Wpływ warunków pogodowych na wzrost i plonowanie oraz zawartość niektórych substancji biologicznie czynnych szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.)

Grażyna Zawiślak

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

Eksperyment przeprowadzono w latach 1996-1998 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin Akademii Rolniczej w Lublinie. Badano wpływ temperatury powietrza i opadów na wzrost i plonowanie szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) odmiany 'Bona'. Rozsadę szałwii posadzono w rozstawie 30 x 40 cm w ostatniej dekadzie maja. Opady atmosferyczne miały istotny wpływ na wysokość roślin szałwii lekarskiej w pierwszym roku uprawy. Wykazano istotny wpływ warunków atmosferycznych na plon świeżego ziela szałwii w pierwszym i w drugim roku uprawy. Zawartość olejku eterycznego w liściu szałwii lekarskiej zebranym w drugim terminie (we wrześniu) była większa niż w pierwszym (w maju). Z kolei zawartość garbników w liściu uzyskanym we wrześniu była mniejsza niż w maju.

Słowa kluczowe:

szałwia, wzrost, plonowanie, olejek, garbniki

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Grażyna Zawiślak 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora