Zmienność wieku pierwszego wycielenia, masy i wymiarów ciała krów rasy limousine i hereford I. Wiek pierwszego wycielenia i masa ciała

Piotr Stanek

Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The research was conducted on 7 Limousine (125 heifer cows and 187 multiparous cows) and 7 Hereford (134 heifer cows and 312 multiparous cows) cattle herds from the central-east region
of Poland. It was stated that the average age at first calving for Limousine was 28.1 months and for Hereford 27.6 months. Over 42% Limousine and 60% Hereford heifer cows calved at the age of
26 months. Most Limousine heifer cows had body weight within the range of 400–600 kg. In case of Hereford cows it was observed that most cows (almost 60%) had body weight within the range
of 400–500 kg. Body weight of multiparous cows after calving was included within the range 450–650 kg. 80% Limousine multiparous cows and over 70% Hereford multiparous cows had such body weight.


D o b i c k i A., K u c z a j M., Z a c h w i e j a A.: Ocena wzrostu jałówek i krów mieszańców pokolenia F1 i F2 wyprowadzonych od krów rasy simentalskiej i po buhajach rasy hereford. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Konferencja XXVI, 375, 225–236, 2000.
K l u p c z y ń s k i J., M i c i ń s k i J.: Analiza użytkowania rozpłodowego krów czystej rasy limousine. Ann. Warsaw Agricult. Univ.– SGGW, Anim. Sci., 35 (Supplement), 83–90, 2000 .
K r z y w d a W., S z a r e k J., G i l Z., A d a m c z y k K., B u l e c a J.: Charakterystyka wycieleń krów rasy Limousine hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 15, 209–211, 2002.
L i t w i ń c z u k Z., S t a n e k P., J a n k o w s k i P.: Wzrost i rozwój pierwiastek bydła mięsnego w zależności od wieku przy pierwszym wycieleniu. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 375, 151–156, 2000.
L i t w i ń c z u k Z., S t a n e k P., J a n k o w s k i P.: Wpływ wieku i sezonu wycielenia jałowic ras mięsnych na dalsze ich użytkowanie rozpłodowe oraz wyniki odchowu cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., 28 (1), 213–224, 2002.
P o g o r z e l s k a J., R o m a n o w s k i A., P u c h a j d a Z.: Analiza użytkowania rozpłodowego i rozwój importowanego z Francji bydła limousine i charolaise. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konferencje XIX, 336, 143–148, 1998.
P o g o r z e l s k a J., K i j a k Z., T a r c z y ń s k i R.: Analiza użytkowania rozpłodowego i wyniki odchowu potomstwa rasy hereford importowanego z Danii. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 44, 389–395, 1999.
P o g o r z e l s k a J., S z a r e k J.: Porównanie wyników rozrodu krów i odchowu cieląt w stadzie rasy hereford utrzymywanych w różnych warunkach środowiskowych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 62, 193–202, 2002.
T r e l a J., J o d k o Z.: Charakterystyka stada bydła mięsnego rasy limousine importowanego z Francji. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 336, 110–117, 1998.
T r e l a J., M a l i n o w s k i E., S u p e r a K., P a s i e r b s k i Z.:: Aklimatyzacja bydła rasy Hereford w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Kołbacz. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 336, 181–186, 1998.
T r e l a J., S u p e r a K., M a l i n o w s k i E., O l i w i e c k i J.: Aklimatyzacja i niektóre wskaźniki produkcyjności bydła rasy limousine importowanego z Francji do Polski. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 44, 413–420, 1999.
W r o ń s k i M., K i j a k Z., M i c i ń s k i J.: Charakterystyka pierwszego w Polsce stada bydła mięsnego rasy limousine. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 291, 193–203, 1996.
Z a l e w s k i W., L i t w i ń c z u k Z., G a j d a J., L i t w i ń c z u k A., P o d o l a k G., J a n k o w s k i P.: Efektywność odchowu i opasu pastwiskowego przy matkach cieląt mieszańców o różnym udziale krwi bydła rasy Limousine. Rocz. Nauk. Zoot., 25 (2), 159–173, 1998.
W a l l e r J.: Technologie produkcji bydła mięsnego w USA. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 17, 47–55, 1995.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Piotr Stanek 
Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora