Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie i skład chemiczny ziarna pszenżyta ozimego uprawianego w monokulturze w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek herbicydów

Piotr KraskaEdward Pałys
Abstrakt

W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w układzie bloków losowanych w latach 2003–2005 w Gospodarstwie Doświadczalnym Bezek należącym do Akademii Rolniczej w Lublinie porównywano działanie trzech dawek herbicydów w uprawie pszenżyta ozimego odmiany Janko, Woltario i Krakowiak uprawianych w monokulturze. Pole doświadczalne zlokalizowane było na glebie bielicowej niecałkowitej, leżącej na podłożu marglistym o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego i mocnego. Herbicydy Atlantis 04 WG i Factor 365 EC były stosowane w pełnych zalecanych dawkach, zredukowanych do 75% oraz dawkach zmniejszonych o połowę. Kontrolę stanowiły poletka, na których nie stosowano herbicydów. W pracy określono plon ziarna, elementy struktury plonu (liczba kłosów na jednostce powierzchni, liczba i masa ziaren z kłosa, MTZ) oraz skład chemiczny ziarna pszenżyta ozimego (N, P, K, Mg, Ca, Na).
Stwierdzono, że plon ziarna, elementy struktury plonu oraz skład chemiczny ziarna pszenżyta ozimego nie były istotnie różnicowane przez zastosowane dawki herbicydów. Dobór odmiany pszenżyta ozimego decydował o wielkości plonu ziarna oraz jego składzie chemicznym.

Słowa kluczowe:

dawki herbicydów, odmiany, przenżyto ozime, plon ziarna, skład chemiczny

Boligłowa E., Dzienia S., Starczewski J., 1998. Reakcja pszenżyta ozimego na stosowane herbicydy. Prog. Plant Prot., 38(1), 79–81.
Brzozowska I., Brzozowski J., 2002. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydu Granstar 75 DF i mocznika stosowanych dolistnie na zawartość białka ogólnego i makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej. Pam. Puł., 130/I, 65–71.
Domaradzki. K., 2006. Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczania dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroekologicznych. Monografie i Rozprawy Naukowe, Puławy, 17, 5–111.
Domaradzki K., Rola H., 2000. Efektywność stosowania niższych dawek herbicydów z zbożach. Pam. Puł., 120, 53–64.
Domaradzki K., Rola H., 2001. Ekologiczno-agronomiczne aspekty stosowania niższych dawek herbicydów w regulacji zachwaszczenia. Prog. Plant Prot., 41(1), 229–239.
Domaradzki K., Sadowski J., 2002. Możliwość zmniejszenia obciążenia dla środowiska naturalne-go poprzez stosowanie herbicydów w ograniczonych dawkach. Pam. Puł., 130/I, 99–114.
Narkiewicz-Jodko M., Gil Z., Urban M., 2002. Zdrowotność i cechy towaroznawcze czterech odmian pszenicy ozimej w zależności od stosowanych herbicydów. Prog. Plant Prot., 43(2), 531–533.
Pawłowska J., Makarska E., Kukuła S., 1995. Ocena działania preparatów herbicydowych w uprawie kilku odmian pszenżyta ozimego. Fragm. Agron., 3, 79–86.
Piech M., Maciorowski R., 1998. Reakcja odmian pszenżyta ozimego na herbicydy w warunkach polowych. Biul. IHAR, 205/206, 279–287.
Rola J., Kostowska B., 1985. Stan badań w Polsce nad wpływem herbicydów na jakość plonów. Materiały Krajowego Sympozjum „Wpływ herbicydów na jakość plonów” Wrocław 6–7 XI 1985, 11–19.
Romek B., Dzienia S., 2000. Skuteczność stosowania pełnych i zredukowanych dawek herbicydów w pszenżycie ozimym (Triticale). Annales UMCS, sec. E, 55, Suppl. 22, 181–186.
Runowska-Hryńczuk B., 1985. Zmiany składu chemicznego ziarna niektórych odmian pszenicy ozimej. Materiały Krajowego Sympozjum „Wpływ herbicydów na jakość plonów” Wrocław 6–7 XI 1985, 30–39.
Starczewski J., Żądełek J., 2000. Wpływ ilości wysiewu oraz redukcji dawek herbicydów na zachwaszczenie i plonowanie pszenżyta. Annales UMCS, sec. E, 55, Suppl. 22, 187–195.
Wesołowski M., Kwiatkowski C., Harasim E., 2005. Wpływ zmniejszonych dawek niektórych herbicydów na plonowanie pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot., 45(2), 1194–1196.
Pobierz

Opublikowane
23-06-2008Piotr Kraska 
Edward Pałys Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >>