Porównanie presji drapieżników na lęgi bażantów na terenie miejskim i terenie rolniczym

Piotr Czyżowski

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierzat Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Mirosław Karpiński

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Drozd

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The aim of this paper was to evaluate the predators’ pressure in adroitness of pheasant hatching in urban area and agricultural areas. The method of this examination was control imitations of natural pheasant hatching. Preliminary results indicate the highest predators pressure for pheasant hatching in urban area (73.2% loss), then agricultural area (16.7% loss). The main causes of destruction in pheasants hatch were: Corvidae (36%), red fox (36%) and humans (28%). In the agricultural area the cause of destruction was the cat (Felix familiaris). The results of this investigation show a high density of pheasants (more than 9 individuals per 100 hectares) as compared to the agricultural area of the surroundings area (less than 1 individuals per 100 hectares). In conclusion, the environmental conditions are a more important influence than predator pressure.


G o s z c z y ń s k i J.: Wpływ strukturalnego zróżnicowania krajobrazu ekologicznego na przebieg interakcji drapieżnik-ofiara. Rozprawy naukowe i monografie. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1985.
G o s z c z y ń s k i J.: Monografia przyrodniczo-łowiecka. Lis. Of. Wyd. OIKOS, 1995.
J e r z a k L.: Magpie Pica pica nest sites in urban habitats in Poland. Acta Ornithol., 32, 69–76, 1997.
K u p c z y k M.: Czy ptaki krukowate mogą zagrażać populacjom gatunków łownych w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia Parku Krajobrazowym. Materiały konferencji „Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego”. Włocławek 25–27 września, 216–222, 1999.
P i l s C h. M., M a r t i n M. A.: Population dynamics, predator-prey relationships and management of the red fox in Wisconsin. Tech. Biull. Departm. Natur. Resour., 105, 1–56, 1978.
R o b e r t s o n P. A., W h e l a n J.: The food of the red fox (Vulpes vulpes) in Co. Kildare, Ireland. J. Zool., Lond., 213, 740–743, 1987.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Piotr Czyżowski 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierzat Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Mirosław Karpiński 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Drozd 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora