz testem kompresorowym. W badaniach wykazano statystycznie istotne różnice w stopniu wykrwawienia poubojowego ocenianych mięśni. Najkorzystniejszym wykrwawieniem poubojowym charakteryzował się mięsień najdłuższy klatki piersiowej, a najmniej korzystnym mięsień przepony i mięśnie szyi.

Słowa kluczowe:

tuczniki, ubój, mięśnie, wykrwawienie, stopień wykrwawienia

Beutling D., 1984. Der Hämoglobin – Diffusionstest – ein neues Schnellverfahren zum Nachweis von blut In Fleisch, Mh. Vet. Med. 39, 308–310.

Beutling D., Hahlweg S., 1981. Untersuchungen über die Feststellung des Ausblutungsgrades von Schlachttieren. Mh. Vet. Med. 36, 620– 624.

Bojovic P., Perunovic M., Zivkovic D., Barac M., 1992. Effect of sex, weight and preslaughter rest on dynamics and degree of bleeding of pig carasses. Tehnol. Mesa, 33, 203–207.

Burson D.E., Hunt M.C., Schafer D.E., Beckwith D., Garrison R., 1983. Effects of stunning method and time interval from stunning to exsanguination on blood splashing in pork. J. Anim. Sci. 57, 4, 918–921.

Grandin T., 2003. The welfare of pigs during transport and slaughter. Pig News Inf. 24, 3, 83–90.

Jeremiah L.E., 2001. Packaging alternatives to deliver fresh meats using short – or long – term distribution. Food Res. Ins. 34, 9, 749–772.

Kortz J., 2001. The chief defects of meat and methods of detection. Pol. J. Food Nutr. Sci. 10, 51, 3 (S), 6–10.

Meiler D., Troeger K., Moje M., Dederer J., Pesche W., Götz K.U., Stolle A., 2006. Entblutung von Schlachweinen: Auswirkungen auf Ausblutungsgrad und Fleisch – qualität. Fleischwirtschaft, 86, 9, 136–139.

Migdał W., Paściak P., Gradzińska A., Barowicz T., Pieszka M., Wojtysiak D., 2004. Wpływ czynników genatycznych i środowiskowych na jakość wieprzowiny. Pr. Mat. Zoot., zesz. spec. 15, 103–118.

Moje M., 1993. Ausblutungsgrad beim Schwein nach unterschiedlichen Entbluteverfahren. Can. Inst. Food Sci. Technol. J. 15, 161–164.

Pełczyńska E., Prost E., Kowalska-Pałka H., Szkucik K., Libelt K., 1992. Rozkład gnilny narządów wewnętrznych i tkanki mięśniowej oraz jego związek z mikroflorą i własnymi enzymami proteolitycznymi. Med. Wet. 48, 10, 159–563.

Pisula A., 1974. Wpływ zawartości barwników hemowych w mięśniach na barwę mięsa wieprzowego. Zesz. Nauk. SGGW, Rozprawy Naukowe 42.

Pisula A., Florowski T., 2005. Czynniki decydujące o jakości mięsa wieprzowego. Mag. Wet., Supl. Świnie, 12–16.

Rosenvold K., Andersen H. J., 2003. Factors of significance for pork quality – review. Meat Sci. 643, 219–237.

Stoier S., Aaslyng D.M., Olsen E.V., Henckel P., 2001. The effect of stress during lairage and stunning on muscle metabolism and drip loss in Danish pork. Meat Sci. 592, 127–131.

Szkucik K., 1996. Różnicowanie i obiektywizacja stopnia wykrwawienia jako podstawa oceny sanitarnoweterynaryjnej zwierząt rzeźnych. Rozprawa hab. 190. Wyd. AR w Lublinie, Lublin.

Szkucik K., 1998. Pozostałość krwi w tkankach wykrwawianych świń. Med. Wet. 54, 8, 537–540.

Szkucik K., 2004. Metody określania stopnia wykrwawienia zwierząt rzeźnych. Med. Wet. 10, 1042–1044.

Szkucik K., Wojtuś A., Strawa K., 2001. Ocena stopnia wykrwawienia zwierząt pochodzących z ubojów sanitarnych. Med. Wet. 57, 5, 327–329.

Tereszkiewicz K., 2009. Przebieg i uwarunkowania wykrwawienia ubojowego tuczników. Ofic. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Warriss P.D., 1984. Exsanguination of animals at slaughter and the residual blood content of meat. Vet. Rec. 115, 292–295.

Opublikowane
2014-03-06KRZYSZTOF TERESZKIEWICZ 
The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
KAROLINA CHOROSZY 
The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 RzeszówLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora