Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką ziemniaka na zapas diaspor chwastów w glebie

HANNA KLIKOCKA

Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 22-400 Zamość


Abstrakt

Celem badań była ocena zachwaszczenia gleby brunatnej wyługowanej diasporami chwastów w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia ziemniaków siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001–2003. Próbki gleby pobrano w 2003 r. i metodą bezpośrednią oznaczono diaspory chwastów. Stwierdzono, że w glebie znajdują się diaspory 18 gatunków, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Setaria viridis i Matricaria maritima. Średnio w glebie było 4820 sztuk diaspor na 1 m2. Najwięcej naliczono ich w glebie w warunkach pod uprawą z letnim i jesiennym formowaniem redlin oraz w 0–10 i 10–20 cm warstwie gleby. Sposób nawożenia mineralnego nie różnicował zachwaszczenia gleby, jednakże najmniej diaspor było w warunkach nawożenia kontrolnego NPK. Największą bioróżnorodność diaspor wykazała gleba, na której prowadzono wiosenne formowanie redlin.

Słowa kluczowe:

ziemniak, uprawa redlinowa, nawożenie siarką, zapas diaspor w glebie, bioróżnorodność

Aldrich R.J., 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole 1995, 1–461.

Bujak K., Frant M., 2006. Wpływ uproszczonej uprawy roli i nawożenia mineralnego na zachwaszczenie ziemniaka uprawianego na glebie lessowej. Acta Agrobotanica, 59, 2, 345–352.

Cardina J., Regnier E., Harrison K., 1991. Long term tillage effects on seed banks in three Ohio soils. Weed Sci., 39, 186–194.

Cussons G.W., Moss S.R., 1982. Population dynamics of annual grass weed. Decision Making in the Practice of Crop Protection. (ed. R.B. Austin), BCPC, London, 91–98.

Gawęda D., Szymankiewicz K., 2007. Zachwaszczenie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62, 1, 85–91.

Grant C.A., Derksen D.A., Blackshaw R.E., Entz., Janzen H.H., 2007. Differential response of weed and crop species to potassium and sulphur fertilizers. Can. J. Plant Sci., 87, 2, 293–296.

Gugała M., Zarzecka K., 2008. Plonotwórcza efektywność zabiegów agrotechnicznych w uprawie ziemniaka. Acta Agrophysica, 11, 3, 647–656.

Hanf M., 1999. Ackerunkrauter Europas. 4 Auflage mit Ihren Keimlingen Samen. BLV Verlagsgesellschaft mbH, Munchen, 1–496.

IOR, 2008. Zalecenia ochrony roślin na lata 2008/2009. Poznań, 1–4.

Jędruszczak M., Budzyńska B., Gocół M., 2007. Zasobność glebowego banku chwastów w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 62, 2, 218–225.

Kapeluszny J., Kolasa A., Kuźniewski E., Pawłowski F., Rola J., Wesołowski M., 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie zamojskim. Lublin-Wrocław 1981, WOPR Sitno, 28.

Klikocka K., 2004. Wpływ konserwującej redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką na ocenę plonowania ziemniaka. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 59, 1, 353–361.

Kraska P., Pałys E., Kuraszkiewicz R., 2006. Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od systemu uprawy, poziomu nawożenia mineralnego i intensywności ochrony. Acta Agrophysica, 8, 2, 423–433.

Kulpa W., 1958. Owoce i nasiona chwastów. PWN, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 1995. Vascular plants of Poland a checklist. Polish Botanical Studies, Guidebook. Ser. 15.

Pawłowski F. 1963. Liczebność i skład gatunkowy nasion chwastów w ważniejszych glebach województwa lubelskiego. Annales UMCS. sec. E, Agricultura, 18, 125–154.

Pawłowski F., Malicki L. 1968. Wpływ rodzaju orki na pionowe rozmieszczenie nasion chwastów. Annales UMCS. sec. E, Agricultura, 23, 12, 161–174.

Pawłowski F., Wesołowski M., 1980. Zasób i skład gatunkowy nasion chwastów w różnych kompleksach gleb w południowo-wschodniej Polsce. Rocz. Nauk Roln., sec. A, 104, 4, 87–100.

Różyło K., Pałys E., 2007. Wpływ systemów nawożenia na zachwaszczenie ziemniaka jadalnego uprawianego na glebie lekkiej i ciężkiej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62, 1, 131–140.

Saraf P.K., Chander C.S.R.S.S., 2000. Effect of weed management and sulphur fertilization on weeds and yield in greengram and blackgram intercroping system. Indian J. Weed Sci, 32, 1–2, 25–30.

Sekutowski T., Rola H., 2006. Wpływ systemów uprawy na bank nasion chwastów w glebie. Progr. Plant Protect./Post. Ochr. Roś., 46, 2, 116–119.

Sekutowski T., Rola H., 2008. Wpływ chlorosulfuronu i uproszczeń w uprawie roli na zapas diaspor chwastów w glebie. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Rośl., 48, 2, 661–664.

Trąba Cz., Ziemińska M., 1994. Zbiorowiska chwastów na polach uprawnych w okolicach Zamościa. Cz. II. Zbiorowisko na glebach brunatnych, bielicowych i czarnych ziemiach. Annales UMCS. sec. E, Agricultura, 49, 15, 99–107.

Trąba Cz., Ziemińska-Smyk M., 2006. Różnorodność florystyczna zbiorowisk chwastów w uprawach roślin okopowych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Pam. Puł., 143, 195–206.

Wesołowski M., 1984. Zawartość nasion chwastów w ważniejszych glebach makroregionu południowo-wschodniego i środkowego Polski. Rocz. Nauk Roln., A, 106, 1, 170–183.

Wesołowski M., Jędruszczak M., 1987. Nasiona chwastów w kompleksach przydatności rolniczej gleb w makroregionach południowo-wschodnim i środkowym Polski. Annales UMCS. s. E, Agricultura, 42, 8, 73–81.

Wojciechowski W., Sowiński J., 2007. Wpływ sposobu zagospodarowania pól na zapas diaspor w glebie. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62, 2, 33–39.

Woźniak A., 2007. Zapas diaspor chwastów w glebie rędzinowej w stanowisku po pszenżycie jarym. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62, 2, 251–256.

Zarzecka K., 2004. Ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3, 2, 195–202.
Pobierz

Opublikowane
28-10-2010HANNA KLIKOCKA 
Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 22-400 ZamośćLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora