Zmiany zawartości węglowodanów w mieszankach grochu siewnego z pszenżytem jarym decydujące o jakości zielonki


Abstrakt

Zielonki uzyskiwane z mieszanek bobowato – zbożowych mogą stanowić dobrej jakości paszę objętościową do bezpośredniego skarmienia. Uzyskanie dobrej jakości paszy z mieszanek uprawianych na gruntach ornych jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego udziału komponentów, terminu zbioru oraz doboru roślin. Celem przeprowadzenia badań była ocena wypływu udziału komponentów w mieszance grochu siewnego z pszenżytem jarym oraz terminu zbioru na zawartość węglowodanów w zielonej masie. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2016 – 2018. Badano dwa czynniki: I. Udział komponentów w mieszance: groch siewny – siew czysty, pszenżyto jare – siew czysty, groch siewny 75% + pszenżyto jare 25%, groch siewny 50% + pszenżyto jare 50%, groch siewny 25% + pszenżyto jare 75%. II. Termin zbioru: faza kwitnienia grochu siewnego, faza płaskiego zielonego strąka grochu siewnego. Najwyższą zawartość węglowodanów ogółem oraz węglowodanów rozpuszczalnych, spośród mieszanek ujawniono w mieszance o 75% udziale grochu siewnego i 25% udziale pszenżyta jarego. Termin zbioru nie miał wpływu na koncentrację węglowodanów ogółem, natomiast opóźnienie terminu zbioru powodowało obniżenie zawartości węglowodanów rozpuszczalnych w zielonej masie mieszanek


