Przyczyny brakowania krów czarno-białych a ich płodność, długość użytkowania i produkcyjność

Danuta Borkowska

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie

Ewa Januś

Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w LublinieAbstrakt

The relationship between the reasons for culling of 352 cows bred in 6 cowsheds in 1992–2003 and longevity of rearing, length of intercalving periods, life and milk performance and average
milk productivity in 964 lactations was analysed. It was found that cows were most frequently culled for sterility (321.4%), low productivity (25.6%) and the accidents (21.0%). The animals culled for advanced age lived 8.4 years and calved 5.8 times on average. Life length of cows culled for leukaemia was the shortest (5 years – 2.6 calvings). After the last calving, the cows were maitained
for 318 days on average, and this period lasted for 433 days in cows culled for sterility. In cows culled for udder diseases, sterility and accidents, the highest productivity was found, while the lowest milk
production was found for the animals culled for unsatisfatory milk yield.


A n t k o w i a k I., P y t l e w s k i J., S t a n i s ł a w s k i D.: Intensywność i przyczyny brakowania krów w gospodarstwie farmerskim „Paruszewo”. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 59, 67–77, 2001.
C z a p l i c k a M., P u c h a j d a Z., S z a l u n a s T.: Długość użytkowania i przyczyny brakowania krów wysoko wydajnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 72 (1), 129–136, 2004.
D o r y n e k Z., P y t l e w s k i J., A n t k o w i a k I.: Przyczyny brakowania oraz życiowa użytkowość krów holsztyńsko-fryzyjskich. Rocz. Nauk. PTZ, 1, 17–26, 2005.
H i b n e r A., Z a c h w i e j a A.: Długość okresu produkcyjnego oraz przeżywalność krów do kolejnych ocieleń w przekształconej na typ mleczny populacji bydła czarno-białego. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 14, 363, 1994.
J a n k o w s k a M.: Wpływ genotypu oraz poziomu produkcji mlecznej krów na ich rozrodczość i brakowanie z powodu jałowości. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 62, 11–19, 2002.
L i t w i ń c z u k Z., B o r k o w s k a D., O b e r d a A.: Obserwacje nad długością użytkowania mlecznego i przyczynami brakowania krów w oborze zarodowej. Med. Wet., 2, 122–125, 1984.
P i e c h M., T a r k o w s k i J.: Analiza użytkowania mlecznego i rozpłodowego krów czarno-białych brakowanych w stadach AR Lublin. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 62, 133–144, 2002.
S a w a A., M a c i e j e w s k i P.: Przyczyny brakowania krów w zależności od poziomu produkcyjnego i liczebności stada w byłym województwie włocławskim w latach 1991–1998. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 51, 171–177, 2001.
Ż a r n e c k i A., J a g u s i k W.: Parametry genetyczne przeżywalności krów czarno-białych do różnych granic wiekowych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 68, 362–368, 2003.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Danuta Borkowska 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie
Ewa Januś 
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora