Analiza certyfikacji żywności ekologicznej w Polsce w latach 2011–2016

MARTA ZACH

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANETA BRODZIAK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARIUSZ FLOREK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

W pracy dokonano analizy stanu certyfikacji żywności ekologicznej w Polsce w latach 2011–2016. Materiał porównawczy stanowiły raporty Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wykazano, że pomimo coraz większego zainteresowania i rosnącej popularności produktów ekologicznych liczba producentów ekologicznych oraz powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w analizowanym okresie wykazywały tendencję spadkową. W procesie certyfikacji gospodarstwach rolnych i przetwórni żywności ekologicznej występowały nieprawidłowości wynikające z bezpośredniej działalności producenta, jak również leżące po stronie inspektorów jednostek certyfikujących.

Słowa kluczowe:

certyfikacja, produkty ekologiczne, IJHARS, żywność ekologiczna, jednostka certyfikująca

Brodziak A., Gmurkowska K., Król J., Stanek P., Zaborska A., 2017. Kontrola i certyfikacja w rolnictwie ekologicznym jako narzędzie zapewniania wysokiej jakości zdrowotnej produkowanej żywności. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Żywienie. Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań, 35–42.

Domagalska J., Buczkowska M., 2015. Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju. Probl. Hig. Epidemiol. 96(2), 371.

Drabarczyk K., Wrzesińska-Kowal J., 2015. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW 111, 20–21.

FiBL-AMI, 2016. European organic market grew to more than 26 billion euros in 2014. Survey.

Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M., 2014. Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu. Probl. Hig. Epidemiol. 95(3), 556–560.

Golinowska M., 2013. Rozwój rolnictwa ekologicznego. Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław, 14–76.

IFOAM – Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego, Grupa Europejska, 2009. Nowe rozporządzenie UE w sprawie żywności ekologicznej i rolnictwa. Kontekst, ocena, interpretacja. Bruksela, 12–41.

IJHARS – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 2013. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, Warszawa.

IJHARS – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 2015. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014, Warszawa.

IJHARS – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 2017. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016, Warszawa.

Kowalska A., 2015. Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju zrównoważonej konsumpcji. J. Agrib. Rural Devel. 3(37), 467–476.

Leśkiewicz K., 2009. Jednostki certyfikujące jako podmioty kontrolujące i nadzorujące w rolnictwie ekologiczny. Przegl. Prawa Roln. 1(5), 81–95.

Obiedziński M., 2013. Żywność ekologiczna – regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji. Z badań nad rolnictwem społecznym zrównoważonym, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 80(21).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. 2017 poz. 1054.

Sazońska B., 2011. Wymogi formalno-prawne dla przetwórstwa ekologicznego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Radom, 7–16.

Staniak S., 2014. Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego. Pol. J. Agron. 19, 25–35.

Pobierz

Opublikowane
2018-09-20MARTA ZACH 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANETA BRODZIAK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARIUSZ FLOREK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2