Wpływ dodatków do substratu torfowego na plon i skład chemiczny owoców papryki (Capsicum annuum L.) uprawianej w szklarni

ANNA M. AMBROSZCZYK

University of Agriculture, Department of Vegetable and Medicinal Plants, Faculty of Biotechnology and Horticulture, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

ADRIANA NOWICKA-POŁEĆ

University of Agriculture, Department of Vegetable and Medicinal Plants, Faculty of Biotechnology and Horticulture, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

EDYTA KĄKOL

University of Agriculture, Department of Vegetable and Medicinal Plants, Faculty of Biotechnology and Horticulture, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

ELŻBIETA JĘDRSZCZYK

University of Agriculture, Department of Vegetable and Medicinal Plants, Faculty of Biotechnology and Horticulture, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków


Abstrakt

Celem pracy było określenie wpływu różnych dodatków do substratu torfowego na plon i wybrane parametry jakościowe owoców papryki uprawianej w szklarni. Zastosowano cztery kombinacje: 1) substrat torfowy (obiekt kontrolny); 2) substrat torfowy z dodatkiem włókna kokosowego; 3) substrat torfowy z dodatkiem keramzytu; 4) substrat torfowy z dodatkiem perlitu. Doświadczenie wykazało brak wpływu dodatków do podłoża na plon wczesny, handlowy oraz całkowity, a także na zawartość chlorofilu b. Zaobserwowano korzystny wpływ dodatku włókna kokosowego na zawartość suchej masy, cukrów rozpuszczalnych oraz kwasu L-askorbinowego. Dodatek perlitu znacząco wpływał na zawartość chlorofilu a oraz na stosunek chlorofilu a : b. Wykazano statystycznie istotne różnice w zawartości analizowanych makroelementów (Ca, K, Mg, P) w owocach, zależne od zastosowanego podłoża.

Słowa kluczowe:

włókno kokosowe, keramzyt, wartość odżywcza, substrat torfowy, perlit

Ahmed W., Yaseen M., Arshad M., Shahis M. 2014. Effect of polyethylene coated calcium carbide on physiology, photosynthesis, growth and yield of sweet pepper. Pak. J. Agri. Sci. 51, 59–65.

Buczkowska H., Michałojć Z. 2012. Comparison of qualitative traits, biological value, chemical compounds of sweet pepper fruit. J. Elem. 3, 367–377.

Charlo de O H.C., De Oliveira S.F., Vargas P.F., Castoldi R., Barbosa J.C., Braz L.T. 2012. Accumulation of nutrients in sweet peppers cultivated in coconut fiber. Hortic. Bras. 30, 125–131.

Deepa N., Kaur C., George B., Singh B., Kapoor H.C. 2007. Antioxidant constituents in some sweet pepper (Capscicum annuum L.) genotypes during maturity. LWT-Food Sci. Technol. 40, 121–129.

Del Amor F.M., Gómez-López M.D. 2009. Agronomical response and water use efficiency of sweet pepper plants grown in different greenhouse substrates. HortScience 44, 810–814.

Heuvelink E., Korner O. 2001. Parthenocarpic fruit growth reduces yield fluctuation and blossom-end rot in sweet pepper. Ann. Bot. 88, 69–74.

Jarosz Z., Dzida K. 2005. Wpływ podłoży inertnych na plonowanie i skład chemiczny owoców pomidora uprawianego w szklarni. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 15, 59–64.

Jarosz Z., Horodko K. 2004. Plonowanie i skład chemiczny pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach inertnych. Rocz. AR Pozn. 356, Ogrodnictwo 37, 81–86.

Jarosz Z., Dzida K., Nurzyńska-Wierdak R. 2012. Possibility of reusing expanded clay in greenhouse tomato cultivation. Part I. Yield and chemical composition of fruits. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11, 119–130.

Kołton A., Wojciechowska R., Leja M. 2011. Effect of maturity stage and short-term storage on the biological quality of sweet pepper fruits. Veget. Crops Res. Bull. 74, 143–152.

Pawlińska A., Komosa A. 2004. Wpływ podłoży i pożywek na plonowanie pomidora szklarniowego. Rocz. AR Pozn. 356, Ogrodnictwo 37, 173–180.

Serrano M., Zapata P.J., Castillo S., Guillén F., Romero D.M., Valero D. 2010. Antioxidant and nutritive constituents during sweet pepper development and ripening are enhanced by nitrophenolate treatments. Food Chem. 118, 497–503.

United Nations Economic Commission For Europe 2010. UNECE Standard FFV-28 concerning the marketing and commercial quality control of sweet peppers. New York–Geneva (available online with updates at www.unece.org, 21.07.2016).

Opublikowane
2017-03-28ANNA M. AMBROSZCZYK 
University of Agriculture, Department of Vegetable and Medicinal Plants, Faculty of Biotechnology and Horticulture, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
ADRIANA NOWICKA-POŁEĆ 
University of Agriculture, Department of Vegetable and Medicinal Plants, Faculty of Biotechnology and Horticulture, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
EDYTA KĄKOL 
University of Agriculture, Department of Vegetable and Medicinal Plants, Faculty of Biotechnology and Horticulture, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
ELŻBIETA JĘDRSZCZYK 
University of Agriculture, Department of Vegetable and Medicinal Plants, Faculty of Biotechnology and Horticulture, al. 29 Listopada 54, 31-425 KrakówLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)