Drobnoustroje wyizolowane z mleka ćwiartkowego krów i ich wrażliwość na antybiotyki

Danuta Borkowska

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie

Robert Polski

Lecznica dla Zwierząt w Sitnie

Ewa Januś

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w LublinieAbstrakt

From 92 samples of quarter milk from cows with a clinical mastitis or showing an enlarged number of somatic cells, 10 different microorganisms were isolated. They occurred alone (48% of samples) or as a mixed flora. Streptococcus agalactiae (84.8% of samples) and Staphylococcus aureus (51.0%) belonged to the most frequently identified patogenes. The isolated microorganisms where insensitive or poorly sensitive to 11 out of the 15 tested antibiotics, whereas only 2 of them could be efficient in mastitis therapy. It was found that in order to improve the efficency of mastitis therapy, before its beginning it is necessary to prepare antibiograms defining the resistance to drugs of separate microorganisms species.


C z u p a S.: Mastitis „chorobą zawodową” krów mlecznych. Przegl. Mlecz., 1, 20–23, 1998.
G ó r s k a A.: Jakość mleka towarowego w rejonie południowego Podlasia z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników ją warunkujących. Rozpr. Nauk., 67, AP w Siedlcach,
2002.
K r o l l J., S u r a ż y ń s k i A., N o w a k H.: Stany zapalne wymienia krów – wpływ na jakość i przydatność technologiczną mleka. Przegl. Mlecz., 12, 369–370, 1996.
K r u k o w s k i H.: Występowanie zapaleń wymienia wywołanych przez drobnoustroje środowiskowe u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i ich mieszańców. Rozpr. Nauk., 268, AR
w Lublinie, 2003.
M a l i n o w s k i E., K ł o s s o w s k a A.: Stan zdrowia wymienia krów punktem krytycznym w produkcji mleka. Przegl. Mlecz., 9, 308–311, 2000.
M a l i n o w s k i E., K ł o s s o w s k a A.: Diagnostyka zakażeń i zapaleń wymienia. Wyd. PIW Puławy, 2002.
M a l i n o w s k i E., K ł o s s o w s k a A., K r u k o w s k i H., L e s i a k M., J a n i k K.: Zdrowotność wymion krów i czynniki etiologiczne mastitis w gospodarstwach położonych w
różnych regionach kraju. Med. Wet., 48 (5), 216–218, 1992.
M a l i n o w s k i E., L a s s a H., K ł o s s o w s k a A., L e s i a k M.: Wrażliwość na antybiotyki laktamazo-dodatnich i laktamazo-ujemnych bakterii wyosobnionych z przypadków
mastitis u krów. Med. Wet., 60 (2), 176–180, 2004.
M a l i n o w s k i E., P i l a s z e k J., K ł o s s o w s k a A., S o b o l e w s k a S., S o b o l e w s k i J.: Zmiany wrażliwości na antybiotyki bakterii wyosobnionych z klinicznych postaci
mastitis u krów w latach 1987-1996. Med. Wet., 53 (12), 722–725, 1997.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Danuta Borkowska 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie
Robert Polski 
Lecznica dla Zwierząt w Sitnie
Ewa Januś 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora