Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka

CZESŁAW SZEWCZUK

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem badań polowych prowadzonych w latach 2004–2006 była ocena wpływu  dokarmiania dolistnego ziemniaka zróżnicowanym asortymentem 11 nawozów jedno- i wieloskładnikowych na plon bulw. Poszczególne nawozy stosowano oddzielnie oraz łącznie z fungicydami. Wyniki badań potwierdzają korzystny na ogół wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw. Najlepszy efekt plonotwórczy uzyskano po dolistnej aplikacji następujących nawozów: Rolvit B, Tytanit i Plonvit K. Nie wykazano natomiast istotnej zwyżki plonów w wyniku stosowania: Bormaxu, Molibdenitu i Mikrovitu Cu.

Słowa kluczowe:

ziemniak, dokarmianie dolistne, plon bulw

Boligłowa E., 1995. Wpływ dolistnego dokarmiania na plonowanie i jakość bulw ziemniaka. Rozpr. Nauk., Wyd. WSRP Siedlce, 41.

Czuba R., Sztuder H., Świerczewska M., 1994. Dolistne dokarmianie buraków cukrowych i ziemniaków azotem, magnezem i mikroelementami. Wyd. IUNG Puławy.

Grześkiewicz H., Trawczyński C., 1998. Dolistne stosowanie nawozów wieloskładnikowych w uprawie ziemniaka. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Agricultura, 72, 75–80.

Jabłoński K.. 2003. Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaka nawozami dolistnymi ADOB na plon roślin i jego strukturę oraz porażenie bulw chorobami. Acta Agroph., 85, 137–143.

Sawicka B., 2003. Przyrodnicze i gospodarcze aspekty dolistnego stosowania preparatów Insol Z i Atonik w uprawie ziemniaka. Acta Agroph., 85, 145–156.

Szewczuk C., 2009. Wpływ dokarmiania dolistnego roślin ziemniaka na ich porażenie przez patogen zarazy Phytophtora infestans. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 64, 1, http://www.versita.com/science/agriculture/umcs_agri/.

Szewczuk C., Michałojć Z., 2003. Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agroph., 85, 19–29.

Urban H. W., 1997. Ertrage optimieren durch gezielte Blattdüngung. Kartoffelbau, 4, 132–134.

Pobierz

Opublikowane
19-12-2009CZESŁAW SZEWCZUK 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora