Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Rzadsze rośliny naczyniowe terenów kolejowych w określonych regionach Kotliny Sandomierskiej. Cz I. Nizina Nadwiślańska, część północna

Florian Święs

Zakład Geobotaniki Instytutu Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Andrzej Majkut

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz, Poland


Abstrakt

The present study is one of  the first  that are devoted to previously unknown stations of the more interesting flora of vascular plants discovered  in the railway areas in specific regions of the Sandomierz Basin. Stations of 112 plant species of this type were currently described, which are located in the railway areas in the Sandomierz Basin in the northern part of the Vistula Lowland. Among the plants investigated, apophytes (69 species) prevail over anthropophytes (33 species).  Moreover, there are presented stations of nine taxa of different rank of genus Oenothera plants with an unknown history of their settlement in the territory of Poland. They are generally plants with stations recorded with varying frequency on a regional and national scale. The most interesting and rarest of these in the Sandomierz Basin  include above all: Althea hirsuta, Bromus japonicus, B. rigidus, Chondrilla juncea, Cirsium canum, Fumaria muralis, Euphorbia lucida, Erysimum marschallianum, Galium rubioides, Gladiolus paluster, Gratiola officinalis, Linaria genistifolia, Oenothera coronifera, Oe. fallax, Oe. hoelscheri, Oe. parviflora, Ononis spinosa, Potentilla intermedia, Roripa x armoracioides, Sedum reflexum, Silene latifolia, S. otites.

Słowa kluczowe:

rare vascular plants in the railway areas of Vistula Lowland, northen part, Sandomierz Basin, Poland

Cabaj W. 1989. Czwartorzędowe osady doliny Wisły w obrębie Kotliny Oświęcimskiej i Sandomierskiej. Studia O r. Dok. Fizjogr. 17, 33–53.

Dobrzański B., Malicki A. 1969. Gleby województwa krakowskiego i rzeszowskiego. Annales. UMCS, Sec. B, 4, 117–134.

Dubiel E. 1989. Roślinność i flora doliny Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 17, 137–208.

Karczmarz K., Paczos S. 1977. Zależność rozmieszczenia subatlantyckich roślin i pseudoatlantyckich ro lin od stosunków opadowych w Kotlinie Sandomierskiej i na zachodniej krawędzi Roztocza. Rocznik Przemyski TPN w Przemyślu. 17/18, 277–340.

Karczmarz K., Piórecki J. 1977. Materiały do flory ro lin naczyniowych Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Przemyskiego. Rocznik Przemyski TPN w Przemyślu 17/18, 341–360.

Kondracki J. 1998. Geografia Regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Krawiecowa A., Rostański A. 1976. Zależność flory synantropijnej wybranych miast polskich od ich warunków przyrodniczych i rozwoju. Acta Univ. Wratisl. 303. Prace Bot. 21, 5–61.

Krzaczek T. 1971. Materiały florystyczne z powiatu Tarnobrzeg. Fragm. Flor. Geobot. 17 (4), 465–470.

Krzaczek T., Krzaczek W. 1982. Materiały florystyczne z Kotliny Sandomierskiej. Annales UMCS, Sec. C, 37, 377–385.

Krzaczek T., Krzaczek W. 1983. Materiały florystyczne z Kotliny Sandomierskiej. Rocznik Przemyski TPW w Przemyślu 22/23, 401–409.

Kucharczyk M. 1985. Zbiorowiska ruderalne Mielca. Annales UMCS, Sec. C, 24, 257–290.

Kucharczyk H., Kucharczyk M.: 1984. Naczyniowa flora synantropijna Sandomierza. Annales UMCS, Sec. C, 39, 174–185.

Maciejczak B., Rostański K. 1994. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Oenothera (Onagraceae) na kielecczyźnie. Fragm. Flor. Geobot., Seria Polonica, 1, 77–85.

Michna E. 1973. Z bada nad klimatem województwa rzeszowskiego w świetle potrzeb rolnictwa, turystyki i wypoczynku. [W:] Pracownia administracyjna i ekonomiczna, studia wyższe w Rzeszowie. Filia UMCS, Rzeszów.

Nowak W.A. 1989. Zarys budowy geologicznej doliny Wisły w obrębie Kotliny Oświęcimskiej i Sandomierskiej (bez utworów czwartorzędowych). Studia O r. Dok. Fizjogr. 17, 13–53.

Okołowicz W. 1966. Regiony klimatyczne. [W:] Polska–Atlas geograficzny. Państw. Przeds. Wyd. Kartogr. Warszawa.

Pietrygowa Z. 1989. Wody gruntowe doliny Wisły między Oświęcimiem a Sandomierzem (wahania stanów). Studia O r. Dok. Fizjogr. 17, 101–135.

Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocł. Tow. Nauk. Seria B. 16, 1–27.

Rostański K., Głowacka Z. 1977. The Distribution of the specvies of the Genus Oenothera L. in central Part of Estern Poland. Fragm. Flor. Geobot. 23, (3/4), 37–44.

Rostański K., Sowa R. 1986-1987. Alfabetyczny wykaz efemerofitów Polski. Fragm. Flor. et Geobot. 31/32 (1/2), 151–205.

Rostański K., Tokarska-Guzik B. 1998. Distribution of the American epicophytes of Oenothera L. in Poland. Phytocoenosis, 10, (9), 117–130.

Rostański i in. 2004. The genus Oenothera L. in Eastern Europe. Ed. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences Kraków.

Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.

Styk P. 1997. Kolej Nadwi la ska 1874-1877. Techniczne, społeczne i gospodarcze problemy wielkiej inwestycji. [W:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 45 (2), 187–213.

Szafer W. 1972. Podstawy geobotanicznego podziału Polski. [W:] Szata roślinna Polski.

W. Szafer., K. Zarzycki (ed.). 2. PWN, Warszawa, 9-15 + mapa.

Święs F., Kucharczyk M. 1982. Zbiorowiska ruderalne i elementy flory synantropijnej miasta Tarnobrzeg. Annales UMCS, Sec. C, 37, 351–375.

Uziak S., Pomian J. 1967. Gleby północno–zachodniej części byłej Puszczy Sandomierskiej. Annales UMCS, Sec. E, 22, 69–105.

Woś A. 1999. Klimat Polski. PWN, Warszawa.

Zając A. 1978. Atlas of Distribution of Vascular Plants in Poland. (ATPOL). Taxon 27, 5/6, 481– 484.

Zając A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. UJ Rozp. Hab. 29, 1– 213.

Zając M., Zając A. 1992. A tensitive list of segetal and ruderal apophytes in Poland. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellońskiego, Pr. Bot. 24, 7–23.

Zając A., Zając M., Tokarska-Guzik B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and orgin. Synantropozation of plant cover in new Polish reserch (eds. J. B. Faliński, W. Adamowski, B. Jackowiak). Phytocoenosis 10, (9), 107–116.

Zając A., Zając M. (red.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

Żółkiewski M. 1989. Rzeźba doliny Wisły w obrębie Kotliny Oświęcimskiej i Sandomierskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 17, 87–100.

Pobierz

Opublikowane
22-12-2006Florian Święs 
Zakład Geobotaniki Instytutu Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Andrzej Majkut 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.