Zachwaszczenie pszenicy twardej w różnych systemach uprawy roliAbstrakt

W latach 2007–2008 oceniano zachwaszczenie pszenicy twardej wysiewanej w warunkach płużnej i bezpłużnej uprawy roli. Eksperyment założono w GD Uhrusk na rędzinie mieszanej. Czynnikami doświadczenia były: I. systemy uprawy roli: płużny i bezpłużny – uproszczony, II. dawki azotu: 90 i 150 kg · ha-1. Uprawa płużna polegała na wykonaniu podorywki po zbiorze przedplonu oraz orki przedzimowej. Uprawę bezpłużną wykonano w dwóch wariantach. W wariancie 1. użyto kultywatora do niszczenia ścierniska, w wariancie 2. herbicydu Roundup 360 SL. Wiosenna uprawa polegała na bronowaniu roli (uprawa płużna) lub jej kultywatorowaniu (uprawa bezpłużna). W doświadczeniu oceniono liczbę i powietrznie suchą masę chwastów na 1 m2 oraz skład gatunkowy. Wykazano, że uprawa bezpłużna (wariant 2) zwiększała liczbę chwastów i ich powietrznie suchą masę w stosunku do uprawy płużnej oraz uprawy bezpłużnej (wariant 1). Badane wskaźniki zależały także od współdziałania uprawy roli i dawki azotu.


Słowa kluczowe

pszenica twarda; uprawa płużna; uprawa bezpłużna; dawka azotu; liczba chwastów; powietrznie sucha masa chwastów; skład gatunkowy

Dąbek-Gad M., Bujak K., 2002. Wpływ sposobu uprawy roli i intensywności pielęgnowania roślin na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 57, 41–50.

Deryło S., 2004. Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i pielęgnacji roślin na zachwaszczenie łanu jęczmienia jarego. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 59 (2), 793–800.

Dzienia S., Dojss D., 1999. Wpływ systemów uprawy roli na zachwaszczenie i plonowanie pszenicy ozimej. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195, Agricultura 74, 185–190.

Feledyn-Szewczyk B., Duer I., 2007. Podobieństwo glebowego banku nasion i aktualnego zachwaszczenia łanu pszenicy ozimej w różnych systemach produkcji rolnej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62 (2), 157–167.

Gawęda D., 2007. Zachwaszczenie pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Acta Agroph., 10 (2), 317–325.

Kraska P., Pałys E., 2006. Zachwaszczenie łanu jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy roli oraz poziomów nawożenia i ochrony. Acta Agrobot., 57 (2), 323–333.

Małecka I., Blecharczyk A., Dobrzeniecki T., 2006. Zachwaszczenie zbóż ozimych w zależności od systemu uprawy roli. Progr. Plant Protect./Post. Ochr. Roś., 46 (2), 253–255.

Roszak W., Radecki A., Opic J., 1995. Możliwości zastosowania siewu bezpośredniego w warunkach Polski centralnej. Konf. nauk. „Siew bezpośredni w teorii i praktyce”, AR Szczecin, 21–27.

Weber R., Hryńczuk B., 2005. Wpływ sposobu uprawy roli i przedplonu na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 60, 93–102.

Wesołowski M., Woźniak A., 2001. Zachwaszczenie aktualne i potencjalne zbóż jarych w różnych systemach następstwa roślin. Acta Agrobot., 54 (1), 175–190.

Woźniak A., 2007a. Zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od jej udziału w zmianowaniu i poziomu agrotechniki. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62 (1), 201–208.

Woźniak A., 2007b. Zapas diaspor chwastów w glebie rędzinowej w stanowisku po pszenżycie jarym. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62 (2), 250–256.

Wrzesińska E., Dzienia S., Wereszczaka J., 2003. Wpływ systemów uprawy roli na ilość i rozmieszczenie nasion chwastów w glebie. Acta Sci. Pol., Agricultura 2 (1), 169–175.
Pobierz

Opublikowane : 2010-03-15


WOŹNIAK, A. (2010). Zachwaszczenie pszenicy twardej w różnych systemach uprawy roli. Agronomy Science, 65(1), 56-63. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/971

ANDRZEJ WOŹNIAK  andrzej.wozniak@up.lublin.pl
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.