Analiza porównawcza sektora ogrodniczego w Polsce i Wielkiej Brytanii

Lilianna Jabłońska

Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Paweł Gac

Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieAbstrakt

W pracy analizowano wielkość i strukturę produkcji sadowniczej, warzywniczej i kwiaciarskiej oraz zmiany zachodzące w latach 1991–2002. Badania wykazały istotne różnice między obu krajami. Produkcja owoców w Wielkiej Brytanii obniżała się rocznie o 5,65%, w Polsce wzrastała o 2,95%. W 2002 roku zbiory owoców w Wielkiej Brytanii były na poziomie 10% zbiorów w Polsce. Zbiory warzyw gruntowych w Wielkiej Brytanii sę o 40% niższe niż w Polsce i odmienna jest struktura upraw. W Wielkiej Brytanii obniżają się też zbiory warzyw spod osłon (rocznie o 1,95% w stosunku do średniej), zaś w Polsce wzrastają (rocznie o 7,68%). Produkujemy ich 2,5-krotnie więcej, głównie pomidory. Powyższe dane wskazują, że kraj ten nie będzie naszym konkurentem, ale może stać się rynkiem zbytu dla naszych owoców deserowych oraz warzyw spod osłon. Wielka Brytania posiada natomiast 2-krotnie wyższy niż Polska areał upraw kwiatów cebulowych w gruncie, a także szkółek roślin ozdobnych i z tego punktu widzenia może być brana pod uwagę jako nasz konkurent na rynku szkółkarstwa ozdobnego i cebul kwiatowych. Nie powinien być to jednak silny konkurent, gdyż różnimy się strukturą produkcji.

Słowa kluczowe:

produkcja, owoce, warzywa, kwiaciarstwo, Polska, Wielka Brytania

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Lilianna Jabłońska 
Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Paweł Gac 
Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)