Zmienność wieku pierwszego wycielenia, masy i wymiarów ciała krów rasy limousine i hereford. II. Wymiary ciała

Piotr Stanek

Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The research was conducted on 7 Limousine (125 heifer cows) and 7 Hereford (134 heifer cows) cattle herds from the central-east region of Poland. The analyzed variability of body measurements
in the population of heifer cows of Limousine and Hereford cattle proved that the width of rump and the width of hip showed the most variability (within the range of 50%). Rump length had smaller variability (within the range of 30%) and the height of lower back showed the smallest variability (within the range 20–25%).


G o s z c z y ń s k i J., P u c h a j d a Z., W i t k i e w i c z A.: Hodowla bydła charolaise w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 245, 78–84, 1994.
J o h n s o n S. K., D e u t s c h e r G. H., P a r k h u r s t A.: Relationship of pelvic structure, body measurements, pelvic area and calving difficulty. J. Anim. Sci., 66, 1081–1088, 1988.
K a m i e n i e c k i H., W ó j c i k J., R z e w u c k a E.: Ocena wzrostu oraz przebieg ocieleń importowanych z Francji jałowic rasy charolaise z uwzględnieniem niektórych wskaźników fizjologicznych krwi. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 375, 173–177, 2000.
K r z y w d a W., S z a r e k J., A d a m c z y k K.: Charakterystyka bydła rasy charolaise hodowanego w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15, 201–207, 2002.
L i t w i ń c z u k Z., S t a n e k P., J a n k o w s k i P.: Wzrost i rozwój pierwiastek bydła mięsnego w zależności od wieku przy pierwszym wycieleniu. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 375, 151–156, 2000.
N o g a l s k i Z., K l u p c z y ń s k i J., M i c i ń s k i J.: Wpływ wymiarów ciała krów na przebieg ich porodu oraz wielkość i żywotność cieląt. Materiały Konferencji Zachodniopomorska Konferencja Naukowa nt. „Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności”, Szczecin- Międzyzdroje, 118–124, 2000.
S t o r y C. E., R a s b y R. J., C l a r k R .T., M i l t o n C. T.: Age of calf at weaning of spring-calving beef cows and the effect on cow and calf performance and production economics. J. Anim. Sci., 78, 1403–1413, 2000.
Z a l e w s k i W.: Hodowla bydła. PWRiL, Warszawa 1977.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Piotr Stanek 
Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora