Wielkość podstawowych wskaźników płodności krów o różnej wydajności mlecznej

Ewa Januś

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie

Danuta Borkowska

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w LublinieAbstrakt

The aim of the studies was to analyse the relationship between the FCM yield in 1067 lactations and the length of the service period, length of intercalving period and insemination index.
The research was carried out on cows bred in 6 farms. Indices of fertility and milk yield of particular cows were calculated from breeding record books. It was found that milk yield influenced the indices of fertility. The insemination index, length of the service period and the intercalving period were increased with an increase of FCM yield in the lactation. Correlation coefficients were positive and statistically significant.


B u t l e r W. R.: Nutritional interactions with reproductive performance in dairy cattle. Anim. Reprod. Sci., 60–61, 449–457, 2000.
J a n k o w s k a M.: Wpływ genotypu oraz poziomu produkcji mlecznej krów na ich rozrodczość i brakowanie z powodu jałowości. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 62, 11–19, 2002.
J u s z c z a k J., H i b n e r A., Z i e m i ń s k i R., T o m a s z e w s k i A.: Przyczyny i konsekwencje przedwczesnego brakowania krów. Med. Wet., 59 (5), 432–435, 2003.
K o w a l s k i Z., K a m i ń s k i J.: Niektóre problemy żywienia krów wysoko wydajnych. Post. Nauk Roln., 4, 77–98, 2000.
L i t w i ń c z u k Z., S t e n z e l R., K a m i e n i e c k i K., G n y p J., S z w a r c B., P o d o l a k G.: Hodowla i użytkowanie bydła. AR Lublin, 1999.
L i t w i ń c z u k Z., T e t e r U., S t a n e k P., J a n k o w s k i P.: Wpływ genotypu i poziomu produkcyjności na wskaźniki rozrodu krów wysoko wydajnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 74, 121–128, 2004.
N e b e l R. L., M c G i l l i a r d M. L.: Interactions of high milk yield and reproductive performance in dairy cows. J. Dairy Sci., 76, 3257–3268, 1993.
R e k l e w s k i Z., D y m n i c k i E., O p r z ą d e k J., O p r z ą d e k A., K r z y ż e w s k i J.: Zależność między okresem międzyocieleniowym i wskaźnikiem inseminacji a użytkowością mleczną krów w 305-dniowej laktacji. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci, 39, Suplement, 58–65, 2003.
S a w a A., J a n k o w s k a M., N e j a W., B o g u c k i M., O l e r A.: Wysoka wydajność i przebieg laktacji a płodność i brakowanie krów. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 62, 145–153, 2002.
S a w a A., J a n k o w s k a M., Z i e m i ń s k i M., K r ę ż e l S.: Okres spoczynku rozrodczego a efektywność użytkowania krów wysoko wydajnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 72 (1),
121–128, 2004.
T w a r d o ń J., K o w a l s k i M., D e j n e k a G.: Zaburzenia płodności krów na tle błędów żywieniowych. Przegl. Hod., 3, 8–10, 2002.
Zootechnika. Praca zbior. pod red. A Rabka t. II, PWRiL, Warszawa 1984.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Ewa Januś 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie
Danuta Borkowska 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora