Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Fitocenozy wykształcające się w uprawach rolniczych na terenie Doliny Środkowej Wisły. Część II. Zbiorowiska zbóż

MARIA ŁUGOWSKA

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce


Abstrakt

. Praca jest drugą częścią opracowania nt. fitocenoz wykształcających się w uprawach rolniczych na terenie Doliny Środkowej Wisły i dotyczy zbiorowisk o charakterze pośrednim pomiędzy zespołami oraz zbiorowisk pozbawionych gatunków charakterystycznych przynależących do wyższych jednostek syntaksonomicznych. Obserwacje florystyczne prowadzono w uprawach zbóż ozimych i jarych. Na glebach lekkich i ciepłych w zbożach ozimych, rozwijały się zbiorowiska pośrednie należące do Vicietum tetraspermae-Arnoserido minimae i Papaveretum argemones-Vicietum tetraspermae. W uprawach zbóż jarych na glebach żyznych o wyższym pH wykształcały się fitocenozy należące do związku Caucalidion lappulae i Polygono-Chenopodion oraz zbiorowisko pośrednie pomiędzy tymi związkami. Najczęściej w badanych uprawach zbożowych, na różnych typach gleb o odczynie od bardzo kwaśnego do obojętnego, zarówno w zbożach ozimych, jak i jarych wykształcały się fitocenozy ze związku Aperion spicae-venti, które były wewnętrznie zróżnicowane. Ponadto na glebach najsłabszych w obu typach upraw notowano acidofilne zbiorowisko ze Scleranthus annuus.

Słowa kluczowe:

zbiorowiska pośrednie i zubożałe, zboża ozime, zboża jare, Dolina Środkowej Wisły

Adamczewski K., 2009. Wpływ sześcioletniego stosowania herbicydów na uodpornienie się miotły zbożowej (Apera spica-venti (L.) P.B.) na preparaty sulfonylomocznikowe. Fragm. Agron. 26 (2), 7–15.

Adamczewski K., Kierzak R., 2011. Problem odporności chwastów na herbicydy w Polsce. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Rośl. 51 (4), 1665–1674.

Aneksy do map glebowo-rolniczych w skali 1 : 5000, 2003. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Garwolin.

Anioł-Kwiatkowska J., 1990. Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno-ekologiczne studium porównawcze. Wyd. Univ. Wratisl., Pr. Bot. 46, 1–222.

Hołdyński Cz., 1991. Flora segetalna, zróżnicowanie florystyczno-ekologiczne i przemiany szaty roślinnej pól uprawnych w aktualnych warunkach agroekologicznych Żuław Wiślanych. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 51 (403), 1–50.

Kapeluszny J., Haliniarz M., 2010. Ekspansywne i zagrożone gatunki flory segetalnej w środkowo-wschodniej Polsce. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 65 (1), 26–33.

Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. Wyd. 3, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 11–194.

Kozak M., 2002. Zbiorowiska segetalne gminy Rudniki (woj. opolskie). Fragm. Flor. Geobot. Pol. 9, 219–272.

Lososová Z., Simonová D., 2008. Changes during the 20th century in species composition of synanthrophic vegetation in Moravia (Czech Republic). Preslia 80, 291– 305.

Ługowska M., Pawlonka Z., 2016. Udział gatunków zagrożonych i inwazyjnych w zbiorowiskach pól uprawnych na przykładzie gminy Maciejowice. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 71 (1), 39–52.

Májeková J., Zaliberová M., Šibík J., Klimková K., 2010. Changes in segetal vegetation in the Borská nížina Lowland (Slovakia) over 50 years. Biologia 65 (3), 465–478.

Matuszkiewicz. W., 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Cracow, 1–188.

Pal R., 2004. Invasive Plants Threaten Segetal Weed Vegetation of South Hungary. Weed Technol. 18, 1314–1318.

Pawłowski B., 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. W: W. Szafer, K. Zarzycki, Szata roślinna Polski. T. I. PWN, Warszawa, 237–268.

