Zmiany w użytkowaniu rozpłodowym loch rasy pbz

Anna Kasprzyk

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Marek Babicz

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Oceniono użytkowość rozpłodową 4628 loch rasy pbz na podstawie 16 320 miotów w dziewięciu laktacjah. Najliczniej reprezentowane były lochy (ponad 42%), które miały cztery
mioty. Osiem i dziewięć miotów odchowało ok. 26% wszystkich macior utrzymywanych na fermie. Długość cyklu reprodukcyjnego przyjmowała wartości od ok. 169 dni po trzeciej, czwartej i piątej laktacji do 182 dni po pierwszym wyprosieniu. Stwierdzono istotny wpływ kolejności miotu na liczbę prosiąt w miocie w dniu urodzenia i w 21 dniu życia. Najwyższą płodność oraz liczbę prosiąt odchowanych do 21 dnia stwierdzono w czwartym i piątym miocie. Analiza statystyczna masy miotu wykazała istotny wpływ na tę cechę kolejnego oprosienia. Największą masę miotu zanotowano w trzeciej laktacji, która w porównaniu z pierwszą stanowiła ok. 119% wartości.

Słowa kluczowe:

lochy, użytkowość rozpłodowa, kolejny miot

Buczyński J., Gronek P. 1993. Związki między niektórymi cechami użytkowości rozpłodowej loch w kolejnych laktacjach. Zesz. Nauk. PTZ, 9, 53–58.
Buczyński J., Zaborowski T., Szlandrowicz S., Gronek P. 1996. Wartość rozpłodowa loch rasy złotnickiej pstrej przy różnej długości ich użytkowania. Rocz. AR w Poznaniu CCLXXXIX,
cz. II, 49–60.
Duniec H., Różycki M. 1971. Możliwości poprawy drogą selekcji cech użytkowości rozpłodowej loch. Instytut Zootechniki, Kraków, 267, 4–13.
Głód W., Karczmarczyk J. 1982. Rozród i unasiennianie trzody chlewnej. PWRiL, Warszawa.
Jarczyk A., Karpiesiuk K., Nogaj J. 2005. Wyniki użytkowości rozpłodowej knurów pochodzących od matek długowiecznych i wysoko płodnych. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 321–328.
Kondracki S., Karpińska N. 2003. Wpływ kolejności miotu i pory roku na cechy miotów loch rasy wbp. Konf. nauk. Środowisko, zwierzę, produkt, 22–24 września, Lublin, 201.
Łyczyński A., Sobczak M. 1996. Wpływ kolejności miotu na wybrane cechy użytkowości rozpłodowej loch. Rocz. AR w Poznaniu, CCLXXXIX, cz. II, 147–155.
Orzechowska B. 1994. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch. Instytut Zootechniki, Kraków, 12, 18–35.
Skrzypczak E. Buczyński J., Szulc K., Panek A. 2006. Reproductive performance of the pedigree polish Large White sows. Anim. Sci. Pap. Rep., 24 , suppl., 115–26.
Pobierz

Opublikowane
2007-12-31Anna Kasprzyk 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Marek Babicz 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>