Jakość organoleptyczna ekologicznego i konwencjonalnego mleka spożywczego w opinii konsumentów


Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki porównawczej konsumenckiej oceny organoleptycznej mleka spożywczego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Badaniami objęto 5 próbek mleka spożywczego dostępnego na rynku – 2 z produkcji ekologicznej i 3 z produkcji klasycznej. Ocenę przeprowadzono wśród 120 osób. Porównując łącznie oceniane mleko ekologiczne z konwencjonalnym, wykazano, że obydwie grupy otrzymały identyczną ocenę ogólną, tj. 3,9 pkt na 5 pkt max. Mleko ekologiczne zostało wyżej ocenione za barwę (4,4 pkt) oraz zapach (3,7 pkt), natomiast konwencjonalne za smak (3,7 pkt) i konsystencję (4,2 pkt). Najwyższą ocenę ogólną (4,0 pkt) otrzymało mleko spożywcze pasteryzowane z Jasienicy Rosielnej. Jakość organoleptyczna produktów ekologicznych i konwencjonalnych okazała się porównywalna, co należy uznać za zadowalający rezultat. Świadczy to bowiem o pełnej akceptacji ekologicznego mleka spożywczego.


Słowa kluczowe

mleko spożywcze; ocena organoleptyczna

Brodziak A., Gmurkowska K., Król J., Stanek P., Zaborska A., 2017. Kontrola i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym jako narzędzie zapewniania wysokiej jakości zdrowotnej produkowanej żywności. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Żywienie. Młodzi Naukowcy, Poznań, 35-42.

Brodziak A., Król J., 2016. Substancje dodatkowe w produktach ekologicznych. Przem. Spoż. 70(12), 24-25.

Brodziak A., Król J., 2017. Ekożywność - zdrowa żywność w XXI w.? Przem. Spoż. 71(11), 35-38.

Cacak-Pietrzak G., 2015. Żywność ekologiczna w Polsce - przetwórstwo oraz rynek. Przem. Spoż. 69(9), 38-40.

Couvreur S., Hurtaud C., Delaby L., Peyraud J.L., 2006. The linear relationship between the proportion of fresh grass in the cow diet, milk fatty acid composition, and butter properties. J. Dairy Sci. 89, 1956-1969. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(06)72263-9

Drabarczyk K., Wrzesińska-Kowal J., 2015. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW 111, 20-21. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2015.111.31

Drewnowska B., 2016. Ekologiczna żywność idzie po rekord. Biznes RP.pl, http://www.rp.pl/Biznes/302029912-Ekologiczna-zywnosc-idzie-po-rekord.html

FiBL i IFOAM, 2019. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2019. Willer H. i Lernoud J. (red.). Research Institute of Organic Agriculture FiBL i IFOAM - Organics International, Frick, Switzerland.

Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M., 2014. Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu. Probl. Hig. Epidemiol. 95(3), 556-560.

Hallmann E., 2014. Żywność ekologiczna: skrypt do ćwiczeń. SGGW, Warszawa.

IJHARS - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 2017. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016, Warszawa.

Kowalska A., 2015. Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji. J. Agrib. Rural Devel. 3(37), 467-476. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.50

Paine L.K., 2013. Growing the pasture-grazed dairy sector in Wisconsin. Summary of findings and recommendations, 36.

PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczna - Metodologia - Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.

Rembiałkowska E., Załęcka A., 2012. Mleko ekologiczne a konwencjonalne - różnice w wartości odżywczej. Przegl. Mlecz. 11, 8-9.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 189 z 20.07.2007 r.).

Sakowski T., 2016. Co się dzieje z mlekiem? Hod. Bydła 6, 8.

Spadaro D., Ciavorella A., Frati S., Garibaldi A., Gullino M.L., 2008. Occurrence and level of patulin contamination in conventional and organic apple juices marketed in Italy. 2nd Conference of the International Society of Organic Agriculture Research ISOFAR “Cultivating the Future Based on Science”, Modena, Italy, June 18-20.

Śmiechowska M., Florek A., 2011. Zawartość metali ciężkich w wybranych warzywach z uprawy konwencjonalnej, ekologicznej i działkowej. J. Res. Appl. Agric. Engin. 54(4), 152-156.

Versari A., Parpinello G.P., Mattioli A.U., 2007. Survey of patulin contamination in Italian apple juices from organic and conventional agriculture. I. Food Technol. 5(2), 143-146.

Wieczyńska J., 2010. Środowiskowe uwarunkowania występowania mikotoksyn w pszenicy ekologicznej i konwencjonalnej. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zach M., Brodziak A., Florek M., 2018. Analiza certyfikacji żywności ekologicznej w Polsce w latach 2011-2016. J Anim. Sci. Biol. Bioecon. 36(3), 15-32. https://doi.org/10.24326/jasbbx.2018.3.2
Pobierz

Opublikowane : 2019-05-29


BRODZIAK, A., JAŃCZUK, A., WAJS, J., STANEK, P., & KRÓL, J. (2019). Jakość organoleptyczna ekologicznego i konwencjonalnego mleka spożywczego w opinii konsumentów. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy, 37(1), 41-49. https://doi.org/10.24326/jasbb.2019.1.5

ANETA BRODZIAK  aneta.brodziak@up.lublin.pl
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
ANNA JAŃCZUK 
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
JOANNA WAJS 
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
PIOTR STANEK 
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin e-mail: aneta.brodziak@up.lublin.pl  Polska
JOLANTA KRÓL 
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.