Powszechny Spis Rolny 2002. Dane dla gmin dotyczące gospodarstw rolnych wg siedziby gmin. GUS.

Rzymowska Z., Skrzyczyńska J., 2006. Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. II. Zbiorowiska zbożowe. Acta Agrobot. 59 (2), 377–391.

Rzymowska Z., Skrajna T., 2015. Associations and communities of cereal crops of the Łuków Plain. Part III. Intermediate and impoverished communities. Acta Agrobot. 68 (1), 17–22. DOI: 10.5586/aa.2014.048.

Rzymowska Z., 2013. Współczesne zmiany we florze i zbiorowiskach segetalnych Podlaskiego Przełomu Bugu. UPH, Rozp. Nauk. 124, 5–123.

Siciński J.T., 2003. Agrofitocenozy dorzecza środkowej Warty i Bzury – stan, dynamika i zagrożenia. Wyd. UŁ, 5–71.

Skrajna T., Skrzyczyńska J., 2006. Zbiorowiska przejściowe i kadłubowe występujące w łanach zbóż Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Acta Sci. Pol., Biologia 5 (1–2), 59–72.

Skrajna T, Skrzyczyńska J., Ługowska M., 2009. Segetal comunities of cereal cultivations of the Mazowiecki Landscarpe Park. Acta Agrobot. 62 (1), 171–186, DOI: http://dx.doi.org/ 10.5586/aa.2009.020.

Skrajna T., Gozdowski B., Ługowska M., 2014. The transformations of field communities with Illecebrum verticillatum L. (Caryophyllaceae) on the borderlands of its european range (central-eastern Poland). Pol. J. Ecol. 62 (1), 3–15.

Soukup J., Nováková K., Hamouz P., Náměstek J., 2006. Ecology of silky bent grass (Apera spica-venti (L.) Beauv.), its importance and control in the Czech Republic. J. Plant Dis. Prot., Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz Sonderheft 20, 73–80.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C., 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 1–196.

Towpasz K., Kotańska M., 2004. Zróżnicowanie szaty roślinnej na tle warunków siedliskowych i gospodarki człowieka na Płaskowyżu Proszowickim. W: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 261–266.

Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń, 2010. Zmiany we florze chwastów upraw zbożowych w latach 1950–2010: badania na terenie i w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 20, 397–408.

Trzcińska-Tacik H., Puła J., Stokłosa A., Malara J., Stępnik K., 2010. Ekspansja Avena fatua i gatunków z rodzaju Galinsoga w zbiorowiskach chwastów polnych w dolinie Wisły powyżej Krakowa. Fragm. Agron. 27 (2), 164–170.

Warcholińska A.U., 1988. Flora segetalna terenów rolniczych Puszczy Bolimowskiej i jej współczesne przemiany. Acta Agrobot. 4 (2), 321–368.

Węgrzynek B., 2003a. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. 2. Zbiorowiska chwastów upraw zbożowych ze związku Aperion spicae-venti. Acta Biol. Siles. 37 (54), 87–119.

Węgrzynek B., 2003b. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. 3. Zbiorowiska chwastów upraw zbożowych ze związku Caucalidion lappulae. Zubożałe zbiorowiska chwastów zbóż ozimych i jarych. Acta Biol. Siles. 37 (54), 120–150.

Woś A., 1999. Klimat Polski. PWN, Warszawa. 9–292.

Wójcik Z., 1965. Les associations messicoles des champs cultivés en Masovie I – ére partie: Les associations messicoles. Ekol. Pol., A, 13 (30), 641–682.

Zielińska-Nowak M., Grabowska-Orządała M., Dąbkowska T., Łabza T., 2009. Weed flora in cereal crops in 2004 on selected habitats in the Łososina river valley as compared with the state from before 22 years. W: J. Holeksa, B. Babczyńska-Sendek, S. Wika (red.),The role of geobotany in biodiversity conservation, University of Silesia, Katowice, 181–188.
Pobierz

Opublikowane
19-12-2016MARIA ŁUGOWSKA 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora