Wpływ różnych dawek suszonych drożdży Yarrowia lipolytica na efekty produkcyjne indyczek oraz wskaźniki hematologiczne krwi

MALWINA MERSKA

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA CZECH

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

KATARZYNA OGNIK

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem badań było określenie skuteczności różnych dawek suszonych drożdży Yarrowia lipolytica w mieszankach paszowych dla indyczek na podstawie efektów produkcyjnych i zmian wartości wskaźników hematologicznych krwi. Doświadczenie przeprowadzono na 240 indyczkach typu Big 6, utrzymywanych od 1. do 16. tygodnia życia. Ptaki podzielono na trzy grupy po 80 sztuk w każdej. Indyczki należące do grupy I nie otrzymywały żadnego dodatku do mieszanki paszowej, podczas gdy ptaki z grup II i III otrzymywały mieszankę paszową z 3% i 6% udziałem suszonych drożdży Yarrowia lipolytica. W trakcie doświadczenia kontrolowano przyrosty ptaków oraz spożycie i wykorzystanie paszy. W 15. tygodniu odchowu indyczek pobrano krew, w której oznaczono wskaźniki hematologiczne (liczba WBC i RBC, wartość Ht oraz stężenie Hb). Po zakończonym odchowie ptaki ubito, a tuszki poddano analizie rzeźnej. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie dodatku suszonych drożdży Yarrowia lipolytica w dawce 3% pozytywnie wpłynęło na efekty oceny rzeźnej indyczek oraz wskaźniki hematologiczne krwi.

Słowa kluczowe:

indyczki, drożdże, Yarrowia lipolytica, efekty odchowu, krew

Al-Mansour S., Al-Khalf A., Al-Homidan I., Fathi M.M., 2011. Feed efficiency and blood hematology of broiler chicks given a diet supplemented with yeast culture. Int. J. Poult. Sci. 10, 8, 603–607.

Andrews N., Fleming M.D., Phil. D., Gunshin H., 1999. Iron transport across biologic membranes. Nutr. Rev. 57, 4, 114–123.

Faruga A., Jankowski J., 2000. Indyki, hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa.

Feldman B.J., Zinki N., Jain P., 2000. Schalm’s veterinary haematology. Lippincott and Wilkins, Philadelphia.

Ganong W., 2005. Review of Medical Physiology. Wyd. McGraw-Hill.

Gdula A., Chrzanowska J., Szołtysik M., Wojtatowicz M., Guerzoni M.E., 2003. Enzymatic abilities and comparision of lipolytic activity of two Yarrowia lipolytica strains. Acta Sci. Pol., Biotechnology 2(1–2), 83–89.

Ignacio E.D., 1995. Evaluation of the effect of yeast culture on the growth performance of broiler chick. Poult. Sci. 74, 196.

Kasprowicz-Potocka M., 2009. Mieszanki z dodatkiem drożdży. Portal Hodowcy 4, 1–4.

Koncicki A., Krasnodębska-Depta A., Guiro S., 1999. Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi w przebiegu histomonadozy indyków. Med. Wet. 55(10), 674–677.

Musiał I., Juszczyk P., Rymowicz W., Kinal S., 2005. Produkcja drożdży paszowych Yarrowia lipolytica wzbogaconych w selen i chrom. Biotechnologia 4, 55–64.

Musiał I., Rymowicz W., Kramkowski R., 2003. Charakterystyka drożdży paszowych Yarrowia lipolytica suszonych metodą rozpyłową. Biotechnologia 2, 41–49.

NRC, 1994. Nutrient Requirement of Poultry, 9th edn. National Academy Press, Washington, USA.

Onifade A.A., Odunsi A.A., Babatunde G.M., Olorede B.R., Muma E., 1999. Comparison of the supplemental effects of Saccharomyces cerevisiae and antibiotics in low-protein and high- -fiber diets to broiler chicken. Arch. Anim. Nutr. 52, 29–39.

Özsoy B., Yalçin S., 2011. The effects of dietary supplementation of yeast culture on performance, blood parameters and immune system in broiler turkeys. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 58, 117–122.

Petkov K., Kinal S., Rymowicz W., Łukaszewski Z., Biel W., 1999. Charakterystyka składu chemicznego biomasy drożdży Yarrowia lipolytica. Pasze Przem. 2/3, 60–63.

Pinkiewicz E., 1971. Diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt. WSR, Lublin.

Puniya A.K., Singh S., Kumar C.G., Singh K., 1995. Single cell protein: A promising dietary substitute. Ind. J. Exp. Biol. 33, 545–551.

Riaublanc A., Boze H., Domuynck M., Maulin G., Ratomahenina R.M., Grailla J., Galzy P., 1992. Optimatisation of biomass production from palm oil culture using Candida rugosa. Fat. Sci. Technol. 2, 41–46.

Rymowicz W., Kinal S., Wojtatowicz M., Musiał I., Bodarski R., 1997. Charakterystyka biomasy drożdży Yarrowia lipolytica wyprodukowanej na substratach tłuszczowych. Biotechnologia 38, (3), 70–77.

Savage T.F., Nakaue H.S., Holmes Z.A., 1985. Effects of feeding a live yeast culture on market turkey performance and cooked meat characteristics. Nutr. Rep. Int. 3, 695–703.

Turki S., Ayed A., Chalghoumi N., Weekers F., Thonart P., Kallel H., 2010. An enhanced process for the production of a highly purified extracellular lipase in the non-conventional yeast Yarrowia lipolytica. Appl. Biochem. Biotechnol. 160, 1371–1385.

Yu M., Qin S., Tan T., 2007. Purification and characterization of the extracellular lipase Lip2 from Yarrowia lipolytica. Proc. Biochem. 42, 384–391.

Zheng S., Yang M., Yang Z., 2005. Biomass production of yeast isolate from salad oil manufacturing wastewater. Biores. Technol. 96, 1183–1187.

Opublikowane
2014-02-05MALWINA MERSKA 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA CZECH 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
KATARZYNA OGNIK 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>