Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ systemu uprawy na zawartość węgla organicznego w glebie

Jacek Pranagal

Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w LublinieAbstrakt

The effect of long-term standing discontinuation of the organic carbon content of cultivated humus soil layer was observed in 1994–2000. Three cultivation systems were used in the experiment: conventional tillage with plough (CT) as a control plot, ploughless tillage (PL), and direct drilling (DD). The research was conducted on three different soils: Orthic Luvisol developed from loess, Rendzina developed from chalk rock and Eutric Cambisol developed from boulder clay. Soil samples were collected from two layers 0–10 cm and 10–20 cm deep from under winter wheat once during a vegetative season in early spring. Organic fertilisation was not applied in the course of the experiment. Standard doses of mineral fertilisers were used according to the soil, the needs of plants, and weather conditions. It was stated that the biggest changes of organic carbon content principally referred to fluctuations between the vegetative seasons which were studied. The replacement of plough with ploughless tillage (PL) and direct drilling (DD) had an affect of no great importance on organic carbon content of soil. It could be noticed that in the last year of the research the highest concentration of organic carbon in all analysed soils was found in the layer 0–10 cm deep on the plots with direct drilling (DD). However, the differences were not statistically significant.

Słowa kluczowe:

soil, tillage system, organic carbon content

Andrzejewski M. 1993. Znaczenie próchnicy dla żyzności gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 411, 11–22.

Baumecker M., Ellmer F. 1999. Development of soil organic matter content in long-term field trials at Thyrow (Germany). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465, 273–279.

Cwojdzinski W., Nowak K. 2002. Wybrane właściwosci gleby w prowadzonym od 28 lat statycznym

doświadczeniu nawozowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 484, 87–94.

Domżał H., Flis-Bujak M., Baran S., Żukowska G. 1993. Wpływ użytkowania sadowniczego na materie organiczna gleby wytworzonej z utworów pyłowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 411, 91–95.

Dziadowiec H. 1993. Ekologiczna rola próchnicy glebowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 411, 269–282.

Eswaran H., Van Den Berg E., Reich P. 1992. Organic carbon in soils of the world. Soil Sci. Soc. Am. J. 57, 192–194.

Kusinska A. 1999. Zasoby i skład humusu glebowego pod niektórymi gatunkami roślin w dwóch systemach uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465, 319–330.

Mysków W., Jaszczewska B., Stachyra A., Naglik E. 1986. Substancje organiczne gleby – ich rolnicze i ekologiczne znaczenie. Rocz. Gleb. 37, 2/3, 15–36.

Pondel H., Sadurski W., Wilkos S. 1985. Zawartosc próchnicy w glebach Polski. Pam. Puł. 85, 5–28.

Pranagal J., Domżał H. 2001. Stan fizyczny rędziny w różnych systemach uprawy. Acta Agrophysica 56, 247–257.

Pranagal J., Domżał H., Lipiec J. 2003. The soil physical properties under different tillage systems. Proc. of Scientific Conference with International Participation „Sustainable agriculture and rural development”, Nitra, Slovakia, 25–26 September, 453.

Sienkiewicz J., Żurawski H., Jabłonski W. 1986. Wpływ różnych orek na dynamikę zawartości węgla organicznego w glebie. Rocz. Gleb. 37, 2/3, 315–322.

Skłodowski P. 1994. Wpływ użytkowania gleb na akumulacje i jakość związków próchnicznych. Rocz. Gleb. 45, 3/4, 77–84.

Szafranek A. 2000. Wpływ użytkowania rolniczego na właściwości fizykochemiczne gleb płowych Wysoczyzny Kałuszynskiej. Rocz. Gleb. 51, 3/4, 97–105.

Pobierz

Opublikowane
22-03-2004Jacek Pranagal 
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.