Microbial contamination of carnivorous fur animal farms

Bożena Nowakowicz-Dębek

Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Łukasz Wlazło

Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Beata Trawińska

Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Leon Saba

Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The studies on biological aerosol carried out at the Arctic fox farm showed the mean concentration of mesophyllic bacteria in the examined air – 5.13 × 102 CFU/m3, while the total
bacteria count reached 4.22 × 104 CFU/m3, which pointed to low air contamination. Among the determined microbes, there was confirmed the presence of coagulaso-negative staphylococci (CNS), Gram-negative bacteria, cocci, bacteria of Proteus, Corynobacteriaceae genus and molds of Mucor, Cladosporium, Aspergillus genus as well as Penicillium and Ulocladium. The research material including animal and environmental swabs showed the highest percentage of CNS (20.69%), while no presence of Staphylococcus aureus or Streptococcus was recorded.

Słowa kluczowe:

bioaerosol, air, fox farm

Burge H.A., 1990. Bioaerosols: prevalence and health effects in the indoor environment. J. Allergy Clin. Immunol. 86, 687–701.
Dutkiewicz J., Górny R.L., 2002. Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. Med. Pracy 53, 29–39.
Górny R., 2004. Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 3(41), 17–39.
Mędrela-Kuder E., 2005. Stężenie zarodników grzybów w powietrzu a alergia. Annales UMCS, sec. DD, 50, supl. 16, 401–405.
PN-89/Z04111/02. Ochrona czystości powietrza. Badanie mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną
i sedymentacyjną.
Romanowska-Słomka I., Mirosławski J., 2009. Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu. Bezp. Pracy, 7/8, 16–19.
Szeleszczuk O., Martyńska K.., Gibowska W., 2007. Ocena stanu zdrowotnego stada podstawowego lisów polarnych na wybranych fermach polski1Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria,
6(4) 2007, 15–24.
Tietze M., Budzyńska M., Szlachta M., Bederska M., 2000. Stan sanitarny powietrza wybranych pomieszczeń inwentarskich gospodarstw doświadczalnych AR w Lublinie. Annales UMCS,
sec. EE, 18, 27, 209–213.
Trawińska B., Polonis A., Tymczyna L., Popiołek-Pyrz M., Bombik B., Saba L., 2006. Bakteriologiczne i parazytologiczne zanieczyszczenie środowiska wokół wielkotowarowej fermy
kur reprodukcyjnych. Annales UMCS, sec. EE, 24, 5, 371–376.
Tymczyna L., Trawińska B., Saba L., 1999. Microbiological pollution of some environmental components around the pig farm. Ann. Anim. Sci., 26, 2, 133–142.
Węsierska E., 2006. Czynniki jakości mikrobiologicznej spożywczych jaj kurzych. Med. Wet., 62 (11), 1222–1228.

Opublikowane
2010-09-30Bożena Nowakowicz-Dębek 
Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Łukasz Wlazło 
Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Beata Trawińska 
Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Leon Saba 
Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>