Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ zapraw nasiennych i stymulacji laserowej na kiełkowanie nasion koniczyny czerwonej

MAREK ĆWINTAL

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

PIOTR SOWA

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

W latach 2005–2006 przeprowadzono eksperyment laboratoryjny, w którym oceniano wartość siewną nasion koniczyny czerwonej – łąkowej, odmiany Dajana. Doświadczenie założono w czterech powtórzeniach, metodą kompletnej randomizacji. W badaniach uwzględniono dwa czynniki: 1. naświetlanie nasion przed kiełkowaniem rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 4 i 8 mW·cm-2 (R0, R4, R8), które stosowano 1-, 2- i 4-krotnie; 2. zaprawy nasienne: 0 (kontrola), Funaben T, Sarfun T 450 FS, Super Homai 70 DS. W materiale siewnym koniczyny czerwonej określono energię kiełkowania, procent nasion normalnie i nienormalnie kiełkujących, twardych, porażonych chorobami grzybowymi oraz ich zdolność kiełkowania. Stwierdzono, że badane zaprawy nasienne istotnie zwiększały zdolność kiełkowania koniczyny czerwonej, a także procentowy udział nasion normalnie kiełkujących. Zmniejszały natomiast istotnie energię kiełkowania, procent nasion porażonych chorobami grzybowymi oraz nienormalnie kiełkujących i twardych. Laserowa stymulacja nasion koniczyny, szczególnie w większej dawce promieniowania, istotnie zwiększała energię kiełkowania i udział nasion normalnie kiełkujących, a zmniejszała procent nasion twardych.

Słowa kluczowe:

koniczyna czerwona, nasiona, laser, zaprawy nasienne, seed dressings

Aladjadjiyan A., 2007. The use of physical methods for plant growing stimulation in Bulgaria. J. Cent. Eur. Agric, 8, 3, 369–380.

Błażej J., 1991. Wpływ przedsiewnego zaprawiania nasion na niektóre cechy morfologiczne i zdrowotność siewek soczewicy jadalnej (Lens esculenta mnch.). Mat. XXXI Sesji Nauk. IOR, Poznań. Cz. II, 284–289.

Błażej J., 1996. Wpływ fungicydów na grzyby zasiedlające nasiona soczewicy jadalnej (Lens esculenta mnch). Post. Ochr. Rośl., 36 (2), 174–176.

Bochenek A., Górecki R.J., Grzesiuk S., 2000. Ogólne właściwości biologiczne nasion. [W:] Nasiennictwo, t. 1, red. Duczmal K.W., Tucholska H., PWRiL, Poznań, 116–170.

Borecki Z. 1984. Fungicydy stosowane w ochronie roślin. PWN, Warszawa.

Ćwintal M., Sowa P., Goliasz S., 2010. Wpływ mikroelementów (B, Mo) i stymulacji laserowej na wartość siewną nasion koniczyny czerwonej. Acta Agrophysica, 15(1), 65–76.

Dziwulska A., Koper R., Wilczek M., 2004. Ocena wpływu światła lasera He-Ne na zdolność kiełkowania nasion koniczyny białej odmiany Anda. Acta Agrophysica, 3(3), 435–441.

International Seed Testing Association (ISTA), 1999. International Rules for Seed Testing. Seed. Sci. Technol., supl. 24.

Koper R., Dygdała Z., 1994. Urządzenie do obróbki przedsiewnej nasion promieniowaniem laserowym. Patent RP nr 162598.

Li Y.W., Feng W.X., 1996. The effects of He-Ne laser treatment on seeds germination and growth of atractylodes macrocephala, Chin. J. Appl. Laser, 16, 37–41.

Martyniuk M., Oroń J., Woźniakowska A., Martyniuk S., 2000. Oddziaływanie zapraw chemicznych na przeżywalność bakterii brodawkowych na nasionach bobiku oraz na proces symbiozy. Pam. Puł., 121, 41–47.

Martyniuk S., Martyniuk M., Oroń J., Woźniakowska A., 2001. Oddziaływanie chemicznych zapraw nasiennych na efektywność szczepienia nasion roślin strączkowych bakteriami symbiotycznymi. Post. Ochr. Rośl., 41 (1), 320–324.

Martyniuk S., Oroń J., Woźniakowska A., Martyniuk M., 2003. Oddziaływanie zaprawy fungicydowo-insektycydowej na przeżywalność rizobiów na nasionach roślin strączkowych. Post. Ochr. Rośl., 43 (1), 259–263.

Martyniuk S., Woźniakowska A., Martyniuk M., Oroń J., 1999. Interakcje pomiędzy zaprawami chemicznymi i szczepionką Rhizobium na nasionach grochu. Post. Ochr. Rośl., 39 (1), 120–125.

Narkiewicz-Jodko M., 1990. Wpływ zapraw nasiennych na wartość siewną i mikroflorę przechowywanych nasion grochu. Biul. IHAR, 173–174, 201–203.

Pastucha A., Patkowska E., 2004. Skuteczność biopreparatów w ochronie grochu (Pisum sativum L.) przed grzybami chorobotwórczymi. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura, 239 (95), 289–294.

Podleśny J., 2002. Studia nad oddziaływaniem światła lasera na nasiona, wzrost i rozwój roślin oraz plonowanie łubinu białego (Lupinus albus L.). Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG, Puławy, 3, 5–192.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego. Dz.U. z 2005 r., nr 41, poz. 388.

Starzycki S., 1981. Koniczyny. PWRiL, Warszawa, 294.

Strzelec A., Martyniuk M., 1993. Wpływ zapraw nasiennych na rozwój Rhizobium i Bradyrhizobium oraz na plonowanie szczepionych nimi roślin. Pam. Puł., 103, 195–208.

Strzelec A., Martyniuk M., 1994. Uboczne działanie fungicydów tiuramowych na rozwój szczepów Rhizobium, ich przeżywalność na nasionach i aktywność symbiozy z koniczyną i lucerną. Pam. Puł., 104, 101–115.

Wilczek M., Ćwintal M., 2008. Wpływ anomalii pogodowych podczas kwitnienia i dojrzewania koniczyny czerwonej w 2006 roku na wielkość i strukturę plonu nasion. Acta Agrophysica, 12(1), 235–243.

Wilczek M., Ćwintal M., 2009. Ocena możliwości poprawy wartości siewnej nasion koniczyny czerwonej poprzez zastosowanie przedsiewnej stymulacji laserowej. Acta Agrophysica, 14(1), 221–231.

Wilczek M., Koper R., Ćwintal M., Korniłłowicz-Kowalska T., 2004. Germination capacity and the health status of red clover seeds following laser treatment. Int. Agrophysics, 18, 3, 289–293.

Wilczek M., Koper R., Ćwintal M., Korniłłowicz-Kowalska T., 2005a. Germination capacity and health status of alfalfa seeds after laser treatment. Int. Agrophysics, 19, 1, 85–89.

Wilczek M., Koper R., Ćwintal M., Korniłłowicz-Kowalska T., 2005b. Germination capacity and health status of hybrid alfalfa seeds after laser treatment. Int. Agrophysics, 19, 3, 257–261.
Pobierz

Opublikowane
28-10-2010MAREK ĆWINTAL 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
PIOTR SOWA 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora