Wartość produkcyjna dymki dużej niektórych odmian cebuli w zależności od sposobu przechowywania

Marcela Krawiec

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie

Salwina Palonka

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

Badano wpływ kilku sposobów przechowywania dymki dużej (o średnicy 20-25 mm) na wielkość i jakość plonu cebuli. W okresie od października do marca dymkę przechowywano następującymi sposobami: I – w temperaturze 0-1°C przez 24 tygodnie, II – w temperaturze 0-1°C przez pierwszych 15 tygodni i w temperaturze 18-20°C przez kolejnych 9 tygodni, III – w temperaturze 0-1°C przez pierwszych 11 tygodni i w temperaturze 18-20°C przez kolejnych 13 tygodni, IV – w temperaturze 18-20°C przez 24 tygodnie. Spośród badanych odmian, 'Centurion F1' i 'Jetset F1' odznaczały się dużą odpornością na pośpiechowatość i rozszczepianie się cebul. W przypadku 'Rawskiej', 'Wenty' i 'Karmen' przechowywanie dymki w temperaturze 0-1°C przez 24 tygodnie było przyczyną istotnie największego udziału roślin z pędami kwiatostanowymi (odpowiednio 45,6%, 67,7% i 72,1%), najmniejszego plonu ogólnego cebuli oraz najmniejszego udziału roślin z rozszczepionymi cebulami. Skrócenie przechowywania dymki w temperaturze 0-1°C, a tym samym wydłużenie składowania w temperaturze 18-20°C, wpłynęło istotnie na spadek liczby roślin z pośpiechami i wzrost liczby roślin z rozszczepionymi cebulami.

Słowa kluczowe:

cebula dymka, sposób przechowywania, pośpiechowatość, cebule rozszczepione

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Marcela Krawiec 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie
Salwina Palonka 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora