FLOWERING OF BEAR GARLIC (Allium ursinum L.) CULTIVATED IN THE FIELD AT VARIED NITROGEN NUTRITION AND MULCHING

Marzena Błażewicz-Woźniak

University of Life Sciences in Lublin

Tadeusz Kęsik

University of Life Sciences in Lublin

Anna Ewa Michowska

University of Life Sciences in LublinAbstract

Bear garlic (Allium ursinum L.) has been well-known to popular medicine for ages and its pharmacological action is similar to that of common garlic. It is a typical
geophyte; occupies wet habitats in ravines and near springs, mainly among beeches and riparian forests. Generative reproduction is the main way for population spreading. The present study aimed at evaluating the influence of mulching using pine bark and varied nitrogen nutrition rates (0; 75 and 150 kg N.ha-1) on flowering traits of bear garlic under conditions of the field cultivation. Mulching using pine bark had positive effects on the length of inflorescence shoot, peduncle, inflorescence diameter, as well as number of flowers in the inflorescence and the plant. During a month, i.e. since April till May, significant increase of inflorescence shoot length at bear garlic has been recorded. In April, they length ranged from 9.0 up to 59.8 mm, while in May from 190.5 to 320.8 mm. Bear garlic inflorescences consisted of 13.4 to 24.0 flowers, with their diameters reaching 19.0 to 53.8 mm. The longest inflorescence shoots and inflorescences with the largest diameter
and flower number were produced by bear garlic in the third year of vegetation. No remarkable influence of nitrogen nutrition on inflorescence shoot length and number of flowers per in an inflorescence was recorded.

Keywords:

Allium ursinum, inflorescences, pine bark, fertilization

Andersson M.E., 1993. Aluminium toxicity as a factor limiting distribution of Allium ursinum L. Ann. Bot. 72, 607–611.
Anisuzzaman M., Ashrafuzzaman M., Ismail R., Uddin M.K., Rahim M.A., 2009. Planting time and mulching effect on onion development and seed production. Afric. J. Biotechnol. 8(3), 412–416.
Bartošová L., Žalud Z., 2008. The process and development of phenophases of selected plants in south Moravia in 1961–2007. Proc. Int. PhD. Conf. Brno, Nov. 2008, MendelNet´08, Agronomy, 17.
Bierzychudek P., 1982. Life Histories and Demography of Shade-Tolerant Temperate Forest Herbs. Rev. New Phytologist. 90, 4, 757–776.
Clarke Oz R., 2001. The Encyclopedia of Grapes. Websters Int. Publ. ISBN 0151007144, 192 p.
Eggert A., 1992. Dry matter economy and reproduction of a temperate forest spring geophyte, Allium ursinum. Ecography 15, 45–53.
Ernst H.O., 1979. Population biology of Allium ursinum in northern Germany. J. Ecology 67, 347–362.
Fijałkowski D., 1994. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny. 1. Wyd. LTN, 259.
Fijałkowski D., Chojnacka-Fijałkowska E., 2009. Rośliny lecznicze na Lubelszczyźnie. LTN, Wyd. Olech, ISBN 978-83-928472-5-0, 48–50.
Gvozdanović-Varga J., Vasić M., 2008. Response of spring garlic ecotypes on environmental growth conditions. Natura Montenegrina 8(2), 73–81.
Hérault B., Honnay O., 2005. The relative importance of local, regional and historical factors determining the distribution of plants in fragmented riverine forests – an emergent group approach. J. Biogeogr. 32, 2069–2081.
Jadczak D., 2005. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość odżywczą cebuli piętrowej. Rozprawy, 228. Wyd. AR w Szczecinie, 88 s.
Jandl R., Kopeszki H., Glatzel G., 1997. Effect of a dense Allium ursinum (L.) ground cover on nutrient dynamics and mesofauna of a Fagus sylvatica (L.) woodland. Plant and Soil, 189, 2, 245–255.
Janeczko Z., Sobolewska D., 1995. Czosnek niedźwiedzi – cenna roślina zielarska. Wiad. Ziel. 4, 12–14.
Kocira A., Laskowska H., 2006a. Influence of herbicides and organic mulches on yield and quality of flowers of Acidanthera bicolor var. murielae Perry. Acta Sci. Pol., Hort. Cultus 5(1), 37–44.
Kocira A., Laskowska H., 2006b. Influence of linuron, pendimethalin, napropamide and organic mulches on Acidanthera bicolor var. murielae Perry cormels yield. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 510, 281–287.
Korszun S., Zalewska J., 2005. The influence of mulching with pine bark on the growth and flowering of two ground cover roses cultivars ‘Meiflopan’ and ‘Meidomonac’ and running to weeds of experimental plots. Rocz. AR Pozn. 370, Ogrodnictwo 39, 53–68.
Kozik E., Szymankiewicz M., 2004. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na wzrost i kwitnienie nachyłka wielkowiatowego (Coreopsis grandiflora Hogg.) i ostróżki wielkokwiatowej (Delphinium grandiflorum L.). Roczniki AR Pozn. 356, Ogrodnictwo 37, 123–128.
Kuklová M., Kukla J., 2006. Natural Reserve Chynoriansky luh floodplain, its ecology and biometry of dominant herb species. Ekológia (Bratislava), 25, 4, 341–351.
Landshuter J., Lohmüller E.M., Knobloch K., 1994. Purification and Characterization of a C-S-Lyase from Ramson, the Wild Garlic, Allium ursinum. Planta Med. Aug. 60(4),
343–347.
Laskowska H. K., 1998. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plon i przydatność do pędzenia cebul wybranych gatunków drobnocebulowych. Rozprawy Nauk. AR w Lublinie, 214.
Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B., 2006. Wpływ warunków pogodowych na plonowanie czosnku. Annales UMCS sec. EEE, Horticultura, 16, 55–61.
McCrea R.H., 1924. Flowering in the North of England in 1922 and 1923. New Phytologist, 23, 4, 207–216.
Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z., 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski (red.) Inst. Bot. PAN, Kraków, ISBN 83-89648-38-5.
Płoszaj B., Szymańska U., 2008. Zimowanie i fenologia dziesięciu gatunków i dwóch odmian ozdobnych czosnków (Allium L.) uprawianych w warunkach przyrodniczych Olsztyna. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 525, 321–327.
Rabinovitch H.D., Currah L., 2002. Allium crop science: recent advances. CABI Publ., 515 pp.
Raunkiær C., 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford University Press, Oxford. Reprinted 1978 (ed. by Frank N. Egerton), Ayer Co Pub., in the "History of Ecology Series". ISBN 0405104189.
Sendl A., Elbl G., Steinke B., Redl K., Breu W., Wagner H., 1992. Comparative pharmacological investigations of Allium ursinum and Allium sativum. Planta Med. 58(1), 1–7.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. Część II. PWN Warszawa, 778–779.
Traczyk T., 1989. Rośliny lasu liściastego. Wyd. Szk. i Ped., Warszawa, 104–105.
Tutint G., 1957. Biological flora of the British Isles: Allium ursinum. J. Ecology 45, 1003–1009.
Załuski T., Gawenda-Kempczyńska D., Paszek I., Łazowy-Szczepanowska I., 2009. Stan zachowania i sposoby ochrony rzadkich składników flory Gorznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Przegl. Przyr. 20, 3–4, 87–104.
Żuraw B., 2005a. Kwitnienie i nektarowanie szczypiorku Allium schoenoprasum L. Mat. XLII Nauk. Konf. Pszczelarska. Puławy 2005, Wyd. ISiK Oddz. Pszczelnictwa, 127–128.
Żuraw B., 2005b. Wpływ owadów zapylających na wiązanie owoców i masę nasion 14 dzikich gatunków czosnku (Allium L.), Mat. XLII Nauk. Konf. Pszczelarskiej, Puławy 2005, Wyd. ISiK Oddz. Pszczelnictwa, 128–130.
Żuraw B., 2007. Biological value and morphological traits of pollen of selected garlic species Allium L. Acta Agrobot. 60(1), 67–71.
Download

Published
2011-09-30Marzena Błażewicz-Woźniak 
University of Life Sciences in Lublin
Tadeusz Kęsik 
University of Life Sciences in Lublin
Anna Ewa Michowska 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>