Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na wykorzystanie azotu przez jęczmień jary

WIESŁAW BEDNAREK

Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 15, 20-950 Lublin

RENATA RESZKA

Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

W dwuletnim doświadczeniu wazonowym oceniano wpływ wapnowania oraz nawożenia różnymi formami azotu na zawartość oraz wykorzystanie azotu przez jęczmień jary. Czynnikami doświadczalnymi były wapnowanie, nawożenie amonową i azotanową formą azotu w dwóch dawkach oraz nawożenie fosforem na dwóch poziomach. Jęczmień jary zbierano w fazie dojrzałości pełnej. Wapnowanie oraz zastosowanie saletry wapniowej przyczyniło się do zmniejszenia zawartości azotu w jęczmieniu jarym. Użycie węglanu wapnia wpłynęło na istotne zwiększenie pobrania azotu przez roślinę testową. Podobnie oddziaływało zastosowanie formy azotanowej azotu. Wpływ ten był wyraźniejszy na glebie kwaśnej niż wapnowanej. Wykorzystanie azotu było większe na glebie wapnowanej niż kwaśnej. Rośliny nawożone saletrą wapniową wykorzystywały azot z nawozów lepiej niż nawożone siarczanem amonu. Zwiększenie dawek N ograniczało jego wykorzystanie z nawozów.

Słowa kluczowe:

azot, wapnowanie, wykorzystanie azotu, jęczmień jary

Abassi K.M., Kazmi M., Hussan F., 2005. Nitrogen use efficiency and herbage production of an established grass sward in relation to moisture and nitrogen fertilization. J. Plant Nutrition, 28, 1693–1708.

Bednarek W., Reszka R., 2007. Wpływ wapnowania i nawożenia różnymi formami azotu na plonowanie oraz wykorzystanie fosforu przez rośliny jęczmienia jarego. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 62, 1, 69–76.

Delogu G., Cattivelli L., Pecchioni N., De Falcis D., Maggiore T., Stanca A.M., 1998. Uptake and agronomic efficiency of nitrogen in winter barley and winter wheat. Eur. J. Agron., 9, 11–20.

Fotyma E., 1990. Określanie potrzeb nawozowych roślin w stosunku do azotu na przykładzie jęczmienia jarego. Fragm. Agron., 7, 4 (28), 4–77.

Fotyma E., 1997. Efektywność nawożenia azotem podstawowych roślin uprawy polowej. Fragm. Agron., 14, 1 (53), 46–66.

Irshad M., Honna T., Eneji A. E., Yamamoto S., 2002. Wheat response to nitrogen source under saline conditions. J. Plant Nutrition, 25, 12, 2603–2612.

Jurkowska H., Wiśniowska-Kielian B., Wojciechowicz T., 1981. Wpływ formy i dawki azotu na zawartość makroelementów i mikroelementów w roślinach. Cz. I. Makroelementy. Acta Agr. Silv., ser. Agraria, 20, 107–119.

Kotowska J., Maciejewska M., 2001. Wpływ wapnowania i nawożenia NPK gleby bardzo kwaśnej na zawartość i stosunki ilościowe makroskładników w bulwach ziemniaków oraz ziarnie jęczmienia. Biul. Magnezol., 6 (4), 575–581.

Kruczek G., 1995. Plonowanie oraz jakość ziarna jęczmienia jarego w zależności od nawożenia azotowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 421a, 233–237.

Laudański Z., Gozdowski D., Wyszyński Z., 2007. Zawartość azotu w nadziemnej biomasie jęczmienia jarego w zależności od nawożenia azotem i terminu siewu. Fragm. Agron., 24, 2 (94), 183–189.

Maciejewska M., Kotowska J., 2002. Wpływ wapnowania i nawożenia fosforowego na zawartość azotu ogólnego w życicy trwałej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484, 371–375.

Qian X., Shen Q., Xu G., Wang J., Zhou M., 2004. Nitrogen form effects on yield and nitrogen uptake of rice crop grown in aerobic soil. J. Plant Nutrition, 27, 6, 1061–1076.

Sapek B., Kalińska D., 2000. Wpływ zróżnicowanego odczynu gleby i dawki azotu na bilans azotu, fosforu i potasu w długoletnich doświadczeniach łąkowych. Wiad. IMUZ, 21, 1, 31–50.

Sapek B., Sapek A., Barszczewski J., 2000. Plon i zawartość wybranych składników mineralnych w roślinności łąki trwałej na tle nawożenia saletrą amonową i wapniową. Wiad. IMUZ, 21, 1, 67–87.

Sosulski T., Mercik S., Stępień W., 2006. Zawartość form azotu w glebie oraz plony kukurydzy w zależności od pH, zawartości węgla oraz form azotu w nawozach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513, 447–455.

Tkaczyk P., Bednarek W., 2006. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na pobranie i wykorzystanie azotu przez jęczmień jary. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 513, 483–491.

Uziak Z., Borowski E., Blamowski Z.K., 1991. State of ionic equilibrium in plants of spring rape and maize at varied rations of N-NO3 and N-NH4 in the nutrient solution. Pol. J. Soil Sci., 24, 1, 79–86.


Opublikowane
18-09-2009WIESŁAW BEDNAREK 
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 15, 20-950 Lublin
RENATA RESZKA 
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.