Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ systemów uprawy roli na masę resztek pożniwnych jęczmienia jarego uprawianego na rędzinie

Edward Pałys

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158

Piotr Kraska

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158

Robert Kuraszkiewicz

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Abstrakt

The field research was carried out in the years 1994-1999 in the farm Bezek near Chełm, a part of Agricultural University in Lublin. The influence of three tillage systems: conventional, minimum tillage and zero tillage on the air dry weight of roots (from 0-30 cm soil layer) and post-harvest residues of spring barley cultivated in crop rotation horse of bean winter wheat-spring barley was estimated in the field experiment on the rendzina soil. The experimental plot area was 66 m2 (to harvest 40 m2). The spring barley cultivar Klimek was sown in the number 3.4 mln grain per hectare. The stubble and bedding weight after harvest was estimated on every plot in two randomly selected places on 400 cm2 area. The root mass was determined after harvest by means of a steel cylinder of 400 cm2 down to 30 cm, with a division into the following layers: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm. The roots were rinsed with running water with about 1 mm diameter mash sieve, then they were dried and weighed. It was stated that before harvest spring barley accumulated significantly higher air dry matter of roots in a 0-10 cm surface layer on rendzina soil than the deeper layers. In 1995 spring barley produced bigger root mass against the other years of the study. Tillage systems do not differentiate air-dry mass of roots and stubble and bedding of spring barley. A tendency for bigger production of the stubble mass and bedding of spring barley was found in reduced tillage than in conventional tillage and no-tillage. Reduced tillage and no-tillage in comparison to conventional tillage increased the mass of spring barley post harvest residues.

Słowa kluczowe:

soil tillage systems, roots, post-harvest residues, spring barley, rendzina soil

Batalin M. 1962. Studium na resztkami pożniwnymi roślin uprawnych w łanie. Rocz. Nauk Rol. 98, Ser. D, 1-154.
Dzienia S. 1995. Siew bezpośredni technologią alternatywną. Mat. Konf. Siew bezpośredni w teorii i praktyce. Szczecin - Barzkowice, 9-19.
Dzienia S., Wereszczaka J. 2000. Impact of tillage methods on dry matter weight and root distri-bution in plants cultivated. Electronic J. Polish Agric. Univ. 2, 2, Ser. Agronomy.
Kraska P., Pałys E. 2003. Wpływ systemów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony na masę i skład chemiczny resztek pożniwnych jęczmienia jarego. Annales UMCS, Sec. E, 58,
Malicki L. 1997. Znaczenie resztek pożniwnych w płodozmianie. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Agricultura, 64, 57-66.
Malicki L., Pałys E. 1985. Resztki pożniwne ważniejszych gatunków zbóż na różnych glebach. Annales UMCS, Sec. E, 40, 1-9.
Malicki L., Pałys E., Tarkowski Cz. 1985. Dynamika wzrostu masy korzeniowej i nadziemnej pszenżyta w porównaniu z żytem i pszenicą ozimą na glebie płowej wytworzonej z lessów. Annales UMCS, Sec. E, 40, 21-32.
Niewiadomski W., Nowicki J. 1970. Efektywność uprawy roli wykonanej systemem dotychcza-sowym, spłyconym i bezorkowym w świetle 12-letnich badań. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 99, 9-40.
Pałys E., Kuraszkiewicz R. 1997. The influence of plant tillage methods on the weight post-harvest residues in the crop rotation link on the rendzina soil. Bibl. Frag. Agron. 2B, 511-512.
Pałys E., Kuraszkiewicz R. 1999. Wpływ systemów uprawy roli na masę resztek pożniwnych w ogniwie zmianowania na rędzinie. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195 Agricultura 74, 25-31.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2003Edward Pałys 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158
Piotr Kraska 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158
Robert Kuraszkiewicz 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3