Słowa kluczowe

groch siewny; pszenżyto jare; mieszanka; termin zbioru; węglowodany

Aufrere J., Carrere P., Dudilieu M., Baumont R., 2008. Estimation of nutritive value of grasses from semi-natural grasslands by biological, chemical and enzymatic methods. Grassl. Sci. Eur. 13, 426−428.
Baghdadi A., Halim R.A., Ghasemzadeh A., Ebrahimi M., Othman R., Yusof M.M., 2016. Effect of intercropping of corn and soybean on dry matter yield and nutritive value of forage corn. Le-gum. Res. 39, 976−981. https://doi.org/10.18805/lr.v39i6.6643
Bilik K., Strzetelski J., 2014. Żywienie bydła mięsnego w warunkach chowu ekologicznego z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB. Wiad. Zootech. 52, 23−44.
Bertilsson J., Åkerlind M., Eriksson T., 2017. The effects of high-sugar ryegrass/red clover silage diets on intake, production, digestibility, and N utilization in dairy cows, as measured in vivo and predicted by the NorFor model. J. Dairy. Sci. 100(10), 7990−8003. https://doi.org/10.3168/jds.2017-12874
Brown A.N., Ferreira G., Teets C.L., Thomason W.E., Teutsch C.D., 2018. Nutritional composition and in vitro digestibility of grass and legume winter (cover) crops. J. Dairy Sci. 101(3), 2037−2047. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13260
Burns G.A., Gilliland T.J., McGilloway D.A., O’Donovan M., Lewis E., Blount N., O’Kiely P., 2010. Using NIRS to predict composition characteristics of Lolium perenne L. cultivars. Adv. Anim. Biosci. 1(1), 321−321. https://doi.org/10.1017/S2040470010004644
Carvalho I.S., Pinto Ricardo C., Chaves M., 2004. Quality and distribution of assimilates within the whole plant of lupins (L. albus and L. mutabilis) influenced by water stress. J. Agron. Crop Sci. 190(3), 205−210. https://doi.org/10.1111/j.1439-037X.2004.00094.x
Carvalho I.S., 2005. Effects of water stress on the proximate composition and mineral contents of seeds of two lupins (Lupinus albus and Lupinus mutabilis). J. Food Qual. 28, 325−332. https://doi.org/10.1111/j.1439-037X.2004.00128.x
Faligowska A., Selwet M., Panasiewicz K., Szymańska G., 2014. Quality and hygienic conditions of white lupin silage, affected by forage stage of growth and use of silage additives. Turk. J. Field Crops. 19(2), 252−257. https://doi.org/10.17557/tjfc.18561
Ferreira G., Brown A.N., Thomason W.E., Teutsch C.D., 2017. Comparative nutritional quality of winter crops for silage. Virginia Tech. 0117/DASC-93P, 1−5.
Gill K.S., Omokanye A.T., 2016. Spring triticale varieties forage yield, nutrients composition and suitability for beef cattle production. J. Agric. Sci. 8(10), 1−14. http://doi.org/10.5539/jas.v8n10p1
Gill K.S., Omokanye A.T., 2018. Potential of spring barley, oat and triticale intercrops with field peas for forage production, nutrition quality and beef cattle diet. J. Agric. Sci. 10(4), 1−17. https://doi.org/10.5539/jas.v10n4p1
Humer E., Petri R.M., Aschenbach J.R., Bradford B.J., Penner G.B., Tafaj M., Sudekum K.H., Zebeli Q., 2018. Invited review: practical feeding management recommendations to mitigate the risk of subacute ruminal acidosis in dairy cattle. J. Dairy. Sci. 101(2), 872−888. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13191
Izanloo A., Condon A.G., Langridge P., Tester M., Schnurbusch T., 2008. Different mechanisms of adaptation to cyclic water stress in two South Australian bread wheat cultivars. J. Exper. Botan. 59(12), 3327−3346. https://doi.org/10.1093/jxb/ern199
Jilani M., Ajam Norouzi H., Faraji A., 2018. Effect of bed planting on the quantity and quality of hay in different mixing ratios of vetch and barley in the north of Iran. Appl. Ecol. Envir. 16(4), 4477−4490. http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1604_44774490
Klevenhusen F., Zebeli Q., 2020. A review on the potentials of using feeds rich in water-soluble carbohydrates to enhance rumen health and sustainability of dairy cattle production. J. Sci. Food. Agric. 101(14), 5737−5746. https://doi.org/10.1002/jsfa.11358
König W., Lamminen M., Weiss K., Tuomivirta T.T., Sanz Muňoz S., Fritze H., Elo K., Puhakka L., Vanhatalo A., Jaakkola S., 2017. The effect of additives on the quality of white lupin–wheat si-lage assessed by fermentation pattern and qPCR quantification of clostridia. Grass Forage Sci. 72(4), 757−771. https://doi.org/10.1111/gfs.12276
Litwińczuk Z., Żółkiewski P., Chabuz W., Florek M., 2013. Przyrosty dobowe i wartość rzeźna buhajków opasanych paszami z trwałych użytków zielonych i kiszonką z kukurydzy z uwzględnieniem wartości pokarmowej skarmianych pasz. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 9(4), 27−35.
Mustafa A.F., Seguin P., 2004. Chemical composition and in vitro digestibility of whole‐crop pea and pea–cereal mixture silages grown in South‐western Quebec. J. Agron. Crop Sci. 190(6), 416−421. https://doi.org/10.1111/j.1439-037X.2004.00123.x
Marković J., Vasić T., Terzić D., Štrbanović R., Knežević J., Blagojević M., Lazarević D., 2020. Protein and carbohydrate fractions of common vetch-oat mixtures depending on stage of growth and seeding rate in the mixtures. Emir. J. Food Agric. 32(12), 890−896. https://doi.org/10.9755/ejfa.2020.v32.i12.2223
Maxin G., Andueza D., Le Morvan A., Baumont R., 2017. Effect of intercropping vetch (Vicia sativa L.), field pea (Pisum sativum L.) and triticale (X Triticosecale) on dry-matter yield, nutri-tive and ensiling characteristics when harvested at two growth stages. Grass Forage Sci. 72(4), 777−784. https://doi.org/10.1111/gfs.12277
Nazarli H., Faraji F., 2011. Response of proline, soluble sugars and antioxidant enzymes in wheat (Triticum aestivum L.) to different irrigation regimes in greenhouse condition. Cercet. Agron. Moldova 4, 27−33. https://doi.org/10.2478/V10298-012-0046-1
Oba M., 2010. Effects of feeding sugars on productivity of lactating dairy cows. Can. J. Anim. Sci. 91(1), 37−46. https://doi.org/10.4141/CJAS10069
Omokanye A.T., Lardner H., Lekshmi S., Jeffrey L., 2019. Forage production, economic perfor-mance indicators and beef cattle nutritional suitability of multispecies annual crop mixtures in northwestern Alberta, Canada. J. Appl. Anim. Res. 47(1), 303–313. https://doi.org/10.1080/09712119.2019.1631830
Ondarza M.B., Emanuele S.M., Sniffen C.J., 2020. Dietary sugars for optimizing rumen function and dairy cow performance. Virtual Corn. Nutrit. Conf., October 2020.
PN-EN ISO 12099:2010. Pasze, ziarna zbóż, produkty przemiału. Wytyczne stosowania spektrome-trii bliskiej podczerwieni. PKN, Warszawa.
Rad S.V., Valadabadi S.A.R., Pouryousef M., Saifzadeh S., Zakrin H.R., Mastinu A., 2020. Quan-titative and qualitative evaluation of Sorghum bicolor L. under intercropping with legumes and different weed control methods. Horticulturae 6(4), 78. https://doi.org/10.3390/horticulturae 6040078
Salama H.S.A., 2020. Mixture cropping of berseem clover with cereals to improve forage yield and quality under irrigated conditions of the Mediterranean Basin. Ann. Agric. Sci. 65(2), 159–167. https://doi.org/10.1016/j.aoas.2020.09.001
Taweel H.Z., Tas B.M., Smit H.J., Elgersma A., Dijkstra J., Tamminga S., 2005. Effects of feeding perennial ryegrass with an elevated concentration of water-soluble carbohydrates on intake, ru-men function and performance of dairy cows. Anim. Feed Sci. Technol. 121(3–4), 243–256. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2005.02.024

Opublikowane : 2022-04-26


Górski, R., Płaza, A., & Rudziński, R. (2022). Zmiany zawartości węglowodanów w mieszankach grochu siewnego z pszenżytem jarym decydujące o jakości zielonki. Agronomy Science, 77(1), 93-102. https://doi.org/10.24326/as.2022.1.8

Rafał Górski  rafal.gorski@puzim.edu.pl
Vocational State School of Ignacy Mościcki in Ciechanów; Faculty of Engineering and Economics  Polska
http://orcid.org/0000-0002-5076-3028
Anna Płaza 
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Institute of Agriculture and Horticulture  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2008-1843
Robert Rudziński 
Vocational State School of Ignacy Mościcki in Ciechanów; Faculty of Engineering and Economics  Polska
http://orcid.org/0000-0003-3519-9657
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.