Ocena natężenia oświetlenia w środowisku pracy zdalnej o charakterze biurowym

Katarzyna Karpińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0001-6087-9457

Piotr Maksym

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Podstaw Techniki, ul. Głęboka 28, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0002-7379-0037

Kamil Mróz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0009-0006-7625-0470

Sebastian Jaguszewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8140-3546

Ján Kachnič

The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Department of Public Veterinary Medicine and Animal Welfare, Komenského 73, 041-81 Košice
https://orcid.org/0000-0001-6883-7809

Łukasz Wlazło

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0002-1086-182X

Bożena Nowakowicz-Dębek

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0003-2510-1062


Abstrakt

Oświetlenie jest ważnym czynnikiem na stanowisku pracy. Wpływa zarówno na ergonomię pracy, jak i zdrowie pracownika. Nieodpowiednie natężenie i równomierność oświetlenia może wpływać negatywnie na samopoczucie pracownika, wywoływać zmęczenie oraz prowadzić do błędów. Celem pracy było badanie kluczowych elementów oświetlenia na kilku stanowiskach pracy zdalnej. W tym celu stworzono siatkę pomiarową, a następnie określono natężenie w każdym punkcie pomiarowym. Otrzymane wyniki odniesiono do wartości określonych w Polskiej Normie. Na większości badanych stanowisk poziom oświetlenia nie spełnia minimalnych wymagań, jakie zostały określone dla bezpiecznej i komfortowej pracy.

Słowa kluczowe:

natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, praca zdalna, środowisko pracy

Bahkir F.A., Grandee S.S., 2020. Impact of the COVID-19 lockdown on digital device-related ocular health. Indian J. Ophthalmol. 68(11), 2378–2383. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_2306_20 DOI: https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_2306_20

Blume C., Garbazza C., Spitschan M., 2019. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. Somnologie 23(3), 147–156. https://doi.org/10.1007/s11818-019-00215-x DOI: https://doi.org/10.1007/s11818-019-00215-x

Bortkiewicz A., Makowiec-Dąbrowska T., Siedlecka J., Jóźwiak Z., 2020. Fizjologiczne i ergono-miczne aspekty organizacji pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników star-szych. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera, Ministerstwo Zdrowia, Łódź.

Davis K.G., Kotowski S.E., Daniel D., Gerding T., Naylor J., Syck, M., 2020. The home office: Ergonomic lessons from the “new normal”. Ergon. Des., 28(4), 4–10. https://doi.org/10.1177/ 1064804620937907 DOI: https://doi.org/10.1177/1064804620937907

van Duijnhoven J., Aarts M., van den Heuvel E., Kort H., 2021. The identification of variables in fluencing personal lighting conditions of office workers. Light. Res. Technol., 53(6), 527–541. https://doi.org/10.1177/1477153520976950 DOI: https://doi.org/10.1177/1477153520976950

Emerson S., Emerson K., Fedorczyk J., 2021. Computer work station ergonomics: current evidence for evaluation, corrections, and recommendations for remote evaluation. J. Hand. Ther., 34(2), 166–178. https://doi.org/10.1016/j.jht.2021.04.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jht.2021.04.002

Kleszcz J., 2021. Ocena pracy zdalnej z perspektywy wybranych kategorii pracowników umysło-wych w okresie pandemii COVID-19. Uniwersytet Warszawski, Warszawa. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23572.83844

Larrea-Araujo C., Ayala-Granja J., Vinueza-Cabezas A., Acosta-Vargas P., 2021. Ergonomic risk factors of teleworking in Ecuador during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. IJERPH 18(10), 5063. https://doi.org/10.3390/ijerph18105063 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18105063

Negulescu O.H., Doval E., 2021. Ergonomics and time management in remoteworking from home. Acta Tech. Napocensis, Ser. Appl. Math. Mech. Eng., 64(1-S1).

PN-EN 12464-1:2022-01. Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeń-stwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973).

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).

Pobierz

Opublikowane
2024-06-10Katarzyna Karpińska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0001-6087-9457
Piotr Maksym 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Podstaw Techniki, ul. Głęboka 28, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0002-7379-0037
Kamil Mróz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0009-0006-7625-0470
Sebastian Jaguszewski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0001-8140-3546
Ján Kachnič 
The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Department of Public Veterinary Medicine and Animal Welfare, Komenského 73, 041-81 Košice https://orcid.org/0000-0001-6883-7809
Łukasz Wlazło 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0002-1086-182X
Bożena Nowakowicz-Dębek 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0003-2510-1062Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3