Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ częstości wykonywania mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych oraz poziomu agrotechniki na cechy biometryczne korzeni buraka cukrowego

Cezary Kwiatkowski

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20–950 Lublin 1, skr. poczt. 158Abstrakt

The paper presents the effect of mechanical treatments in sugar beet cultivation on the morphology and biometrics of the plant's roots. The number of biometric qualities has also been analysed depending on agricultural level. A field experiment was conducted from 1995 to 1997 on the loess soil in weather conditions. The soil was characterised by light acid reaction, very high content of magnesium, high content of phosphorus, average content of potassium and 1.3% humus. Two agricultural levels - extensive as NPK and intensive as 1.5 NPK + microelements - were considered in the experiment. The other factor of the experiment was the beginning of mechanical weed removal in the stage - emergence, 2, 4 and 6 sugar beet leaves. The weed removal during thinning was the control plot. In the intensive agricultural level, microelements Mo, Zn, Mg, Na were used as well Decis insecticides and Dithane fungicides. The experiment showed that only the period of weed occurrence in the sugar beet canopy had an essential influence on the growth of physical parameters of the roots. It was proved that the plots that were hoed only during thinning gave the lowest parameters of length, circle, diameter and root mass. The occurrence of the distorted roots in the total frequency of sugar beet roots was determined mainly by weather conditions.

Słowa kluczowe:

sugar beet roots, mechanical treatment, agricultural level, biometric qualities

Byszewski W., Kiełbaska M. 1972. Budowa i właściwości fizyczne korzeni buraka cukrowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 135, 23-28.
Bzowska-Bakalarz M. 1987. Badania niektórych właściwości fizycznych korzeni buraków cukrowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 316, 37-45.
Ceglarek F., Płaza A., Buraczyńska D. 1995. Wpływ sposobów pielęgnacji na plonowanie i jakość przemysłową buraka cukrowego. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Seria Rolnictwo. 37, 19-26.
Kwiatkowski C., Wesołowski M. 2001. Wpływ częstości wykonywania mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych i poziomu agrotechniki na plonowanie buraka cukrowego. Annales UMCS, Sec. E. 56, 1-7.
Longden P. 1993. Weed beet a review. Aspects of Applied Biology, 35, 20. 21-33.
Wesołowski M. 1989. Okres przebywania chwastów w łanie a plonowanie buraka cukrowego. Annales UMCS, Sec. E, 44. 23-27.
Wójcik S. 1986. Plonowanie oraz niektóre parametry jakościowe kilku odmian buraka cukrowego w zależności od nawożenia mineralnego i materiału siewnego. Annales UMCS, Sec. E, 41, 41-46.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2003Cezary Kwiatkowski 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20–950 Lublin 1, skr. poczt. 158Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora