Porównanie składu chemicznego i zawartoci mocznika w mleku krów czarno-białych i simentalskich z okresu żywienia letniego i zimowego

Anna Litwińczuk

Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Joanna Barłowska

Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jolanta Król

Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Wioletta Sawicka

Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The objective of the present work was to compare the basic chemical composition of milk from the cows of two breeds, i.e. Polish Holstein-Frisian black white variety and Simental throughout the summer and winter feeding. The studies covered totally 249 milk samples collected from 66 cows Simental and 64 Polish HF black-white variety. The samples were collected twice, that is in summer (June-July) and winter (December-January). In each milk sample the basic chemical composition was determined. Besides, the simple correlation coefficients between the analyzed milk quality indices were evaluated. The comparison of the chemical composition of milk  obtained from black-white cows and Simentalers exhibited that Simental cows produce milk of more favourable ratios between the basic indices, i.e. fat and protein. As a result, the protein-fat ratio proves to be higher. That corresponds to the preferred current nutrition tendencies to decrease dietary fat amount for man. The evaluation of correlations between the analyzed milk quality indices showed positive, highly significant correlation coefficients between protein concentration and the content of casein, fat and dry mass as well as between fat content and dry mass. A significant negative dependence, however, was recorded between a fat content and a protein-fat ratio. For the Simental breed, a significant relation between protein content and protein-fat ratio was obtained as well as high dependence between the content of protein and casein. That indicates higher usefulness of these cows` milk for processing, especially for cheese production.


B a r ł o w s k a J., L i t w i ń c z u k Z., K r ó l J., T o p y ł a B.: Właściwości fizycznochemiczne i zawartość składników mineralnych w mleku krów w okresie żywienia letniojesiennego. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 74, 27-32, 2004.
B a r ø o w s k a J., L i t w i ń c z u k A., K r ó l J., K ę d z i e r s k a - M a t y s e k M.: Jakość mleka produkowanego w gospodarstwach farmerskich utrzymujących krowy rasy simental. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 72, 101-107, 2004.
G r e g a T., S a d y M., K r a s z e w s k i J.: Przydatność technologiczna mleka krów rasy simental. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 331-339, 2000.
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie. Wyniki prac hodowlanych za 2004 rok. Warszawa 2005.
L i t w i ń c z u k A., L i t w i ń c z u k Z., F l o r e k M., B a r ł o w s k a J., Z a k r z e w s k a R.: Zmiany wydajności i składu chemicznego mleka krów czarno-białych ze szczególnym uwzględnieniem zawartości białka i tłuszczu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 329, 73-82, 1999.
M i n a k o w s k i M.: Żywienie krów, a skład i jakość mleka. Przegl. Hod., 4, 6-11, 1993.
O s t e n - S a c k e n A.: Oznaczenie poziomu mocznika w mleku - nowy parametr informacyjny dla hodowcy. Przegl. Mlecz., 6, 5±8, 1999.
P e ł c z y ń s k a E.: Wartość odżywcza mleka. Med. Wet., 52 (11), 671-674, 1996.
Polska Norma PN-68/A-86122 - Mleko. Metody badań.
S o w i ń s k i G.: Związek genetycznych wariantów beta-laktoglobuliny, alfa S1, beta- oraz kappa kazein z wydajnością, składem chemicznym i wskaźnikami technologicznej przydatności białek mleka krów rasy nizinnej czarno-białej. Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis, Zootechnica, 38, Sup. B, 2-39, 1993.
W i e l g o s z - G r o t h Z., G r o t h I.: Contens of organic and mineral components in cow’s milk during winter and summer seasons. Proceedings of the Intern. Konf. Agroregion ’97, Ceske Budejovice, 251-256, 1997.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Anna Litwińczuk 
Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Joanna Barłowska 
Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jolanta Król 
Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Wioletta Sawicka 
Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>