Jakość organoleptyczna ekologicznego i konwencjonalnego mleka spożywczego w opinii konsumentów

ANETA BRODZIAK

Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA JAŃCZUK

Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

JOANNA WAJS

Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

PIOTR STANEK

Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin e-mail: aneta.brodziak@up.lublin.pl

JOLANTA KRÓL

Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki porównawczej konsumenckiej oceny organoleptycznej mleka spożywczego z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Badaniami objęto 5 próbek mleka spożywczego dostępnego na rynku – 2 z produkcji ekologicznej i 3 z produkcji klasycznej. Ocenę przeprowadzono wśród 120 osób. Porównując łącznie oceniane mleko ekologiczne z konwencjonalnym, wykazano, że obydwie grupy otrzymały identyczną ocenę ogólną, tj. 3,9 pkt na 5 pkt max. Mleko ekologiczne zostało wyżej ocenione za barwę (4,4 pkt) oraz zapach (3,7 pkt), natomiast konwencjonalne za smak (3,7 pkt) i konsystencję (4,2 pkt). Najwyższą ocenę ogólną (4,0 pkt) otrzymało mleko spożywcze pasteryzowane z Jasienicy Rosielnej. Jakość organoleptyczna produktów ekologicznych i konwencjonalnych okazała się porównywalna, co należy uznać za zadowalający rezultat. Świadczy to bowiem o pełnej akceptacji ekologicznego mleka spożywczego.

Słowa kluczowe:

mleko spożywcze, ocena organoleptyczna

Brodziak A., Gmurkowska K., Król J., Stanek P., Zaborska A., 2017. Kontrola i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym jako narzędzie zapewniania wysokiej jakości zdrowotnej produkowanej żywności. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Żywienie. Młodzi Naukowcy, Poznań, 35-42.

Brodziak A., Król J., 2016. Substancje dodatkowe w produktach ekologicznych. Przem. Spoż. 70(12), 24-25.

Brodziak A., Król J., 2017. Ekożywność - zdrowa żywność w XXI w.? Przem. Spoż. 71(11), 35-38.

Cacak-Pietrzak G., 2015. Żywność ekologiczna w Polsce - przetwórstwo oraz rynek. Przem. Spoż. 69(9), 38-40.

Couvreur S., Hurtaud C., Delaby L., Peyraud J.L., 2006. The linear relationship between the proportion of fresh grass in the cow diet, milk fatty acid composition, and butter properties. J. Dairy Sci. 89, 1956-1969. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(06)72263-9

Drabarczyk K., Wrzesińska-Kowal J., 2015. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW 111, 20-21. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2015.111.31

Drewnowska B., 2016. Ekologiczna żywność idzie po rekord. Biznes RP.pl, http://www.rp.pl/Biznes/302029912-Ekologiczna-zywnosc-idzie-po-rekord.html

FiBL i IFOAM, 2019. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2019. Willer H. i Lernoud J. (red.). Research Institute of Organic Agriculture FiBL i IFOAM - Organics International, Frick, Switzerland.

Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M., 2014. Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu. Probl. Hig. Epidemiol. 95(3), 556-560.

Hallmann E., 2014. Żywność ekologiczna: skrypt do ćwiczeń. SGGW, Warszawa.

IJHARS - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 2017. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016, Warszawa.

Kowalska A., 2015. Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji. J. Agrib. Rural Devel. 3(37), 467-476. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.50

Paine L.K., 2013. Growing the pasture-grazed dairy sector in Wisconsin. Summary of findings and recommendations, 36.

PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczna - Metodologia - Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.

Rembiałkowska E., Załęcka A., 2012. Mleko ekologiczne a konwencjonalne - różnice w wartości odżywczej. Przegl. Mlecz. 11, 8-9.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 189 z 20.07.2007 r.).

Sakowski T., 2016. Co się dzieje z mlekiem? Hod. Bydła 6, 8.

Spadaro D., Ciavorella A., Frati S., Garibaldi A., Gullino M.L., 2008. Occurrence and level of patulin contamination in conventional and organic apple juices marketed in Italy. 2nd Conference of the International Society of Organic Agriculture Research ISOFAR “Cultivating the Future Based on Science”, Modena, Italy, June 18-20.

Śmiechowska M., Florek A., 2011. Zawartość metali ciężkich w wybranych warzywach z uprawy konwencjonalnej, ekologicznej i działkowej. J. Res. Appl. Agric. Engin. 54(4), 152-156.

Versari A., Parpinello G.P., Mattioli A.U., 2007. Survey of patulin contamination in Italian apple juices from organic and conventional agriculture. I. Food Technol. 5(2), 143-146.

Wieczyńska J., 2010. Środowiskowe uwarunkowania występowania mikotoksyn w pszenicy ekologicznej i konwencjonalnej. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zach M., Brodziak A., Florek M., 2018. Analiza certyfikacji żywności ekologicznej w Polsce w latach 2011-2016. J Anim. Sci. Biol. Bioecon. 36(3), 15-32. https://doi.org/10.24326/jasbbx.2018.3.2

Pobierz

Opublikowane
2019-05-29ANETA BRODZIAK 
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA JAŃCZUK 
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
JOANNA WAJS 
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
PIOTR STANEK 
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin e-mail: aneta.brodziak@up.lublin.pl
JOLANTA KRÓL 
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>