Poziom mocznika w mleku krów żywionych głównie paszami pochodzącymi z trwałych użytków zielonych

Danuta Borkowska

Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu

Ewa Januś

Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu

Katarzyna Malinowska

Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w ZamościuAbstrakt

In the paper urea content in milk of cows fed mainly on feeds from permanent grassland was analysed. The relationship between urea level in milk and other productivity traits was also estimated.
Urea content in milk was 250 mg/l, which means it was optimal. The season of feeding influenced the level of this parameter the most. In summer urea content was 123 mg/l higher and it indicated protein excess in the feeding stuff. In the summer season a higher milk yield and a lower protein, fat and dry matter content were also found. Coefficients of correlations show that an increase
the urea level can decrease the daily milk yield and protein, fat and dry matter content. It was found that the properly balanced feed ration in relation to energy and protein will permit to
obtain milk production consistent with the cows’ genetic potential as well as the optimum milk composition.


B a r ł o w s k a J., L i t w i ń c z u k Z., K r ó l J., F l o r e k M., T e t e r U.: Wpływ sezonu i rejonu produkcji na skład chemiczny, zawartość mocznika i jakość cytologiczną mleka z rejonu Lubelszczyzny i Bieszczad. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 68 (1), 175–182, 2003.
B o r k o w s k a D., J a n u ś E.: Współzależność między poziomem mocznika w mleku a innymi wybranymi cechami mleka krów z gospodarstw indywidualnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 72 (1), 235–241, 2004.
C a m p b e l l J.R., M a r s h a l l R.T.: Podstawy produkcji mleka spożywczego i jego przetworów. PWN, Warszawa 1982.
J a m r o z D.: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. PWN, Warszawa 2001.
K r z y ż e w s k i J.: Zawartość mocznika w mleku jako kryterium właściwego zbilansowania dawek pokarmowych dla krów dojrzałych. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich w roku 2000. KCHZ, 147–153, Warszawa 2001.
L a c h Z.: Narzędzia do oceny prawidłowego zarządzania stadem. Poradnik Producenta Mleka, Wyd. AGROEXPERT, 111–119, 2003.
L i t w i ń c z u k A., L i t w i ń c z u k Z., F l o r e k M., B a r ł o w s k a J., Z a k r z e w s k a R.: Zmiany wydajności i składu chemicznego mleka krów czarno-białych ze szczególnym uwzględnieniem zawartości białka i kazeiny. Zesz. Nauk.AR w Krakowie 329, 53, 73–82, 1998.
L i t w i ń c z u k Z., B a r ł o w s k a J., T e t e r U., Z d u n e k W.: Ocena wpływu niektórych czynników na poziom mocznika w mleku krów wysokowydajnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 68 (1), 257–261, 2003.
M i n a k o w s k i D.: Żywienie krów w aspekcie wymagań produkcji mleka wysokiej jakości. Hodowca Bydła, 9, 4–9, 2003.
N a ł ę c z - T a r w a c k a T., G r o d z k i H.: Analiza wybranych czynników warunkujących zawartość mocznika w mleku krów. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 2004, 72 (1), 227–234, 2004.
O s t e n - S a c k e n A.: Oznaczanie poziomu mocznika w mleku – nowy parametr informacyjny dla hodowcy. Przegl. Hod., 6, 5-8, 1999.
Z i e m i ń s k i R.: Zmienność składu mleka oraz kształtowanie się poziomu mocznika jako wskaźnika procesów metabolicznych u krów. Wydawnictwo AR w Krakowie, Materiały IV Szkoły Zimowej, Zakopane 66–69, 1996.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Danuta Borkowska 
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu
Ewa Januś 
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu
Katarzyna Malinowska 
Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Nauk Rolniczych w ZamościuLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora