Ocena znaczenia łęgów oraz innych zbiorowisk leśnych Poleskiego Parku Narodowego, stanowiących ekosystemy hydrogeniczne dla liczebności i występowania płazów jako alternatywnej bazy pokarmowej dla wydry (Lutra lutra)

Tomasz Mieczan

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2839-1798

Grzegorz Grzywaczewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-1136-0768

Wojciech Płaska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-5483-0566

Jacek Rechulicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2266-8389


Abstrakt

Zasadniczym celem badań była ocena znaczenia łęgów oraz innych zbiorowisk leśnych Poleskiego Parku Narodowego stanowiących ekosystemy hydrogeniczne dla liczebności i występowania płazów jako alternatywnej bazy pokarmowej dla wydry oraz określenie roli wydry w ograniczaniu występowania gatunków inwazyjnych ryb. Badania prowadzono na obszarze Pole-skiego Parku Narodowego na 9 stanowiskach badawczych. Potencjalną bazę pokarmową wydry analizowano na podstawie składu odchodów. W warunkach Poleskiego Parku Narodowego w badanym okresie płazy nie stanowiły alternatywnej bazy pokarmowej dla wydry, co prawdopodob-nie związane jest z dużą dostępnością ryb. Na podstawie analizy odchodów można stwierdzić, że wydry na obszarze Poleskiego Parku Narodowego mogą w pewnym stopniu kontrolować liczeb-ność gatunków inwazyjnych i obcych ryb, w tym sumika karłowatego oraz karasia srebrzystego.

Słowa kluczowe:

płazy, wydra, baza pokarmowa, zmiany klimatu

Brzeziński M., Romanowski J., Kopczyński Ł., Kurowicka E. 2006. Habitat and seasonal variations in diet of otters, Lutra lutra in eastern Poland. Folia Zool. 55, 337–348.

Chmielewski, T.J., Szymański, J., Weigle, A., 2020. Poleski Park Narodowy: dziedzictwo i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Clavero M., Prenda J., Delibes M., 2003. Trophic diversity of the otter (Lutra lutra L.) in temperate and Mediterranean freshwater habitats. J. Biogeogr. 30, 761–769. https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2003.00865.x

Czarniawski W., Gosik R., Sałapa D., Różycki A. 2014. Płazy Poleskiego Parku Narodowego. Siedliska – rozmieszczenie – ochrona. Wyd. Mantis, Olsztyn.

Engelmann W., Fritzsche J., Unther R., Obst F., 1985. Lurche und Kriechtiere Europas [Amphibians and reptiles of Europe]. Neumann Verlag, Leipzig, 1–420.

Erlinge S., 1967. Food habits of the fish-otter Lutra lutra L. in south Swedish habitats. Viltrevy 4, 371–443.

Horoszewicz L., 1960. Wartość kości gardłowych dolnych (ossa pharyngea inferiora) jako kryteriów gatunkowego oznaczania ryb karpiowatych (Cyprinidae). Rocz. Nauk Roln. 75, 238–256.

Janec-Susłowska W., 1957. Osteologia szczupaka. PWN, Warszawa, 1–46.

Jędrzejewska B., Sidorovich V.E., Pikulik M.M., Jędrzejewski W., 2001. Feeding habits of the otter and American mink in Białowieża Primeval Forest (Poland) compared to other Eurasian populations. Ecography 24, 165–180.

Jurajda P., Prásek V., Roche K., 1996. The autumnal diet of otter (Lutra lutra) inhabiting four streams in the Czech Republic. Folia Zoolog. 45, 9–16.

Kłoskowski J., 1999. Otter Lutra lutra predation in cyprinid-dominated habitats. Zeitschrift für Saugetierkunde. Int. J. Mammal. Biolog. 64, 201–209. https://doi.org/0044-3468/99/64/04-201

Kłoskowski J., 2005. Otter Lutra lutra damage at farmed fisheries in southeastern Poland, I: an interview survey. Wildl. Biol. 11, 201–206. https://doi.org/10.2981/0909-6396(2005)11[201:OLLDAF]2.0.CO;2

Kłoskowski J., 2011. Human–wildlife conflicts at pond fisheries in eastern Poland: perceptions and management of wildlife damage. Eur. J. Wildl. Res. 57, 295–304. https://doi.org/10.1007/s10344-010-0426-5

Krawczyk A.J., Skierczyński M., Tryjanowski P., 2011. Diet of the Eurasian otter Lutra lutra on small watercourses in Western Poland. Mammalia 75, 207–210. https://doi.org/10.1515/ mamm.2011.005

Lanszki J., Körmendi S., Hancz C. 1998. Effects of habitat changes on the otters’ habitat using trophic niche breadth and relative abundance at an eutrophic fish pond. IUCN/SSC Otter Spe-cialist Group Bulletin. 19, 205–210.

Libois R., Hallet-Libois C., Lafontaine L. 1987. Le regime de la loutre Lutra lutra en Bretagne in-terieure. Revue Ecolog. 42, 135–144, https://doi.org/10.3406/revec.1987.5399

Pucek Z., Stachurska J., Bilbrich M., 1981. Keys to vertebrates of Poland: mammals. Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, PWN Warszawa, 1–367.

Romanowski J., 2000. Wybiórczość środowiskowa wydry w trakcie rekolonizacji. Praca doktorska. Instytut Ekologii PAN, 1–180.

Romanowski J., 2006. Monitoring of the otter recolonisation of Poland. Hystrix It. J. Mamm. 17, 37–46. https://doi.org/10.4404/hystrix-17.1-4363

Webb J.B., 1976. Otter spraint analysis. An Occasional Publication, London, UK, 1–12.

Weber J.M., 1990. Seasonal ecploitation of amphibians by otters (Lutra lutra) in north-east Scot-land. J. Zool. 220, 641–651. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1990.tb04740.x

Wiśniowska L., 1996. Diet of the otter (Lutra lutra) in fish ponds in southern Poland. J. Wildl. Res. 1, 272–277. https://doi.org/10.4404/hystrix-17.2-4371

Pobierz

Opublikowane
2024-06-10Tomasz Mieczan 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-2839-1798
Grzegorz Grzywaczewski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-1136-0768
Wojciech Płaska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-5483-0566
Jacek Rechulicz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-2266-8389Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora