Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Rzadsze rośliny naczyniowe z obszaru Lublina

Anna Rysiak
Abstrakt

W niniejszej pracy podano stanowiska 49 rzadszych roślin naczyniowych w skali regionalnej i krajowej odnalezionych w granicach administracyjnych miasta Lublina. Przy opisie stanowisk rozpatrywanych roślin wzięto pod uwagę wszystkie rodzaje danych dostępnych na ich temat. Podstawą pracy są badania terenowe przeprowadzone przez autorów pracy, ale uwzględniono w niej również materiały zielnikowe, dane z literatury niepublikowane oraz opublikowane. W wykazie gatunków uwzględniono wyłącznie te stanowiska, które posiadały ściśle określoną lokalizację w obrębie kwadratów siatki ATPOL. Przy archiwalnych stanowiskach roślin o niedokładnej lokalizacji podano informacje źródłowe, przy nowych dokładną charakterystykę: położenie na tle pół siatki kwadratów ATPOL, miejsce występowania w określonej części Lublina lub dzielnicy miasta, główne warunki siedliskowe i przybliżone liczebności okazów roślin. Gatunki sklasyfikowano też pod względem grup ekologicznych apofitów i geograficzo-historycznych antropofitów, przyporządkowano im kategorie zagrożenia, korzystając z regionalnej i polskiej „Czerwonej listy” i status ochrony prawnej.

Słowa kluczowe:

rzadkie rośliny naczyniowe, flora synantropijna, Lublin, Polska

Chałubińska A., Wilgat T., 1954. Podział fizjograficzny województwa lubelskiego. Przewodnik V Zjazdu PTG Lublin, ss. 3–44.
Fijałkowski D., 1959. Wykaz rzadszych roślin Lubelszczyzny. Cz. 3. Fragm. Flor. Geobot., 85 (1), 11–35.
Fijałkowski D., 1960. Wykaz rzadszych roślin Lubelszczyzny. Cz. IV. – Fragm. Flor. Geobot. 6(3), 261–286.
Fijałkowski D., 1963. Wykaz rzadszych roślin Lubelszczyzny. Cz. IV. – Fragm. Flor. Geobot. 9(2), 219–237.
Fijałkowski D., 1964. Wykaz rzadszych roślin Lubelszczyzny. Cz. IV. – Fragm. Flor. Geobot. 10(4), 453–471.
Fijałkowski D., 1967. Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Lublina. Annales UMCS, sectio C, Biologia, 22, 195–233.
Fijałkowski D., 1972. Stosunki geobotaniczne Lubelszczyzny. LTN, Wrocław, Ossolineum.
Fijałkowski D., 1978. Synantropy roślinne Lubelszczyzny. LTN, Prace Wydziału Biol. 5, War-szawa – Łódź.
Fijałkowski D. 1994, 1995. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. T. 1, 2. LTN, Lublin.
Karczmarz K., Krzaczek T. 1960. Nowe stanowiska rzadszych roślin na Lubelszczyźnie. Fragm. Flor. Geobot., 6 (3), 245–251.
Karo F., 1883. Spis rzadszych roślin zebranych w latach 1881 i 1882 w okolicach Lublina oraz pod Stawską Górą za Chełmem. Pam. Fizjogr., 3, 292–315. Warszawa.
Kondracki J., 2000. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
Koporska H., 1929. Spis roślin rzadziej spotykanych w okolicach Lublina i niektórych innych miejscowościach województwa lubelskiego. Acta Soc. Bot. Polon., 6 (4), 350–366.
Kornaś J., 1968. Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Mat. Zakładu Fitosocjologii Stosowanej UW. 25, 33–63, Warszawa – Białowieża.
Krawiecowa A., Rostański K., 1976. Zależność flory synantropijnej wybranych miast polskich od ich warunków przyrodniczych i rozwoju. Acta Univ. Wratisl. 303, Prace bot. 21, 5–61.
Kucharczyk M., 2003. Lista ginących i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych województwa lubelskiego, wersja 3. 2. mps., 1–9.
Kulpa W., 1964. Notatki florystyczne z Lubelszczyzny. Fragm. Flor. Geobot., 10 (1), 27–42.
Kulpa W., Pawłowski F. 1952. Zachwaszczenie pól gospodarstw rolnych UMCS, część 1 – Felin. Annales UMCS, sectio E, Agricultura,7, 75–114.
Kulpa W., Pawłowski F. 1957. Zachwaszczenie pól Sławina ze szczególnym uwzględnieniem zawartości nasion w glebie. Annales UMCS, sectio E, Agricultura, 12, 243–300.
Maruszczak H., 1972. Wyżyny Lubelsko-Wołyńskie [w:] Geomorfologia Polski. Red. M. Klimaszewski, PWN, Warszawa 1, 340–384.
Matuszkiewicz J. M., 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace geobotaniczne. 158, 1–105.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Science, Cracow.
Mirek Z., Zarzycki. K., Wojewoda W., Szeląg Z., 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.
Pawlus M., 1983–1985. Systematyka i rozmieszczenie gatunków grupy Festuca ovina L. w Polsce. Fragm. Flor. Geobot., 29 (2), 219–295.
Rostański K., Sowa R., 1986–1987. Alfabetyczny wykaz efemerofitów Polski. Fragm. Flor. Geo-bot., 31–32 (1–2), 151–205.
Rysiak A., Święs F., Wrzesień M., 2005. Genus Oenothera L. in the territory of Lublin. Annales UMCS, sectio C, Biologia, 60, 64–78.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występują-cych roślin objętych ochroną (Dz.U. z dnia 28 lipca 2004 r.)
Stochlak J. (red.), 1995. Raport o stanie środowiska miasta Lublina. Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublinie. Lublin.
Szafer W., 1972. Podstawy geobotanicznego podziału Polski [w:]. Szata roślinna Polski. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa, 2, 9–16.
Święs F., 1993. Expansion of Iva xantiifolia Nutt. in the city of Lublin. Annales UMCS, sectio C, Biologia, 48, 105–126.
Święs F., Wrzesień M., 2000. The occurrence of Cannabis sativa L. in the city of Lublin. Annales UMCS, sectio C, Biologia, 55,107–138.
Wawer M., 1985. Roślinność Zalewu Zemborzyckiego pod Lublinem. Annales UMCS, sectio C, Biologia, 40 (22), 249–259.
Wrzesień M., Święs F., 2006. Flora i zbiorowiska roślin naczyniowych terenów kolejowych zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wyd. UMCS, Lublin.
Zając A., Zając M., Tokarska-Guzik B., 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin – W: Synantropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N.S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9, 107–116.
Zając A., 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”, Wiad. Bot. 22, 145–155.
Zając A., 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce, UJ, Rozpr. hab. 29.
Zając A., Zając M. (red.), 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ. Kraków.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Anna Rysiak Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.