Wyniki odchowu i wartość rzeźna kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z różnym udziałem całego ziarna pszenicy

MARIA OSEK

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

ANNA MILCZAREK

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceAbstrakt

Doświadczenie przeprowadzono na 200 kurczętach brojlerach Ross 308, które przydzielono do 5 równolicznych grup. Wszystkie kurczęta żywiono mieszankami sypkimi, sporządzonymi na bazie kukurydzy i pszenicy 50 : 50, natomiast czynnikiem różnicującym grupy była fizyczna forma pszenicy (śruta lub całe ziarno) według następującego układu: grupa I (kontrolna) – 100% pszenicy w postaci śruty, II – 75% śruty + 25% całego ziarna, III – 50% śruty + 50% całego ziarna, IV – 25% śruty + 75% całego ziarna, V – 100% całego ziarna.

Wykazano, że zastosowane żywienie nie wpłynęło na masę ciała kurcząt, ale istotnie zróżnicowało zużycie paszy. Kurczęta żywione mieszankami zawierającymi 100% całego ziarna pszenicy charakteryzowały się najniższą wydajnością rzeźną, gorszym umięśnieniem i większym otłuszczeniem. Mięśnie piersiowe kurcząt żywionych mieszankami z większym (>50%) udziałem całego ziarna pszenicy zawierały więcej białka (P ≤ 0,05) i mniej tłuszczu surowego (P ≤ 0,05). Mięśnie kurcząt doświadczalnych były mniej kwaśne i ciemniejsze. Zastosowane żywienie nie wpłynęło na wodochłonność mięśni (P > 0,05).

Słowa kluczowe:

kurczęta brojlery, żywienie, całe ziarno pszenicy, wyniki odchowu, jakość mięsa

Amerah A.M., Ravindran V., 2008. Influence of method of whole-wheat feeding on the performance, digestive tract development and carcass traits of broiler chickens. Anim. Feed Sci. Technol. 147, 326–339.

Amerah A.M., Ravindran V., Lentle R.G., 2009. Influence of insouble fibre and whole wheat inclusion on the performance, digestive tract development and ileal microbiota profile of broiler chickens. Br. Poult. Sci. 50, 366–375.

AOAC, 2005. Official Methods of Analysis. 18th ed., AOAC International.

Bennett C.D., Classen H.L., Riddell C., 1995. Live performance and health of broiler chickens fed diets diluted with whole or crumbled wheat. Can. J. Anim. Sci. 75, 611–614.

Biel W., Maciorowski R., 2012. Ocena wartości odżywczej ziarna wybranych odmian pszenicy. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2 (81), 45–55.

Biggs P., Parsons C.M., 2009. The effect of whole grains on nutrient digestibilities, growth performance, and cecal short-chain fatty acid concentrations in young chicks fed ground cornsoybean meal diets. Poult. Sci. 88, 1893–1905.

Bochenek M., Wiąz M., Rutkowski A., 2009. Wpływ twardości pszenicy na parametry produkcyjne kurcząt brojlerów. Mat. konf. XXXVIII Sesji Nauk. KŻZ KNZ PAN, Balice 28–29 maja 2009, 253–256.

Erener G., Ocak N., Ozturk E., Ozdas A., 2003. Effect of different choice feeding methods based on whole wheat on performance of male broiler chickens. Anim. Feed Sci. Technol. 106, 131–138.

Gabriel I., Mallet S., Leconte M., Travel A., Lalles J.P., 2008. Effects of whole wheat feeding on the development of the digestive tract of broiler chickens. Anim. Feed Sci. Technol. 142, 144–162.

Gardzielewska J., Jakubowska M., Buryta B., Karamucki T., Natalczyk-Szymkowska W., 2003. Pomiar pH1 a jakość mięsa kurcząt brojlerów. Med. Wet. 59 (3), 426–428.

Gardzielewska J., Kortz J., 1997. Effect of the pre-slaughter stress on the dynamic of postmortem glycolysis in broilers. Proc. XIII Europ. Symp. Quality Poultry Meat, Poznań, 311–316.

Grau R., Hamm R., 1953. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung im Muskel. Naturwissenschaften 40, 29.

Kirkpinar F., Bozkurt M., Erker R., 2001. The effect of dietary dried alfalfa meal on skin pigmentation and performance of broiler. XV European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Kusadasi, 9–12 September 2001, 199–204.

Kowieska A., Jaskowska I., Lipiński P., 2010. Zawartość frakcji węglowodanowych i aminokwasów w ziarnie pszenicy wyprodukowanym w dwóch następujących po sobie latach. Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (4), 135–146.

Krawczyk J., Cywa-Benko K., Wężyk S., 2002. Efekt stosowania ziarna pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 16, 229–234.

Kucharski K., Rutkowski A., Kochański A., 2002. Zastosowanie całego ziarna pszenicy i jęczmienia w żywieniu kurcząt rzeźnych. Rocz. Nauk Zoot. 29 (1), 219–227.

Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., 2011. Wpływ dodatku chelatu miedzi z glicyną na profil kwasów tłuszczowych w mięśniu piersiowym kurcząt. Zesz. Nauk. Biol. Hod. Zw. UP we Wrocławiu 580, 317–326.

Manwar S.J., Mandal A.B., 2009. Effect of reconstitution of wheat with or without enzymes on growth performance and nutrient utilization in broilers. Br. Poult. Sci. 50 (4), 521–527.

Niedźwiadek T., Adamczyk M., Wójcik S., Korol W., 2004. Pełne ziarno zbóż w paszy granulowanej dla kurcząt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 20, 219–221.

Normy żywienia drobiu, 2005. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Red. S. Smulikowska i A. Rutkowski. Wyd. 4, IFiŻZ PAN, Jabłonna.

Osek M., Milczarek A., Janocha A., Świnarska R., 2010. Effect of triticale as a partial or the whole substitute of wheat and maize in mixtures on rearing results, slaughter value and meat quality in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. 10, 3, 275–283.

Plavnik I., Macovsky B., Sklan D., 2002. Effect of feeding whole wheat on performance of broiler chickens. Anim. Feed Sci. Technol. 96, 229–236.

Pohja M.S., Niinivaara F.P., 1957. Die Bestimmung der Wasserbindung des Fleisches mittels der Konstantdruckmethode Fleischwirtschaft. 9, l93–195.

Richardson R., 1995. Poultry meat for further processing. Proceedings of the XII European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Zaragoza, 25–29 September 1995, 351–36l.

Rutkowski A., Wiąz M., 2000. Zastosowanie całego ziarna pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot. 6, 362–365.

Singh Y., Ravindran V., 2014. Influence of method of wheat inclusion and pellet diameter on performance, nutrient utilisation, digestive tract measurements and carcass characteristics of broilers. Anim. Prod. Sci. 55 (4), 474–483.

Svihus B., Sacranie A., Denstadli V., Choct M., 2010. Nutrient utilization and functionality of the anterior digestive tract caused by intermittent feeding and inclusion of whole wheat in diets for broiler chickens. Poult. Sci. 89, 2617–2625.

Taylor R.D., Jones G.P., 2004. The incorporation of whole grain into pelleted broiler chicken diets. II. Gastrointestinal and digesta characteristics. Br. Poult. Sci. 45 (2), 237–46.

Williams J., Mallet S., Leconte M., Lessie M., Gabriel I., 2008. The effects of fructooligosacharides or whole wheat on the performance and digestive tract of broiler chickens. Br. Poult. Sci. 49 (3), 329–339.

Ziołecki J. Doruchowski W., 1989. Metoda oceny wartości rzeźnej drobiu. Wyd. COBRD, Poznań.
Pobierz

Opublikowane
2016-04-20MARIA OSEK 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
ANNA MILCZAREK 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora