Rozmieszczenie i produkcyjność krów białogrzbietych objętych programem ochrony zasobów genetycznych

Zygmunt Litwińczuk

Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Witold Chabuz

Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Piotr Stanek

Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Przemysław Jankowski

Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The studied material included a population of whiteback cows’ performance in 14 individual farms and at the Uhrusk Experimental Station of Agricultural University in Lublin. We distinguish two breeding regions currently: nadbużański and biebrzańsko-narwiański. The registered whitebacks population have over 120 pieces of cattle with 75 cows. It is mainy localised in Polesie region in the districts of Włodawa, Biała Podlaska and Parczew. Most cows are seven years old or older. On the basis of 62 lactations it was ascertained that the average milk yield of whiteback cows amounted to 4331.5 kg, with the concentration of 4.21% fat, 3.32%, protein, 4.68% lactose and 12.64% dry matter.


K o n o p i ń s k i T.: Studia zootechniczne nad bydłem w Polsce. Poznań 1926.
L i t w i ń c z u k Z.: Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2003.
L i t w i ń c z u k Z., C h a b u z W., S t a n e k P., J a n k o w s k i P., O c h a b E. : Białogrzbiety – stara rodzima rasa bydła. Przegl. Hod., 10, 13–16, 2003.
L i t w i ń c z u k Z., C h a b u z W., S t a n e k P., J a n k o w s k i P.: Wstępne wyniki badań nad odrębnością genetyczną bydła białogrzbietego. Ann. UMCS, EE, XXI, N1, 41–46, 2003.
L i t w i ń c z u k Z., S t a n e k P., C h a b u z W., J a n k o w s k i P.: Whitebacs – The Native Cattle of The Polesie Region. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., PAN, vol. 1, 130–138, Lublin 2004.
M o c z a r s k i Z.: Hodowla bydła. Warszawa 1927.
P a j ą k J.: Zarys chowu bydła. Warszawa 1958.
Polskie Towarzystwo Zootechniczne. Sprawozdanie z działalności Kółek Kontroli Obór za rok 1935/36.
R o s t a f i ń s k i J.: Rasy bydła domowego jego hodowla i żywienie. Warszawa 1920.
S a c h s A.: Przyczynek monograficzny do studiów nad pogłowiem białogrzbietów w powiecie Brześć n/B. Praca dyplomowa SGGW, Warszawa 1935.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Zygmunt Litwińczuk 
Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Witold Chabuz 
Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Piotr Stanek 
Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Przemysław Jankowski 
Katedra Hodowli Bydła Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>