Analiza asocjacji pomiędzy polimorfizmem genu hormonu wzrostu (GH/HaeII) a cechami jakości tuszy wieprzowej i mięsa

Marek Babicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Piotr Witkowski

Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska

Kinga Kropiwiec-Domańska

Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7722-561X

Damian Zarajczyk

Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska

Krzysztof Skalski

Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska

Marianna Wacko

Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska


Abstrakt

Celem badań było określenie jakości tusz wieprzowych oraz cech fizycznych i składu chemicznego polędwicy i szynki w odniesieniu do polimorfizmu w locus GH. W doświadczeniu wykorzystano tuczniki mieszańce ras: wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, duroc i pietrain, utrzymywane w gospodarstwie indywidualnym na terenie woj. podkarpackiego. Polimorfizm genu GH oznaczono metodą PCR-RLFP, wykorzystując enzym restrykcyjny HaeII. Określono zależności pomiędzy poszczególnymi genotypami a wskaźnikami umięśnienia i otłuszczenia tuszy oraz cechami fizycznymi i składem chemicznym polędwicy i szynki. Stwierdzono, że tuczniki o genotypie AA charakteryzowała istotnie wyższa zawartość tkanki mięśniowej, masa  polędwicy bez skóry, kości i tłuszczu okrywowego, udział wody luźnej w szynce i polędwicy oraz tłuszczu w szynce. Z kolei heterozygoty cechowały się istotnie wyższą masą całej polędwicy i szynki oraz zawartością tłuszczu w szynce.

Słowa kluczowe:

tuczniki, gen hormonu wzrostu, tusza, mięso, jakość

Blicharski T., Książek P., Pospiech E., Migdał W., Jóźwik A., Poławska E., Lisiak D., 2015. Aktu-alna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumen-tów. Opracowanie wyników badań laboratoryjnych. Praca zbiorowa, Polski Związek Hodow-ców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Warszawa.

Casas-Carrilo E., Prill-Adams A., Price S.G., Kirkpatrick B.W., 1994. 5th World Congress Genet. Appl. Livest. Prod. August 7–12, Guelph, 21, 272.

Cebulska A., 2015. Jakość mięsa świń polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych. Rozprawa doktorska, Bydgoszcz.

Florowski T., Pisula A., Rola M., Adamczak L., 2007. Wpływ krzyżowania towarowego świń rasy puławskiej z rasami wbp i pbz na jakość kulinarną mięsa. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz. 55(1), 25–34.

Franco M.M., Antunes R.C., Silva H.D., Goulart L.R., 2005. Association of PIT1, GH and GHRH polymorphisms with performance and carcass traits in Landrace pigs. J. Appl. Genet. 46(2), 195–200.

Grau R., Hamm R.,1952. Eine einfache methode zur bestimmung der wasserbindung in fleisch. Fleischwirtschaft 4, 295–297.

Grela E.R., Skomiał J. (red.), 2020. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. IFiŻZ PAN, Jabłonna.

Kirkpatrick B.W.,1992. HaeII and MspI polymorphisms are detected in the second intron of the porcine growth hormone gene. Anim. Genet. 23, 180–181. https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.1992.tb00039.x

Kmieć M., Koćwin-Podsiadla M., Terman A., Krzęcio E., Grzelak T., 2010. Zróżnicowanie cech jakości tuszy w zależności od polimorfizmu genu hormonu wzrostu GH/HaeII. Acta Sci. Pol. Zoot., 9, 11–20.

Knorr C., Moser G., Muller E., Gelderman H., 1997. Associations of GH gene variants with per-formance traits in F2 generations of European wildboar, Pietrain and Meishan pigs. Anim. Ge-net. 28, 124–128. https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.1997.00093.x

Kortz J., 2001. Ocena surowców rzeźnych. Wyd. AR w Szczecinie.

Kurył J., Kapelański W., Pierzchała M., Bocian M., Grajewska S., 2003. A relationship between genotypes at the GH and LEP loci and carcass meat and fat deposition in pigs. Anim. Sci. Pap. Rep. 21(1), 15–26.

Matteri R.L., Carroll J.A., Dyer C.J., 2000. Neuroendocrine responses to stress. In: Moberq G.P., Mench J.A. 2000. The biology of animal stress. CABI Publishing, Wallingford–New York.

Moskal M., Michalska G., 2017. Preferencje konsumentów związane z zakupem i spożywaniem mięsa. Wiad. Zoot. 55(4), 10–21.

Pierzchała M., Blicharski T., Kuryl J., 2004. Growth rate and carcass quality in relation to GH/MspI and GH/HaeII PCR-RFLP polymorphism in pigs. Anim. Sci. Pap. Rep. 22(1), 57–64.

PN-A-82109 (2010). Mięso i przetwory mięsne – Oznaczenie zawartości tłuszczu, białka i wody – Metoda spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni (NIT) z wykorzystaniem kalibracji na sztucznych sieciach neuronowych (ANN).

Pohja N.S., Niinivaara F.P., 1957. Die bestimmung der wasserbindung im fleisch mittels der kon-stantdrückmethode. Fleischwirtschaft 43(9), 193–195.

Putnova L., Krenkova L., Vrotkova I., Dvorak J., Pietruszka A., Czarnecki R., 2001. Association of the DdeI growth hormone gene polymorphism with some performance traits in Polish Large White and Czech Large White × Polish Large White pigs. J. Appl. Genet. 42, 317–324.

Rozkrut D. (red.), 2021. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa.

Rybarczyk A., Kmieć M., Karamucki T., Terman A., 2007. Associacion of growth hormone (GH) gene polymorphism with carcass and meat quality traits in POC hybrid pigs. Arch. Tierz. 2, 205–213.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 56, poz. 344, z późn. zm.).

Sieczkowska H., Zybert A., Antosik K., Koćwin-Podsiadła M., Kamiński S., Wójcik E., Kmieć M., 2007. The effect of interaction between PKM2 ang GLUT4 genotypes on pork quality. Proc-ceding of 53rd International Congress of Meat Science Technology, Beijing, China, 269–270.

Wenjun W., Lusheng H., Jun G., Shui D.N., Kefei C., Jun R., Ming L., 2003. Polymorphism of growth hormone gene in 12 pig breeds and its relationship with pig growth and carcass traits. Asian Austral. J. Anim. Sci., 16(2), 161–164. https://doi.org/10.5713/ajas.2003.161

Yerle M., Lahbib-Mansais Y., Thomsen P.D., Gellin J., 1993. Localization of the porcine growth hormone gene to chromosome 12 p1,2–p1,5. Anim. Genet. 24, 129–131. https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.1993.tb00254.x

Pobierz

Opublikowane
2022-10-07Marek Babicz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Piotr Witkowski 
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
Kinga Kropiwiec-Domańska 
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0001-7722-561X
Damian Zarajczyk 
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
Krzysztof Skalski 
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
Marianna Wacko 
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, PolskaLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 > >>