Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ uprawy roli i chemicznej ochrony roślin na zachwaszczenie łanu ozimych odmian pszenicy orkiszowej (Triticum aestivum ssp. spelta L.) uprawianych w monokulturze

SYLWIA ANDRUSZCZAK

Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem badań prowadzonych w latach 2009–2011 na średnio ciężkiej rędzinie mieszanej była ocena zachwaszczenia ozimych odmian pszenicy orkiszowej (‘Ceralio’, ‘Ostro’, ‘Schwabenkorn’ i ‘Spelt I.N.Z.’) w zależności od systemu uprawy roli (konwencjonalny i uproszczony) i chemicznej ochrony roślin (Mustang 306 SE, Attribut 70 WG, Alert 375 SC, Stabilan 750 SL). W trzyletnim okresie badań największą powietrznie suchą masę chwastów stwierdzono w łanie odmiany ‘Spelt I.N.Z.’, natomiast poziom zachwaszczenia pozostałych odmian był zbliżony. Zastąpienie orki kultywatorowaniem spowodowało wzrost liczebności Apera spica-venti, Echinochloa crus-galli, Matricaria maritima i Papaver rhoeas. W rezultacie ogólna liczba chwastów po zastąpieniu pługa kultywatorem wzrosła o 50,1%, a ich powietrznie sucha masa o 17,4%. Pod wpływem zastosowanych zabiegów ochronnych stwierdzono niemal pięciokrotne zmniejszenie powietrznie suchej masy chwastów, jednak skład gatunkowy zbiorowisk chwastów nie uległ znaczącej modyfikacji.

Słowa kluczowe:

orkisz, monokultura, uproszczona uprawa roli, herbicydy, skład gatunkowy chwastów, sucha masa chwastów

Adamiak E., Adamiak J., 2004. Zachwaszczenie owsa w warunkach zróżnicowanego następstwa roślin i chemicznej ochrony łanu. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1), 119–128.

Andruszczak S., Kraska P., Kwiecińska-Poppe E., Pałys E., 2012. Weed infestation of crops of winter spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta) cultivars grown under different conditions of mineral fertilization and chemical plant protection. Acta Agrobot. 65(3), 109–118.

Armengot L., Berner A., Mäder P., Sans F.X., 2014. Weed flora in a long-term reduced tillage trial. Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference “Building Organic Bridges”, Organic World Congress 2014, 13–15 October, Istanbul, 969–971.

Berner A., Hildermann I., Fliessbach A., Pfiffer L., Niggli U., Mäder P., 2008. Crop yield and soil fertility response to reduced tillage under organic management. Soil Tillage Res. 101(1/2), 89–96.

Bertholdsson N.O., 2005. Early vigour and allelopathy – two useful traits for enhanced barley and wheat competitiveness against weeds. Weed Res. 45, 94–102.

Biskupski A., Włodek S., Pabin J., 2009. Wpływ zróżnicowanej uprawy roli na wybrane wskaźniki architektury łanu i plonowanie roślin. Fragm. Agron. 26(4), 7–13.

Brzozowska I., Brzozowski J., 2008. Skuteczność odchwaszczania pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta Agrophys. 11(2), 345–356.

Buczek J., Szpunar-Krok E., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., 2012. Wpływ gęstości siewu i dawki tribenuronu metylu na zachwaszczenie pszenicy jarej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52(1), 62–66.

Feledyn-Szewczyk B., 2012. Porównanie konkurencyjności w stosunku do chwastów 14 odmian pszenicy ozimej uprawianych w systemie ekologicznym w różnych rejonach kraju. J. Res. Appl. Agric. Engng. 57(3), 73–78.

Frant M., Bujak K., 2006. Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomów nawożenia mineralnego na zachwaszczenie pszenicy jarej. Acta Agrophys. 8(2), 327–336.

Gawęda D., 2007. Zachwaszczenie pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Acta Agrophys. 10(2), 317–325.

Holland J.M., 2004. The environment consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agric. Ecosyst. Environ. 103, 1–25.

Jaskulski D., Jaskulska I., 2016. Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej. CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu., Poznań.

Jaskulski D., Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Osiński G., Pochylski B., 2012. Elementy współczesnych systemów uprawy roli i roślin – skutki produkcyjne oraz środowiskowe. Fragm. Agron. 29(3), 61–70.

Karim S.M.R., 2002. Competitive ability of different weed species. Pakistan J. Agron. 1(4), 116–118.

Kordas L., 2009. Efektywność ekonomiczna różnych systemów uprawy roli w uprawie pszenicy ozimej po sobie. Fragm. Agron. 26(1), 42–48.

Małecka I., Blecharczyk A., Dobrzeniecki T., 2006. Zachwaszczenie zbóż ozimych w zależności od systemu uprawy roli. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46(2), 253–255.

Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek B., 2012. Plonowanie zbóż w zależności od sposobów uprawy roli. Fragm. Agron. 29(1), 114–123.

Orzech K., Rychcik B., Stępień A., 2011. Wpływ sposobów uprawy roli na zachwaszczenie i plonowanie jęczmienia jarego. Fragm. Agron. 28(2), 63–70.

Pałys E., Kuraszkiewicz R., 2003. Wpływ terminów siewu odmian orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta) na zachwaszczenie łanu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490, 179–186.

Piekarczyk M., 2010. Wpływ poziomu nawożenia, ochrony roślin i gęstości siewu na zachwaszcze-nie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 65(2), 48–57.

Sans F.X., Berner A., Armengot L., Mäder P., 2011. Tillage effects on weed communities in an organic winter wheat–sunflower–spelt cropping sequence. Weed Res. 51, 413–421.

Sekutowski T., Domaradzki K. 2009. Bioróżnorodność gatunkowa chwastów w monokulturze pszenicy ozimej w warunkach stosowania uproszczeń w uprawie roli. Fragm. Agron. 26(4), 160–169.

Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępnik K., Lepiarczyk A., 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 235–245.

Tuesca D., Puricelli E., Papa J.C., 2001. A long-term study of weed flora shifts in different tillage systems. Weed Res. 41, 369–382.

Wilson B.J., Wright K.J., 1990. Predicting the growth and competitive effects of annual weeds in wheat. Weed Res. 30(3), 201–211.

Worthington M., Reberg-Horton C., 2013. Breeding cereal crops for enhanced weed suppression: optimizing allelopathy and competitive ability. J. Chem. Ecol. 39(2), 213–231.

Woźniak A., Soroka M., 2014. Wpływ wieloletnich uproszczeń w uprawie roli na zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Fragm. Agron. 31(1), 113–120.


Opublikowane
19-12-2017SYLWIA ANDRUSZCZAK 
Zakład Ekologii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora