Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ roślin ochronnych na plon masy nadziemnej wsiewek międzyplonowych

Robert Kuraszkiewicz

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1

Edward Pałys

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1Abstrakt

The aim of the present research was to compare the influence of four cover crops plants and six undersown crop cultivars cultivated on light soil in the Lublin region. The field research was carried out in the years 1993-1996 at the Experimental Station of Bezek near Chełm. The static field experiment was carried out by split-plot method in four replications. The field experiment included four cover crops: winter rye, winter triticale, spring barley and oat, and six undersown crops and control: serradella, white clover, red clover, hop trefoil, white melilot, Dutch ryegrass. Winter rye and triticale were better cover crops than spring barley and oat as undersown crops, because undersown crops produced a higher biomass of the aboveground parts of plants. Dutch ryegrass, red clover, serradella and white clover produced higher biomass of aboveground parts of plants than hop trefoil and white melilot. On sandy loam soil in middle-east of Lublin region the following species of undersown crops can be recommended: red clover, serradella, Dutch ryegrass and white clover.

Słowa kluczowe:

cover crops, undersown crops, aboveground parts of crops

Andrzejewska J. 1993. Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rol. 181, 61-69.
Andrzejewska J., Ignaczak S. 1996. Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. Zesz. Nauk ATR w Bydgoszczy, Rol. 37, 43-52.
Batalin M. 1962. Studium nad resztkami pożniwnymi roślin uprawnych w łanie. Rocz. Nauk. Rol. 98, D, 1-154.
Batalin M., Szałajda R., Urbański S. 1968. Wartość zielonego nawozu z poplonowych wsiewek roślin motylkowych. Pam. Puł. 35, 38-49.
Ceglarek F. 1967. Wsiewki roślin pastewnych w zboże ozime i jare na glebach ciężkich. Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie, Rol. 25, 175-179.
Czyż H., Songin H. 1986. Porównanie plonowania gatunków traw jako wsiewek poplonowych w zależności od terminu zbioru rośliny ochronnej. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rol. 125, 133-140.
Gromadziński A. 1976. Wpływ technologii zbioru żyta na plonowanie niektórych roślin w poplonie ścierniskowym i wsiewce poplonowej. Pam. Puł. 66, 141-148.
Gromadziński A., Sypniewski J. 1977. Przydatność różnych roślin do uprawy jako wsiewka poplonowa w żyto na ziarno i po życie ozimym na zielonkę. Pam. Puł. 68, 95-101.
Ignaczak S. 1992. Ocena wydajności roślin uprawnych jako wsiewka poplonowa w owies na zielonkę i na ziarno. Cz. I. Rozwój owsa i jego plonowanie. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rol. 31, 63-75.
Ignaczak S. 1993. Ocena wydajności roślin uprawnych jako wsiewka poplonowa w owies na zielonkę i na ziarno. Cz. II. Rozwój roślin wsiewkowych, ich plonowanie i wydajność ogniwa roślina osłonowa - wsiewka poplonowa. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rol. 33, 83-92.
Jabłoński B. 1979. Porównanie plonowania owsa i żyta w płodozmianach o różnym udziale zbóż w strukturze zasiewów na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218, 56-60.
Jelinowska A. 1967. Badania nad wpływem jęczmienia jako rośliny ochronnej na wsiewaną lucernę chmielową. Pam. Puł. 26, 120-147.
Kotecki A., Broda K. 1995. Wartość resztek pożniwnych jęczmienia jarego z wsiewką seradeli i życicy wielokwiatowej. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rol. 262, 153-160.
Kopczyński J. 1968. Pięcioletnie obserwacje nad uprawą wsiewek w zboża ozime i jare na glebach lekkich Pomorza Zachodniego. Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie, Rol. 25, 127-130.
Paprocki S., Zieliński A., Fordoński G. 1979. Wsiewki i poplony ścierniskowe jako rośliny przedzielające jęczmień jary uprawniany po sobie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218, 251-255.
Songin W. 1987. Intensyfikacja produkcji pasz na gruntach ornych AR Szczecin. Mat. konf. Plonowanie motylkowych drobnonasiennych i traw w uprawie polowej. Wyd. AR w Szczecinie, 108-110.
Stupnicka-Rodzynkiewicz E. 1989. Reakcja lucerny i jej mieszanek z trawami na termin zbioru rośliny ochronnej i poziom nawożenia azotowego. Konf. nauk. Nowe kierunki w uprawie i użytkowaniu roślin motylkowych. Wyd. AR w Szczecinie, 132-139.
Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Łabza T., Hochół T.1989. Struktura zachwaszczenia upraw na glebach lekkich w środkowej części makroregionu południowo-wschodniego. Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach, Rol. 20, 79-82.
Sypniewski J. 1958. Wpływ terminu i ilości wysiewu na rozwój i plon seradeli uprawianej w plonie głównym i w wsiewkach. Cz. II. Wsiewki seradeli w żyto. Rocz. Nauk Rol. A, 79, 2, 467-493.
Sypniewski J.1975. Badania nad uprawą traw pastewnych jako wsiewki poplonowej. Mat. konf. Kierunki intensyfikacji produkcji roślinnej. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rol. 21, 131-135.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2002Robert Kuraszkiewicz 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1
Edward Pałys 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.