Wpływ bobiku o wysokiej lub niskiej zawartości tanin na wyniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów. Część II. Jakość mięsa kurcząt

ANNA MILCZAREK

Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

MARIA OSEK

Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce


Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości mięśni piersiowych kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z różnym udziałem bobiku wysoko lub niskotaninowego. Materiał badawczy stanowiło 40 mięśni piersiowych pobranych od kurcząt z 5 grup żywieniowych. Kurczęta z grupy kontrolnej otrzymywały mieszanki, w których jedynym surowcem wysokobiałkowym była poekstrakcyjna śruta sojowa, natomiast w mieszankach starter/grower dla kurcząt doświadczalnych 10/20% lub 20/30% białka tej śruty zastąpiono bobikiem wysokotaninowym (grupy II i III) lub niskotaninowym (grupy IV i V). Wykazano, że wprowadzenie większej ilości bobiku (niezależnie od odmiany) do mieszanek dla kurcząt zwiększyło natężenie barwy żółtej i stopień nasycenia C barwy (P < 0,05). Nie zanotowano wpływu zastosowanego żywienia ptaków na zawartość składników podstawowych w mięśniach. W tłuszczu śródmięśniowym IF kurcząt żywionych mieszankami z bobikiem odnotowano mniej (P < 0,01) SFA, natomiast więcej (P < 0,05) PUFA, ale tylko w mięśniach ptaków żywionych mieszankami z większym udziałem bobiku. Ponadto mięśnie tych kurcząt otrzymały wyższe ogólne noty za cechy sensoryczne. Wyniki badań pozwalają na zalecanie nawet większego udziału nasion bobiku w mieszankach dla kurcząt brojlerów, bowiem poprawił on jakość mięśni piersiowych w kierunku prozdrowotnym.

Słowa kluczowe:

kurczęta brojlery, mięśnie piersiowe, właściwości fizyko-chemiczne, walory sensoryczne, bobik

AOAC International, 2011. Official Methods of Analysis of AOAC Interna¬tional. Current through revision 4. 18th Edition. Gaithersburg, Maryland.

Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., 2014. Sensoryczne badania żywności. Podstawy. Metody. Zastosowania. Wyd. 2. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków.

Biegniewska M., Kokoszyński D., Bernacki Z., Kaczmarowski A., 2016. Comparison of carcass composition and meat quality in five-week broiler chickens of various origin. Acta Sci. Pol., Zootechnica 15 (3), 15–26.

Crépon K., Marget P., Peyronnet C., Carrouee B., Arese P., Duc G., 2010. Nutritional value of faba bean (Vicia faba L.) seeds for feed and food. Field Crops Res. 115, 329–339.

Dal Bosco A., Ruggeri S., Mattioli S., Mugnai C., Sirri F., Castellini C., 2013. Effect of faba bean (Vicia faba var. minor) inclusion in starter and growing diet on performance, carcass and meat characteristics of organic slow-growing chickens. Ital. J. Anim. Sci. 12 (4), 76, 472–478.

Grau R., Hamm R., 1953. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung im Muskel. Naturwissenschaften 40, 29.

Grześkowiak E., Magda F., Lisiak D., 2011. Assessment of phosphorus content and quality of meat & processed meat products available in the polish market. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2 (75), 160–170.

Jarosz M., 2012. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. IŻŻ, Warszawa.

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., 2014. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.

Laudadio V., Ceci E., Tufarelli V., 2011. Productive traits and meat fatty acid profile of broiler chickens fed diets containing micronized fava beans (Vicia faba L. var. minor) as the main protein source. J. Appl. Poult. Res. 20 (1), 12–20.

Meluzzi A., Sirri F., Castellini C., Roncarati A., Melotti P., Franchini A., 2009. Influence of genotype and feeding on chemical composition of organic chicken meat. Ital. J. Anim. Sci. 8 (Suppl. 2), 766–768.

Milczarek A., Osek M., 2016. Partial replacement of soya bean with low-tannin faba bean varieties (Albus or Amulet): effects on growth traits, slaughtering parameters and meat quality of Pulawska pigs. Ann. Anim. Sci. 16 (2), 477–487.

Mordenti A.L., Martelli G., Brogna N., Nannoni E., Vignola G., Zaghini G., Sardi L., 2012. Effects of soybean-free diet supplied to Italian heavy pigs on fattening performance, and meat and dry-cured ham quality. Ital. J. Anim. Sci. 11, 459–465.

Osek M., Milczarek A., Klocek B., Turyk Z., Jakubowska K., 2013. Effectiveness of mixtures with the Fabaceae seeds in broiler chicken feeding, Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 31 (4), 77–86.

Pietrzak D., Michalczuk M., Niemiec J., Mroczek J., Adamczak L., Łukasiewicz M., 2013. Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2 (87), 30–38.

Normy żywienia drobiu. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz, 2005. Red. S. Smulikowska, A. Rutkowski. Wyd. 3, IFŻZ PAN, Jabłonna.

Rubio L.A., Molina E., 2016. Legumes in animal nutrition. Arbor [S.l.], 192 (779), 315, doi:http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2016.779n3005.

Simopoulos A.P., 2008. The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Exp. Biol. Med. 233, 674–688.

Statistica ver. 12.5 (data analysis software system), 2015. StatSoft, Inc., Tulsa, USA www.statsoft.com.

Tufarelli V., Laudadio V., 2015. Feeding of dehulled-micronized faba bean (Vicia faba var. minor) as substitute for soybean meal in guinea fowl broilers: Effect on productive performance and meat quality. Asian Austral. J. Anim. 28 (10), 1471–1478.

Ulbricht T.L.V., Southgate D.A.T., 1991. Coronary heart disease: Seven dietary factors. Lancet 338, 985–992.

Usayran N.N., Sha’ar H., Barbour G.W., Yau S.K., Maalouf F., Farran M.T., 2014. Nutritional value, performance, carcass quality, visceral organ size, and blood clinical chemistry of broiler chicks fed 30% tannin-free fava bean diets. Poult. Sci. 93, 2018–2027.

Qiao M., Fletcher D.L., Smith D.P., Northcutt J.K., 2001. The effect of broiler breast meat color on pH, moisture, water holding capacity, and emulsification capacity. Poult. Sci. 80, 676–678.

Vilariño M., Métayer J.P., Crépon K., Duc G., 2009. Effects of varying vicine, convicine and tannin contents of faba bean seeds (Vicia faba L.) on nutritional values for broiler chicken. Anim. Feed Sci. Tech. 30, 114–121.
Pobierz

Opublikowane
2017-03-27ANNA MILCZAREK 
Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
MARIA OSEK 
Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora