Stężenie amoniaku w pomieszczeniach hodowlanych w trakcie tuczu trzody chlewnej

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ŁUKASZ WLAZŁO

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

BEATA STASIŃSKA

Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Głęboka 28, 20-950 Lublin

PAWEŁ KRZACZEK

Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Głęboka 28, 20-950 Lublin

HANNA BIS-WENCEL

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

WIOLETTA WNUK

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem prowadzonych badań było określenie emisji amoniaku z pomieszczeń ho- dowlanych trzody chlewnej. W trakcie badań na fermie znajdowało się 500 macior, 800 warchla- ków i 1200 tuczników w pomieszczeniach z odmiennym systemem utrzymania. Próbki powietrza pobierano w każdym pomieszczeniu w 3 punktach pomiarowych przenośnym aspiratorem wielo- gazowym MX6 IBRID. Analizując uzyskane wielkości, otrzymano dobowy wskaźnik emisji amo- niaku w pomieszczeniach z warchlakami na poziomie 76,69 g na dobę, zaś w pomieszczeniach z tucznikami 41,19 g na dobę. Stwierdzone stężenia amoniaku w trakcie produkcji trzody chlewnej były w dolnym zakresie podawanym przez innych autorów. Pomimo znacznej redukcji uwalniania tego gazu, nadal konieczne jest monitorowanie jego stężeń w budynkach trzody chlewnej, tak aby jak najlepiej ograniczać jego szkodliwe oddziaływanie na zdrowie zwierząt i stan ekosystemów.

Słowa kluczowe:

trzoda chlewna, amoniak, stężenie

Bieńkowski J., 2010. Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005–2007. Fragm. Agron. 27 (1), 21–31.
Blanes-Vidal V., Hansen M.N., Pedersen S., Rom H.B., 2007. Emissions of ammonia, me-thane and nitrous oxide from pig houses and slurry: Effects of rooting material, animal activi-ty and ventilation flow. Agric. Ecosyst. Environ. 124, 237–244.

Chmielowiec-Korzeniowska A., 2009. The concentration of volatile organic compounds (VOCs) in pig farm air. Ann. Agric. Environ. Med. 16 (2), 249–256.

Hayes E.T., Curran T.P., Dodd V.A., 2006. Odour and ammonia emissions from intensive pig units in Ireland. Bioresour. Technol.gy 97, 940–948.

Hutchings N.J., Sommer S.G., Andersen J.M., Asman W.A.H., 2001. A detailed ammonia emis- sion inventory for Denmark. Atm. Env. 35, 1959–1968.

KOBIZE, 2013. Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2010–2011 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny. Warszawa.

Marciniuk A., Romaniuk W., 2005. Wpływ systemu chowu na koncentrację zanieczyszczeń gazo- wych (NH3, CO2, H2S) w oborach wolnostanowiskowych. Probl. Inż. Rol. 4, 71–77.

Mielcarek P., Rzeźnik W., Rzeźnik I., 2014. Emisja gazów cieplarnianych i amoniaku z tuczarni na głębokiej ściółce. Probl. Inż. Rol. (1–3), 83–90.

Mielcarek P., 2012. Weryfikacja wartości współczynników emisji amoniaku i gazów cieplarnia- nych z produkcji zwierzęcej. Inż. Rol. 4 (139), 267–276.

Myczko A., Karłowski J., Szulc R., 2002. Szczegółowe badania emisji metanu i podtlenku azotu z fermentacji jelitowej oraz odchodów zwierzęcych. W: Materiały konferencyjne. VIII Mię- dzynarodowa Konferencja Naukowa, 24–25 września, Warszawa, 158–164.

Ni J.Q., Heber A.J., Lim T.T., Diehl C.A., Duggirala R.K., Haymore B.L., Sutton A.L., 2000. Ammonia emission from a large mechanically-ventilated swine building during warm weath- er. J. Environ. Qual. 29 (3), 751–758.

Nowakowicz-Dębek B, Wlazło Ł., Bis-Wencel H., Wnuk W., Kasela M., Ossowski M., 2014. Monitoring gaseous pollution in the air in livestock buildings. Annales UMCS, sec. EE, Zoo- technica 32 (2), 11–16.

Nowakowicz-Dębek B., 2001. Zanieczyszczenie powietrza alkoholami, aldehydami i ketonami przez fermę zwierząt futerkowych. Med. Weter. 57 (5), 346.

Pietrzak S., 2006. Metoda inwentaryzacji emisji amoniaku ze źródeł rolniczych w Polsce i jej praktyczne zastosowanie. Woda Śr. Obsz. Wiej. 6, 1 (16), 319–334.

Wang K., Wei B., Zhu S., Ye Z., 2011. Ammonia and odour emitted from deep litter and fully slatted floor systems for growing-finishing pigs. Biosyst. Eng. 109, 203–210.
Pobierz

Opublikowane
2016-12-12BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ŁUKASZ WLAZŁO 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
BEATA STASIŃSKA 
Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Głęboka 28, 20-950 Lublin
PAWEŁ KRZACZEK 
Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Głęboka 28, 20-950 Lublin
HANNA BIS-WENCEL 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
WIOLETTA WNUK 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>