Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmienność plonu i składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego wieloletniego nawożenia

Wiera Sądej

Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, Poland

Katarzyna Przekwas

Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, Poland

Jadwiga Bartoszewicz

Katedra Chemii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, PolandAbstrakt

The effects of 30-years of organic, organic-mineral and mineral fertilization on the quality of potato tubers were studied in a field experiment. The fertilizers were counterbalanced each year in terms of the amount of nitrogen (manure, slurry rate I, mineral fertilizers) and organic carbon (manure, slurry rate II) introduced to the soil. Organic fertilization was supplemented with complementary PK fertilization. It was found that fertilization caused a decrease in the dry matter and starch content of potato tubers, and an increase in the yields of these components. Significantly higher yields of both components were recorded in treatments with manure and mineral fertilizers than in those with slurry, rate I and II. Vitamin C concentration was higher in potato tubers fertilized with slurry rate I and manure than in those fertilized with slurry rate II and mineral fertilizers. Total sugars accumulation was the highest in treatments with manure, whereas reducing sugars accumulation – in those with slurry rate II. PK fertilization applied with mineral fertilizers had no effect on vitamin C concentration, but caused a decrease in the content of both sugar forms. All types of fertilization contributed to an increase in total and protein nitrogen. The lowest increase in their content was noted in potatoes grown on manure, and the highest – in treatments with slurry rate II. An adverse effect of fertilization was too high concentration of nitrates (V) and an increase in endogenous amino acid content. Its highly negative influence was reported after the application of slurry rate II, as the amount of nitrogen introduced to the soil with this type of fertilizer was almost twofold higher, compared with the other fertilizers.

Słowa kluczowe:

potato quality, fertilization, farmyard manure, slurry, mineral fertilizers

Boliglowa E., Glen K. 2003. Yielding and quality of potarto tubers depending on the kind of organic fertilisation and tillage method. Elec. J. Polish Agr. Univ. 6, 1, 1–10

Borawska M., Omieljaniuk N., Markiewicz R., Kasialis A. 1994. Zawartość azotanów, azotynów i witaminy C w jadalnych i odrzucanych częściach wybranych warzyw. Bromat. Chem. Toksykol. 27, 1, 23–27.

Ciecko Z., Wyszkowski M., Bieniaszewska J. 1993. Plonowanie ziemniaka w warunkach stosowania fungicydów i zróżnicowanego nawożenia azotem. Acta. Acad. Agric. Tech. Olst. Agric. 56, 217–227.

Danilczenko H., Kuczinskas J., Danilczenko V., Lisinska G. 1997. The effects of fertilizers on qualitative changes in potato tubers. Zesz. Nauk. Akad. Roln. Wroc. Technol. Żywn. 11, 119–124.

Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K. 1996. Czynniki wpływające na zawartość azotanów w bulwach ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 47, 111–125.

Gasior J., Pasko J. 1998. Wpływ zróżnicowanych dawek nawozów azotowych na zawartość suchej masy i skrobi w ziemniakach. Synteza doświadczeń wykonywanych w latach 1981–1988. Zesz. Nauk. Akad. Roln. Krak. Sesja Nauk. 54, 1, 181–189.

Gislason J., Dahle H.K., Baerug R., Roer L., Rønsen K. 1984. Nitrate in potatoes. 1. The effect of fertilization and storage on the nitrate content in 5 genotypes grown in widely separated localities. Potato Res. 27, 331–337.

Jarecki M., Krzywy E., Wołoszyk C. 1993. Wpływ obornika i gnojowicy na plon i jakość ziemniaka w doświadczeniach statycznych. Zesz. Nauk. Akad. Roln. Krak. Sesja Nauk. 37, 2, 161–169.

Kanal A., Kuldkepp P. 1993. Direct and residua effect of different organic fertilizers on potato and cereals. J. Agron. Crop Sci. 171, 185–195.

Krełowska-Kułas M. 1993. Badanie jakości produktów żywnościowych. PWE, Warszawa.

Mazur T., Ciecko Z., Bieniaszewska J. 1986. Zawartość aminokwasów aminokwasów wartość odżywcza białka trzech odmian ziemniaków przy zróżnicowanym nawożeniu azotem. Materiały Symp. „Wpływ nawożenia na jakość plonów”, ART Olsztyn 1, 227–233.

Mica B., Vokal B. 1991. The distribution of nitrates in the potato plant in relation to nitrogen fertilizer rates. Rostlinna Vyroba 37, 2, 107–118.

M lgaard, J.P., Mikkelsen, G., Holm, S. 1999. Effects of different types of animal manure on the quality of organically grown potatoes. 14th triennenial conference of the European Association for Potato Research (EAPR), Sorrento, Italy, 341–342.

Nitsch A., Klein K. 1983. Erträge und innere Qualitäten der Kartoffel in Abhängigkeit von der Stickstoffdüngung. Der Kartoffelbau 34, 2, 30–34.

Talburt W.F., Smith O. 1987. Potato processing. An Avi Book. Published by Van Nostrand Reinhold Company, New York.

Pobierz

Opublikowane
23-03-2004Wiera Sądej 
Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, Poland
Katarzyna Przekwas 
Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, Poland
Jadwiga Bartoszewicz 
Katedra Chemii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.