Wpływ zabiegów stymulujących rozgałęzianie na jakość okulantów jabłoni

MAGDALENA KAPŁAN

Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

GRZEGORZ JURKOWSKI

Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

MARCELA KRAWIEC

Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

ANDRZEJ BOROWY

Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

IRENA WÓJCIK

Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

SALWINA PALONKA

Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin


Abstrakt

Celem pracy było zbadanie wpływu mechanicznych i chemicznych zabiegów stymulujących rozgałęzianie na jakość okulantów jabłoni odmian ‘Gloster’ i ‘Jonagold’ okulizowanych na podkładce M.9. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że wysokość ocenianych okulantów jabłoni w większości kombinacji zależała od odmiany, okulanty odmiany ‘Gloster’ latem, w trakcie intensywnego wzrostu, były istotnie niższe niż odmiany ‘Jonagold’, jesienią wykazano odwrotną zależność. W trakcie całego okresu wegetacji nie wykazano istotnego wpływu zastosowanych zabiegów na przyrosty wysokości, średnicę pni podkładek i okulantów oraz sumę długości pędów bocznych jabłoni badanych odmian. Trzykrotna aplikacja preparatu Globaryll 100 SL w przypadku drzewek odmiany ‘Jonagold’ wpłynęła istotnie na zwiększenie liczby pędów syleptycznych w stosunku do pozostałych kombinacji. Liczba pędów bocznych w większości kombinacji istotnie zależała od odmiany.

Słowa kluczowe:

pędy syleptyczne, dominacja wierzchołkowa, benzyloadenina (BA)

Basak A., 1998. Bioregulatory – stan aktualny i perspektywy. Mat. XXXVII Ogólnopol. Konf. Sadowniczej, Skierniewice, 25–27.08, 40–46.

Basak A., 2009. Regulatory wzrostu w matecznikach, szkółkach i młodych sadach. Plantpress, Kraków, 100.

Basak A., Buban T., Kołodziejczak P., 1993. Paturyl 10 WSC as branching agent for young apple trees in nursery and orchards. Acta Hortic. 329, 201–2013.

Bielicki P., Czynczyk A., 1999. Drzewka jabłoni do nowoczesnych sadów XXI wieku. Zesz. Nauk. AR Krak. 351, 59–65.

Clever M., 1994. Prufung von unterschiedlichem Pflanzmaterial zu den Sorten, Roter Boskoop S.-H. ‘und Cox Orange’. Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 1, 15–26.

Gąstoł M., Poniedziałek W., Banach P., 1999. Wpływ preparatu Arbolin 36SL na rozgałęzianie się okulantów jabłoni. Zesz. Nauk. AR Krak. 351, 81–85.

Green G. M., 1991. The advantage of feathered trees for more rapid cropping in apples. Pennsylvania Fruit News 71(4), 25–28.

Gudarowska E., 2002. Wpływ wysokości przycięcia jednorocznych okulantów pięciu odmian jabłoni na wysokość otrzymanych drzewek dwuletnich. Zesz. Nauk. ISiK 10, 75–82.

Gudarowska E., Szewczuk A., 2002. Wpływ czynników agrotechnicznych i bioregulatorów na stopień rozgałęziania jednorocznych i dwuletnich drzewek jabłoni ‘Gala’ i ‘Alwa’ na podkładce M.26. Zesz. Nauk. ISiK, 10, 29–37.

Hrotko K., Magyar L., Buban T., 1996. Improved feathering by benzyladenine application on one years old ‘Idared’ apple trees in the nursery. J. Hortic. Sci. 28(3–4), 49–53.

Hrotko K., Magyar L., Yao C., Ronay Z., 1997a. Effect of BA (benzyladenine) concentration in repeated applications of feathering of ‘Egri Piros’ apple nursery trees. Hortic. Sci. 29(3–4), 40–45.

Hrotko K., Magyar L., Yao C., Ronay Z., 1997b. Effect of BA (benzyladenine) concentration in repeated applications of feathering of ‘Egri Piros’ apple nursery trees. Hortic. Sci. 29(3–4), 46–51.

Hrotko K., Magyar L., Ronay Z., 2000. Improved feathering on apple nursery trees by BA application. Acta Hortic. 514, 113–122.

Jacyna T., 2002. Factors influencing lateral-branch formation in woody plants. Acta Agrobot. 55(2), 5–25.

Jaumień F., Dziuban R., 1998. Wpływ Arbolinu 036 SL i maści Arbolin PA na rozgałęzianie okulantów jabłoni w latach 1995 i 1997. Mat. XXXVII Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad, Skierniewice, 25–27.08, 25–30.

Kapłan M., Baryła P., 2006. The effect of growth regulators on the quality of two-year-old apple trees of ‘Sampion’ and ‘Jonica’ cultivars. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5(1), 79– 89.

Kopytowski J., Markuszewski B., 2009. Wpływ Arbolinu 036 SL i uszczykiwania liści szczytowych na rozgałęzianie się drzewek jabłoni w szkółce. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 539(1), 333–339.

Makosz E., 2000. W nowych sadach polskie drzewa owocowe. Owoce Warz. Kwiaty 16, 5.

Poniedziałek W., Porębski S., 1992. Wpływ regulatorów wzrostu i uszczykiwania wierzchołków na tworzenie się bocznych pędów u okulantów jabłoni odmiany ‘Melrose’. Zesz. Nauk. AR Krak. 267, 21–33.

Poniedziałek W., Porębski S., 1995. Wpływ sposobu traktowania okulantów jabłoni i gruszy w szkółce na ich rozgałęzianie się i wzrost. Zesz. Nauk. AR Krak. 302, 59–67.

Quinlan J. D., 1978. The use of growth regulators for shaping young fruit trees. Acta Hortic. 80, 39–48.

Quilnlan J. D., Tobutt K.R., 1990. Manipulating fruit tree chemically and genetically for improved performance. HortScience 25(1), 60 –64.

Ścibisz K., Praga M., Skwira J., 1997. Wpływ różnych technologii produkcji na jakość jabłoni i śliw. Mat. konf. „Rozmnażanie roślin ogrodniczych”, Warszawa, 15.03, 76–78.

Tukey J.D., 1993. Dwarf and very dwarf apple rootstock research in Pennsylvania. Compact Fruits Trees 26, 100– 101.

Wertheim S.J., 1989. Preliminary results of trias with dwarfing apple and pear rootstocks. Acta Hortic. 243, 59–70.

Wertheim S., Estabrooks E., 1994. Effect of repeated sprays of 6-benzyl-adenine on the formation of sylleptic shoots in apple in the fruit – tree nursery. Sci. Hortic. 60(1–2), 31–39.
Pobierz

Opublikowane
2017-09-10MAGDALENA KAPŁAN 
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
GRZEGORZ JURKOWSKI 
Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
MARCELA KRAWIEC 
Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
ANDRZEJ BOROWY 
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
IRENA WÓJCIK 
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
SALWINA PALONKA 
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>