Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ intensywności technologii produkcji na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej populacyjnej i mieszańcowej

JAN BUCZEK

Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

DOROTA BOBRECKA-JAMRO

Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów


Abstrakt

Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011–2014 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu. Celem badań było określenie stanu oraz stopnia zachwaszczenia łanów odmian pszenicy ozimej populacyjnej i mieszańcowej, w których stosowano technologie o zróżnicowanej intensywności uprawy. Stwierdzono, że zastosowane technologie modyfikowały skład gatunkowy i liczbę chwastów oraz ich powietrznie suchą masę w łanie. Najbardziej radykalnie ograniczała zachwaszczenie technologia wysokonakładowa. Technologia średnionakładowa była mniej efektywna w zmniejszeniu powietrznie suchej masy chwastów w porównaniu z technologią niskonakładową. W strukturze florystycznej zbiorowisk chwastów poszczególnych odmian obserwowano podobny skład gatunkowy, a różnice dotyczyły liczby i powietrznie suchej masy występujących gatunków chwastów. Odmiana hybrydowa Hymack odznaczała się wyższą konkurencyjnością względem chwastów i charakteryzowała się najmniejszą liczbą i masą chwastów ogółem.

Słowa kluczowe:

intensywność technologii produkcji, pszenica ozima populacyjna, pszenica ozima mieszańcowa, stan i stopień zachwaszczenia łanu

Bojarszczuk J., Staniak M., Księżak J., 2013. Ocena zachwaszczenia zbóż ozimych uprawianych w siewie czystym i z wsiewką seradeli (Ornithopus sativus L.) w systemie ekologicznym. Woda Śr. Obsz. Wiej. 13, 2(42), 5–16.

Buczek J., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2013. Wpływ przedplonów i dawek herbicydów na plonoraz zachwaszczenie pszenicy ozimej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 68(2), 24–32.

Feledyn-Szewczyk B., Duer I., 2008. Konkurencyjność wybranych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów testowana w warunkach rolnictwa ekologicznego. Biul. IHAR 247, 3–13.

Feledyn-Szewczyk B., 2011. Ocena współczesnych i dawnych odmian pszenicy ozimej w aspekcie ich konkurencyjności z chwastami w warunkach rolnictwa ekologicznego. Pol. J. Agron. 6, 11–16.

Gniazdowska A., Oracz K., Bogatek R., 2004. Allelopatia – nowe interpretacje oddziaływań pomiędzy roślinami. Kosmos 53 (2), 207–217.

Jędruszczak M., Bojarczyk M., Smolarz H.J., Budzyńska B., 2004. Konkurencyjne zdolności pszenicy ozimej wobec chwastów w warunkach różnych sposobów odchwaszczania –produkcja biomasy. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59(2), 895–902.

Klimont K., 2008. Wpływ herbicydów na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej i jarej. Biul. IHAR 248, 3–12.

Krawczyk R., Sulewska H., 2012. Zachwaszczenie ozimych odmian orkiszu pszennego w zależności od nawożenia obornikiem. J. Res. Appl. Agric. Engin. 57(3), 216–221.

Kwiatkowski C., 2009. Struktura zachwaszczenia i produkcyjność biomasy pszenicy ozimej oraz chwastów w zależności od systemu następstwa roślin i sposobu pielęgnacji. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 64(3), 69–78.

Lemerle D., Verbeek B., Cousens R.D., Coombes N.E., 1996. The potential for selecting wheat varieties strongly competitive against weeds. Weed Res. 36(6), 505–513.

O’Donovan J.T., Blackshaw R.E., Harker K.N., Clayton G.W., McKenzie R., 2005. Variable plant establishment contributes to differences in competitiveness with wild oat among wheat and barley varieties. Can. J. Plant Sci. 85, 771–776.

Piekarczyk M., 2010. Wpływ poziomu nawożenia, ochrony roślin i gęstości siewu na zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 65(2), 48–57.

Rola H., Rola J., 2002. Progi szkodliwości chwastów w programach decyzyjnych ochrony roślin zbożowych. Post. Ochr. Roślin 42(1), 332–339.

Sheikhhasan M.R.V., Mirshekari B., Farahvash F., 2012. Weed control in wheat fields by limited dose of post-emergence herbicides. World Appl. Sci. J. 16(9), 1243–1246.

Streit B., Riegert S. B., Stamp P., Richner W., 2003. Weed populations in winter wheat as affected by crop sequence, intensity of tillage and time of herbicide applications in a cool and humid climate. Weed Res. 43, 1, 20–32.

Swanton C.J., Mahoney K.J., Chandler K., Gulden R.H., 2008. Integrated weed management: Knowledge based weed management systems. Weed Sci. 56, 168–172.

Týr Š., Vereš T., Lacko-Bartošová M., 2009. Weed as an important stress factor in ecological farming. Cereal Res. Commun. 37, 181–184.

Weih M., Didon U.M.E., Rönnberg-Wästljung A.C., Björkman C., 2008. Integrated agricultural research and crop breeding: Allelopathic weed control in cereals and long-term productivity in perennial biomass crops. Agr. Syst. 97, 99–107.

Weiner J., Griepentrog H.W., Kristensen L., 2001. Suppression of weed by spring wheat Triticum aestivum increases with crop density and spatial uniformity. J. Appl. Ecol. 38(4), 784–790.

Wesołowski M., 2003. Wpływ gęstości siewu i poziomu agrotechniki na zachwaszczenie pszenicy jarej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490, 293–301.

Woźniak A., 2007. Zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od przedplonu i poziomu agrotechniki. Acta Agrophys. 10(2), 493–505.
Pobierz

Opublikowane
09-07-2015JAN BUCZEK 
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
DOROTA BOBRECKA-JAMRO 
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 RzeszówLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora