Wybrane parametry produkcyjne i wartość użytkowa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) dwóch sortymentów

PIOTR SKAŁECKI

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARIUSZ FLOREK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

AGNIESZKA KALINIAK

Katedra Towaroznawstwa iPrzetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA PYĆ

Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg Pustelnia”, Trzebiesza 69, 24–320 Poniatowa


Abstrakt

Celem pracy była ocena wybranych parametrów produkcyjnych i jakości pstrągów tęczowych dwóch sortymentów w zależności od masy ryb. Badaniami objęto 20 pstrągów odłowionych w gospodarstwie rybackim w województwie lubelskim. Wyróżniono dwie grupy sortymentowe ryb: do 500 g (M, n = 10) i powyżej 500 g (D, n = 10). Tucz ryb lżejszych trwał 18 tygodni przy średnim przyroście ogólnym 202,57 g/szt., a ciężkich 50 tygodni z przeciętnym przyrostem całkowitym 602,40 g/szt. Średni przyrost dobowy ryb ciężkich wynosił 1,72 g/szt. i był istotnie większy o 0,59 g w porównaniu z przyrostem ryb lżejszych. Porównywane sortymenty pstrągów tęczowych nie różniły się istotnie udziałem części jadalnych, jak również wskaźnikiem kondycji. Filety pstrągów z sortymentu D wykazywały istotnie (p ≤ 0,05) niższe pH końcowe oraz były ciemniejsze w porównaniu z filetami ryb lżejszych (sortyment M).


Antychowicz J., Mazur W., 2010. Podstawy hodowli ryb łososiowatych. Życie Wet. 85 (10), 845–849.

CIE, 2004. Colorimetry (3rd ed.). Commission International de l’Eclairage. Vienna, Austria.

Czubak C., 1966. Wskaźniki hodowlane dla chowu karpia. Acta Hydrobiol. 8 (3–4), 161–216.

Dell Inc., 2016. Dell Statistica (data analysis software system), version 13. software.dell.com.

El Rammouz R., Abboud J., Abboud M., El Mur A., Yammine S., Jammal B., 2013. Physicochemical characteristics of fillet in commercial freshwater farm – Rainbow trout (Oncorynchus mykiss) subjected to two different slaughter methods. J. Appl. Sci. Res. 9 (10), 6404–6413.

Fulton T.W., 1904. The rate of growth of fishes. Fisheries Board of Scotland Annual Report 22. Edinburgh (Part 3), 141–241.

Hryszko K., 2014. Sytuacja na światowym rynku ryb i jej wpływ na rozwój sektora rybnego w Polsce. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kurnia A., Satoh S., Haga Y., Kudo H., Nakada M., Matsumura H., Watanabe Y., Adachi S., 2015. Muscle Coloration of Rainbow Trout with Astaxanthin Sources from Marine Bacteria and Synthetic Astaxanthin. J. Aquacult. Res. Dev. 6 (337), DOI:10.4172/2155-9546.1000337.

Kuźmiński H., 2012. Populacje samicze pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w polskiej akwakulturze. Materiały XXXVII Krajowej Konferencji-Szkolenia dla Hodowców Ryb Łososiowatych, Rumia, 11–12 października, 165–174.

Lirski A., Hryszko K., 2017. Rybactwo Śródlądowe. Rynek Ryb. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 20–25.

Pieńkowska B., Hryszko K., 2017. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów. Rynek ryb. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 28–31.

Skałecki P., Florek M., Litwińczuk A., Zaborska A., 2013a. Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) z uwzględnieniem masy ciała ryb. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 9 (1), 69–73.

Skałecki P., Staszowska A., Kaliniak A., Florek M., 2013b. Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) z chowu ekstensywnego i intensywnego. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 9 (3), 59–67.

Tasaduq H. Shah, Balkhi M.H., Najar A.M., Oyas A. Asimi, 2011. Morphometry, length-weight relationship and condition factor of farmed female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) in Kashmir. Indian J. Fish. 58 (3), 51–56.

Tkaczewska J., Migdał W., 2012. Porównanie wydajności rzeźnej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) pochodzącego z różnych rejonów Polski. Żywn. Nauka Technol. Jakość 5 (84), 177–186.

Wiśniewska A.M., Guziur J., Dobosz S., Goryczko K., Szarek J., Zakrzewski J., 2012. Metodyka oceny wskaźników hodowlano-użytkowych pstrągów handlowych z obiektów o zróżnicowanej technologii produkcji. W: J. Szarek, K.A. Skibniewska, J. Zakrzewski, J. Guziur (red.), Narzędzia oceny stosowanych w Polsce technologii chowu pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) w świetle badań własnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn, 13–21.
Pobierz

Opublikowane
2017-09-15



PIOTR SKAŁECKI 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARIUSZ FLOREK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
AGNIESZKA KALINIAK 
Katedra Towaroznawstwa iPrzetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA PYĆ 
Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg Pustelnia”, Trzebiesza 69, 24–320 Poniatowa



Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>